PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Matematická analýza pro učitele - OPBM4M044A
Anglický název: Mathematical analysis for teachers
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 65 / 54 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Vyučující: RNDr. František Mošna, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. František Mošna, Ph.D. (30.01.2023)
Základy integrálního počtu, diferenciálních rovnic, nekonečných řad a posloupností a řad funkcí.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. František Mošna, Ph.D. (30.01.2023)

Primárním cílem předmětu je seznámit studenty se základy integrálního počtu, s metodami řešení a aplikacemi diferenciálních rovnic, dále pak se základními pojmy, znalostmi a souvislostmi týkajícími se řad a funkčních posloupností a řad. Sekundárním cílem je prověřit, zopakovat a upevnit znalosti z předcházejících kurzů matematické analýzy. 

Deskriptory -
Poslední úprava: RNDr. František Mošna, Ph.D. (31.01.2023)

přednáška 2 h týdně, celkem 24 h

cvičení 1 h týdně, celkem 12 h

přípravy na cvičení 1 h týdně, celkem 12 h

čtení odborné literatury 24 h 

průběžné úkoly - 8 h 

předpokládané celkové časové zatížení studentů - 80 h

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. František Mošna, Ph.D. (30.01.2023)

základní: 

Veselý, Jiří: Matematická analýza pro učitele I, II. Matfyzpress, Praha 1997

Mošna, František: Obyčejné diferenciální rovnice, PedFUK Praha 2019

Došlá, Zuzana, Novák, Vítězslav: Nekonečné řady, MU Brno 2002

ostatní:

Jarník, V.: Integrální počet I, II. Academia, Praha 1984

Děmidovič, B. P.: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy. Fragment, Praha 2004

Kalas, Josef, Ráb, Miloš: Obyčejné diferenciální rovnice, MU Brno 2001

Kalas, Josef, Pospíšil, Zdeněk: Spojité modely v biologii, MU Brno 2001

Ráb, Miloš: Metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic, MU Brno 2012

Plch, Roman: Příklady z matematické analýzy, Diferenciální rovnice, MU Brno 2002

Barták, Jaroslav: Diferenciální rovnice, Praha 1984

Pelikán, Štěpán, Zdráhal, Tomáš: Matematická analýza, Číselné řady, posloupnosti a řady funkcí, UJEP Ústí n. L. 1994

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. František Mošna, Ph.D. (13.02.2023)

Zkouška sestává s písemné a ústní části. Písemná část bude zaměřena na početní znalosti studentů a bude obsahovat příklady na počítání integrálů, řešení diferenciálních rovnic, rozhodování o konvergenci, stejnoměrné konvergenci a užití teorie k výpočtu součtů řad a limit. Bude umožněno studentům realizovat písemnou část již v průběhu semestru formou testů. Ústní část zkoušky je zaměřena na porozumění probraným pojmům, vztahům a souvislostem a skládá se zpravidla ze tří otázek (první otázka prověřuje nějaký pojem, definici, tvrzení, souvislost, zavedení..., ve druhé otázce má student rozhodnout o platnosti předloženého tvrzení a své rozhodnutí zdůvodnit nebo podepřít protipříkladem, třetí otázka se týká nějakého odvození, důkazu, řešení problému a podobně).

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. František Mošna, Ph.D. (30.01.2023)

Integrální počet - primitivní funkce, neurčitý integrál, metody výpočtu, Newtonův a Riemannův určitý integrál, základní věta integrálního počtu Newton - Leibnizova formule.

Diferenciální rovnice - existence, jednoznačnost, metody řešení (metoda separace proměnných, lineární diferenciální rovnice, variace konstanty), užití diferenciálních rovnic.

Řady - kritéria konvergence (srovnávací, integrální, podílové, odmocninové, Leibnizovo), absolutní konvergence, součty řad.

Posloupnosti a řady funkcí - stejnoměrná konvergence posloupností a řad, Weierstrassovo kritérium, mocninné řady, rozvoj základních funkcí v mocninné řady, užití pro výpočet limit.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (28.09.2019)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8039

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK