PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář k přípravě bakalářské práce (hudební výchova) - OPBH4H034A
Anglický název: Seminar for preparation of a bachelor thesis
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Vyučující: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (26.01.2023)
Metodologie a logika hudebněpedagogického výzkumu, orientace v základních etapách vědeckovýzkumné práce a ve výzkumných metodách. Bližší poznání základních informačních primárních a sekundárních zdrojů v hudební pedagogice. Příprava na řešení bakalářské práce z hlediska jejích strukturálních, formálních a jazykových náležitostí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petr Svoboda (02.08.2019)

Cílem semináře je připravit studenta pro samostatné a nezávislé zpracování dosud nezkoumaného tématu.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (26.01.2023)

2 kredity/60 hod: 12 hodin přímé výuky, 3 hodiny příprava referátu, 3 hodiny plnění průběžných úkolů, 12 hodin samostudium, 30 hodin samostatné práce na přípravných fázích řešení diplomové práce (ve spolupráci s vedoucím práce).

Literatura
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (26.01.2023)

Základní studijní literatura:

VÁŇOVÁ, H., SKOPAL, J. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. Praha : Karolinum 2017.

Doporučená literatura:

HOLAS, M, VÁŇOVÁ, H., DUZBABA, O. Metody a techniky výzkumu v hudební výchově. Praha : SPN 1987.

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum 1998.

GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno : Paido 1996.

POLACH, E. Pravidla sazby diplomových prací. České Budějovice 1997.

Bui, Yvonne N. How to Write a Master′s Thesis. University of San Francisco, 2014. ISBN: 978-1452203515.

Murray, R. How to write the thesis. Buckingham : Open University Press, 2002. ISBN: 978-0335207190.

Winstanley, C. Writing a Dissretation for Dummies. Chichester : John Wiley&Sons, Ltd, 2009. ISBN 978-0-470-74270-9

Další literatura dle tématu diplomové nebo bakalářské práce.

Dle tématu bakalářské práce.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (26.01.2023)

Výuka probíhá prezenčně za podpory kurzu v Moodle https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11580.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (26.01.2023)

1.      Úvod do muzikologické problematiky, hudební pedagogika, primární a sekundární informační zdroje v hudební pedagogice. Režim bakalářské práce.

2       Techniky práce s informačními zdroji. Bibliografické citace a odkazy na citaci. 

3.      Zpracování a třídění poznatků. Etika vědecké práce. Strukturace teoretické části bakalářské práce.

4.      Logika výzkumu, obsahová a metodologická stránka výzkumu. Strukturace výzkumné zprávy. Předmět a cíle výzkumu, pracovní hypotézy.

5.      Výzkumné metody a techniky v hudebně výchovné praxi.

6.      Strukturální, obsahové, formální a jazykové náležitosti bakalářské práce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (26.01.2023)

Prezentace a písemné odevzdání referátu o zvoleném informačním prameni

Vypracování modelů na základní typy bibliografických citací

Strukturace teoretické a výzkumné části diplomové práce

Specifikace předmětu, cílů a základních pracovních hypotéz diplomové práce

Kontrolní test  (případně kolokvium) ze znalosti výzkumných metod a možností jejich uplatnění v hudební pedagogice

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK