PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s SPU - OPBO1S121A
Anglický název: Special Education of Individuals with Specific Learning Disabilities
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: 27 / 27 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Vyučující: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Mgr. Marie Komorná, Ph.D.
Prerekvizity : OPBO1S116A
Je prerekvizitou pro: OPBO1S128A, OPBO1S130A, OPBO1S129A
Anotace -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (27.01.2024)
Cílem kurzu je zprostředkovat studentům základní informace z oblasti specifických poruch učení. Pozornost bude věnována zejména problematice osobnostních specifik žáků s SPU, vymezeny budou přístupy ke vzdělávání žáků s SPU na všech stupních. Akcent bude dán na intervenční a reedukační přístupy v poradenství i v rámci multidisciplinární spolupráce. Studenti se seznámí s působením speciálního pedagoga v poradenském systému, v rámci předmětu budou vymezeny metody reedukace jednotlivých projevů: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie. Student si osvojí terminologii z oblasti specifických poruch učení.
Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (10.02.2022)

Předmět má 5 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 150 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

·         cvičení 24 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 30 hodin

·         seminární práce 20 hodin

·         zpracování úkolů a příprava na semináře 44 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

Předmět bude vyučován prezenční formou. Základní informace budou předány a upřesněny na prvním setkání. Dále bude využíván systém podpory studia Moodle

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (26.04.2020)

Povinná literatura

BARTOŇOVÁ, M. Specifické poruchy učení. Brno: Paido. 2018. ISBN 978-80-7315-266-6

BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vvd. Brno: Paido. 2013. ISBN 9788073152437.

ELLIOTT, J., PLACE, M. Dítě v nesnázích: prevence, příčiny, terapie. Vyd. 1. Praha: Grada. 2002.ISBN 80-247-0182-0.

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. 3. dotisk. Brno: MU. 2016. ISBN: 978-80-210-6678-6

ISBN 80-247-0182-0

POKORNÁ V. Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha: Portál. 2010.ISBN:978-80-7367-773

JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. Dyslexie. Praha: Nakladatelství D+H. 2004.ISBN 978-80-90386-976

Doporučená literatura

BARTOŇOVÁ, M. Approaches to studentswithlearningdisorders in inclusiveschoolenvironment. Brno: MU. 1. dotisk 2015. ISBN 978-80-210-7110-0

PORTEŠOVÁ, Š. Rozumově nadané dítě s dyslexií. Brno: Portál. 2011. ISBN 978-80-7367-990-3.

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ. M. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy: Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2016. ISBN 978-80-7315-255-0.

GILLERNOVÁ, I., KREJČOVÁ, L., Sociální dovednosti ve škole. Praha: Grada. 2012. ISBN 978-80-247-3472-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (27.01.2024)

Zpracování seminární práce dle zadání vyucujícího. Konkrétní informace na prvním setkání. Předmět bude ukončen písemným testem s otevřenými otázkami

Sylabus
Poslední úprava: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (27.01.2024)

Obsahové vymezení:

 1. Terminologická východiska - vymezení pojmu SPU, definice, projevy specifických poruch učení, systémový přístup k poruchám učení - systémový a kauzální přístup, systémové myšlení
 2. Etiologie specifických poruch učení a chování - dispoziční příčiny, vliv prostředí
 3. Detailní rozbor symptomatiky ADD, ADHD
 4. Sekundární a primární důsledky poruch chování a specifické poruchy učení
 5. Zvláštnosti psychického vývoje jedince s SPU, kognitivní procesy v odraze osobnosti jedince s SPU
 6. Identifikování potřeb-motivace, zvládání zátěže a úspěšnost jedince s SPU v procesu učení
 7. Diagnostika a intervenční přístupy k specifickým poruchám učení
 8. Systém péče o žáky se specifickými poruchami učení v ČR
 9. Inkluzivní edukace žáků se specifickými poruchami učení, postoje žáků ke škole a učení, vzdělávací potřeby žáků se specifickými poruchami učení
 10. Studijní a profesní orientace žáků s SPU (škola, pedagogové, terapeuti)
 11. Projevy poruch učení a chování v osobnostním vývoji, problematika dospělých jedinců
 12. Resilience v rodině a výchovné působení na dítě s SPU, rodiče jako partneři
 13. Reedukace, zásady
 14. Strategie a přístupy v inkluzivní edukaci jedinců se specifickými poruchami učení
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK