PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Člověk v současné společnosti - úvod do filozofického diskurzu - OPBO1O115A
Anglický název: Man in Contemporary Society - An Introduction to Philosophical Discourse
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 80 / neurčen (85)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Vyučující: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Prerekvizity : OPBO1S103A
Je prerekvizitou pro: OPBO1S130A, OPBO1S128A
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (29.08.2022)
Kurz uvádí do rozlišení mezi člověkem a lidství člověka a do různých podob, jakých tento rozdíl nabývá v dějinách.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (29.08.2022)

Student porozumí základním dějinným podobám soběrozumění člověka a vnitřní spjatosti výchovy a lidství v evropské tradici.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (11.09.2023)

Předmět má 5 kreditů, dle ECTS se jedná o studijní zátěž ve výši 150 hodin.
Výuka - 24 hodin přednášky (2/0)
Samostudium / příprava 50 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška: 76 hodin celkem
V případě distanční výuky se bude pracovat prostřednictvím platformy MS Teams, bude k dispozici Moodle se studijními oporami.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (06.09.2023)

Povinná literatura:

PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství: filosofické základy pedagogické antropologie. Vyd. 2., přeprac. a rozš., V Portálu 1. Praha: Portál, 2010. 261 s. ISBN 978-80-7367-756-5.

 

Doporučená literatura:

PLATÓN. Faidón. Překlad František Novotný. 6., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2005. 107 s. Platónovy dialogy; sv. 8. ISBN 80-7298-158-7.

PLATÓN. Euthydémos; Menón. Překlad František Novotný. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. 129 s. Knihovna antické tradice; sv. 2. ISBN 80-86005-56-9.

PLATÓN. Gorgias. Překlad František Novotný. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. 129 s. Knihovna antické tradice; sv. 3. ISBN 80-7298-005-X.

(Student si vybere jeden z Platónových dialogů.)

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (29.08.2022)

Obsah:

1. Člověk jako bytost ve světě (jsoucno, objekt vědy) a člověk jako vztah ke světu

2. Rozumíte rozdílu: člověk a lidství člověka?

3. Výchova a lidství

4. Člověk jako živok mající řeč (logos)

5. Člověk jako obraz Boží (imago Dei)

6. Člověk a subjekt (vědomí)

7. Člověk a vůle

8. Normalita a jinakost

9. Život a idealizace

10. Legalita a legitimita

11. Krize a kritika

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (29.08.2022)

Zkouška bude písemnou formou. Ke zkoušce si student prostuduje jeden titul z povinné a jeden z doporučené literatury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK