PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Algoritmizace a programování - OPBI1I129B
Anglický název: Algorithms and Programming
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 11 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Neslučitelnost : OPBI1I130B
Prerekvizity : OPBI1I101A
Je prerekvizitou pro: OPBI1I133B, OPBI1I112A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. (04.02.2018)
Posláním předmětu je seznámení studentů s univerzálním jazykem nízké úrovně, s jeho syntaxí, která je dnes běžná i většiny programovacích jazyků, a se specifiky jazyka zejména v oblasti přístupu k datům, pochopení základních programových konstrukcí, filozofie datových typů a příslušných operátorů, včetně možností ukazatelů v přístupu do paměti a dále rozvinutí praktických dovedností s důrazem na adekvátní využívání prostředků, resp. konstrukcí jazyka. V rovině programování je předmět obsahově orientován na základní prostředky jazyka C, proměnné, konstanty, příkazy, operátory, podmíněné příkazy, cykly a využití vlastních i knihovních funkcí. Vedle základních prostředků je hlavní důraz kladen na práci se souborem, třídící algoritmy a vstupně výstupní operace.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. (04.02.2018)

Cílem předmětu Algoritmizace a programování je dosáhnout u studentů osvojení základních poznatků a dovedností z oblasti algoritmizace a programování včetně ovládnutí tvorby základních algoritmických konstrukcí, a to s použitím jazyka C.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. (04.02.2018)

Základní literatura:

 • HANÁK, J. Programování v jazyce C. Praha: Computer Media, 2011.
 • HEROUT, P. Učebnice jazyka C. Praha: Kopp, 2009.
 • PROKOP, J. Algoritmy v jazyku C a C++. Praha: Grada, 2012.
 • VIRIUS, M. Jazyky C a C++. Praha: Grada, 2011.
 • VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha: ČVUT, 2008.

Doporučená literatura:

 • CORMEN, T. H. Introduction to Algorithms. 3th edition. Amazon 2009.
 • DOSTÁL, R. C/C++ Hotová řešení. Praha: Computerpress, 2010.
 • GENTILE, M. An Easy Guide to Programming in C. Boston: CreateSpace, 2012.
 • GRIFFITHS, D. Head First C. O'Reilly Media, 2012.
 • HEROUT, P. Učebnice jazyka C 2.díl. Praha  Kopp, 2008.
 • HORTON, I. Beginning C. Apress, 2011.
 • KERNIGHAN, B., RITCHIE, D. Programovací jazyk C. Praha: Computerpress, 2006 .
 • KNUTH, D. Umění programování – základní algoritmy. Praha: Computerpress, 2008.
 • OUALLINE, S. Practical C Programming. O´Reilly Media, 1997.
 • Sedgewick, J. Algoritmy v C, Praha : SoftPress, 2005.
 • VINE, M. C Programming for the Absolute Beginner. Course Technology PTR, 2007.
 • Wroblewski, S. Algoritmy, Datové struktury a programovací techniky. Brno: ComputerPress, 2004.
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. (04.02.2018)

Algoritmizace

 • Algoritmy a algoritmizace
 • Algoritmické konstrukce a struktury

Programování v jazyce C

 • Základy jazyka
 • Řídící struktury
 • Datové typy
 • Funkce
 • Ukazatele
 • Jednorozměrné pole
 • Textové řetězce
 • Práce se souborem
 • Vícerozměrná pole
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. (04.02.2018)

KLASIFIKOVANÝ ZÁPOČET

Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je odevzdání úkolů, které budou zadávány a odevzdávány průběžně prostřednictvím VLE Moodle, přičemž je nutné dosáhnout celkového průměrného hodnocení úkolů alespoň 80 %. Neodevzdané úkoly se započítávají do průměru s hodnocením 0 %. Všechny úkoly bude možné na základě hodnocení přepracovat a odevzdat znovu (termín pro přepracovanou verzi bude adekvátně posunut).

Klasifikace bude udělena na základě vypracování úloh závěrečného zadání, které bude realizováno prezenční formou v předem vypsaných termínech v SIS. Závěrečném zadání, které studující obdrží bude obsahovat 4 - 6 jednodušších úloh a jeho úkolem bude naprogramovat funkční řešení ve stanoveném časovém limitu. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK