PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Surdopedie B - OPBO1S124A
Anglický název: Surdopedy B
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: 24 / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D.
PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBO1S122A
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (26.04.2020)
Cílem předmětu je prohloubit znalosti zaměřené na komunikační proces, roli funkční komunikace ve společnosti, charakteristiku jednotlivých komunikačních systémů osob se sluchovým postižením. Dále na uvedení do problematiky vizuálně-motorických komunikačních systémů a kultury Neslyšících. Semináře budou zaměřeny na praktický nácvik jednoduché komunikace v českém znakovém jazyce a dalších vizuálně-motorických systémů.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (08.09.2023)

Předmět má 5 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 150 hodinám.

Rozsah: 1/2 představuje 3 x 12 = 36 hodin (1 hod přednáška + 2 hod cvičení) přímé výuky

Ostatní zátěž:

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky: 0

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení: 10

Samostudium literatury (za semestr): 14

Práce se studijními materiály (za semestr): 20

Plnění průběžných úkolů (za semestr): 20

 

Plnění předmětu

Seminární práce: 10

Příprava na zápočet: 20

Příprava na zkoušku a zkouška: 20

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. (10.09.2022)

Povinná:

LANGER, J. Znakové systémy v komunikaci neslyšících. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 105 s. ISBN 978-80-244-3746-0.

LANGER, J., PTÁČEK, V., DVOŘÁK, K. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk 1.,2.,3.,4.(CD-ROM) Olomouc: UP PedF, 2004.

POTMĚŠIL, M. Všeobecný slovník českého znakového jazyka. A-N. Praha: Fortuna, 2003.ISBN 978-80-7168-800-6.

POTMĚŠIL, M. Všeobecný slovník českého znakového jazyka. O-Ž. Praha: Fortuna, 2003. ISBN 978-80-7168-917-1

SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika – český jazyk x český znakový jazyk. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-07-9.

VYSUČEK, P. Specifické znaky v českémznakovémjazyce (publikace + DVD).Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-53-6.

ANDREWS, J. F., LEIGH, I. W., WEINER, M.T.Deafpeople: evolvingperspectivesfrom psychology, education, and sociology. Boston: PearsonEducation, 2004. 294 s. ISBN 0-205-33813-5.

OHROUHLÍKOVÁ, L. Notace – zápisčeskéhoznakovéhojazyka. 2.vydání. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-93-2.

Doporučená:

CZUMALOVÁ, A. Tlumočník jako most komunikace mezi slyšícím zdravotníkem a neslyšícím pacientem. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-86-4.

KOTVOVÁ, M., KOMORNÁ, M. Praktický kurz znakované češtiny. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87218-26-6.

MACUROVÁ, A.Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 987-80-87218-00-6.

OKROUHLÍKOVÁ, L. SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P.Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN: 978-80-87153-47-5.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. (06.09.2023)

Úspěšné absolvování ústní zkoušky a prokázání schopnosti základní komunikace v českém znakovém jazyce v rozsahu témat probraných v semináři. Zkouška se tedy skládá ze dvou částí - teoretické a praktické.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (26.04.2020)

Obsah:

  1. Historický vývoj jednotlivých komunikačních systémů využívaných ve vzdělávání osob se sluchovým postižením.
  2. Výzkum znakových jazyků, osobnosti spjaté s výzkumem znakových jazyků, přínos výzkumů.
  3. Vymezení Neslyšících jako jazykové a kulturní minority v majoritní slyšící společnosti a její specifika.
  4. Mýty související se znakovým jazykem, nácvik úvodních konverzačních frází ve znakovém jazyce.
  5. Nácvik základní komunikace v českém znakovém jazyce související s rodinou.
  6. Nácvik základní komunikace v českém znakovém jazyce související se studijními či pracovními aktivitami.
  7. Nácvik komunikace v českém znakovém jazyce související s volnočasovými aktivitami.
  8. Komunikační systémy osob hluchoslepých (daktylografie, taktilní znakový jazyk, Lormova abeceda) - vymezení, praktický nácvik jednoduchých komunikačních frází
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. (06.09.2023)

Předmět je zakončen ústní zkouškou a praktickou zkouškou ze základních konverzačních témat v ČZJ vycházející z témat probraných v rámci semináře, zkouška má tedy dvě části.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK