PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Informační technologie v hudební výchově - OPBH4H111C
Anglický název: Information technology in music education
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Bc. Jan Kyjovský
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petr Svoboda (10.06.2022)
Obsahem výuky je seznámení studentů s možnostmi elementárního využití třech základních hudebních technologií a možnostmi jejich didaktického využití v hudební pedagogice. 1/ Studenti si osvojí základní dovednosti v práci s notačním programem: jako nástroje v procesu pedagogické přípravy na vyučování, ale také jako nástroje pro tvorbu učebních materiálů a rozvoj hudební kreativity žáků. 2/ Studenti si osvojí základní dovednosti v práci s volně stažitelným hudebně střihovým / hudebně-produkčním programem (DAW technologie). Prostřednictvím této technologie vytváří didaktické materiály, které lze v pedagogické praxi uplatnit k aktivizaci v rámci poslechových činností, vytváření podkladů pro vokální a instrumentální činnosti žáků, ale také při teoretických rozborech hudební formy aj. Vytvářejí vlastní aranžmá a doprovody pro písně nebo skladby, ale také umožňují žákům rozvíjet jejich hudební kreativitu prostřednictvím vlastní tvořivé činnosti. 3/ Studenti vytvářejí interaktivní a multimediální didaktické materiály s využitím prezentační technologie. Důraz je kladen na praktické využití v pedagogické praxi různých školních institucí (základní, střední nebo základní umělecké školy).
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Petr Svoboda (10.06.2022)

Výuka se bude v LS 20/21 konat distančně.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petr Svoboda (10.06.2022)

Doporučená literatura:

ZELINGER, Ivo. Notografie. České Budějovice: Supraphon, o. p., 1986.

VONDRÁČEK, Josef. Sibelius: notace skladeb na počítači. Brno: CP Books, 2005, 293 s. ISBN

80-251-0673-X.

WATSON, Scott. Using Technology To Unlock Musical Creativity. 2011. New York: Oxford

University Press, 2011. ISBN 978-0-19-974276-9.

FREEDMAN, Barbara. Teaching music through composition: a curriculum using technology. New

York: Oxford University Press, c2013, xxxiii, 301 p. ISBN 01-998-4062-8.

BURNS, Amy M. Technology integration in the elementary music classroom. Milwaukee: Hall

Leonard, 2008. ISBN 978-142-3427-575.

LANGOL Stefani a kol. Sequencing and music production. Van Nuys, CA: Alfred, 2007. ISBN 07-

390-4077-4.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petr Svoboda (10.06.2022)

1) Zápis v notačním programu(výběr z jedné možnosti):

a) Přepis do digitální notace - kritéria kladného hodnocení:

•               Libovolný výběr písně, doporučeno uplatnit různorodost a žánrovou pestrost: repertoár lidový i umělý (hudba artificiální i neartificiální).

•               Skladba obsahuje název, autora hudby, autora textu, interpreta aj.

•               Notace odpovídá pravidlům notografie.

•               Notová sazba pro vokální part je doplněna akordickými značkami.

•               Píseň je ve vhodném hlasovém rozsahu

•               Možná jednoduchá úprava pro školní pěvecký sbor nebo instrumentální soubor.

b) Aranžmá pro libovolné obsazení (vokální, instrumentální nebo komb.) zapsaná do digitální notace - kritéria kladného hodnocení:

•          Libovolný výběr skladby / písně, podmínkou je praktická využitelnost v HV na ZŠ nespecializovaných na hudební výchovu.

•          Skladba obsahuje název, autora hudby, autora textu, interpreta aj.

•          Notace odpovídá pravidlům notografie.

•          Notová sazba bude obsahovat kompletní partituru a zvláště jednotlivé nástrojové party (klavírní výtah není třeba) v příslušném ladění.

 

2) Prokázání dovednosti práce v audio-střihovém a hudebně-produkčním programu formou (výběr z jedné možností):

a) přípravy audio-ukázek formového rozboru libovolného díla. Audio soubory doplnit

didaktickým průvodním materiálem s výkladem a využitím v hodině hudební výchovy nebo hudební nauky na druhém stupni ZŠ nebo SŠ. Ukázky jsou vytvořeny v audio-střihovém programu (Audacity, Cubase, Garageband, Logic Pro, Pro Tools, aj).

b) Přípravy hry/kvízu se zaměřením na rozvoj hudebně-sluchových schopností prostřednictvím poslechových činností. Cílovou skupinou didaktického materiálu budou žáci druhého stupně nespecializované ZŠ nebo SŠ. Příklad: „poznej, která skladba mezi zahranými nepatří; co mají všechny ukázky společné; jaký je rozdíl mezi dvěma ukázkami aj.“ Ukázky 

jsou vytvořeny v audio-střihovém programu. Audio soubory doplněny didaktickým průvodním materiálem s výkladem a využitím v hodině.

3) Vytvořit multimediální, fungující prezentaci následujících parametrů:

a) Osahuje text, obraz, grafiku, animaci, zvuk a hudbu.

b) Je interaktivní - uživatel může rozhodnout o tom, kam prezentace směřuje (užitím vnitřních hypertextových odkazů).

c) Zpracované téma a obsah odpovídá použití na druhém stupni nespecifikované ZŠ, ZUŠ (hudební nauka) nebo SŠ.

4) Aktivní účast na přednáškách.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK