PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teorie hlasového projevu v praxi - OPBH2H126A
Anglický název: Theory of Vocal Performance in Praxis
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lucie Hilscherová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Hilscherová (11.09.2022)
Předmět je pojímán jako psychosomatická disciplína. Z tohoto pohledu budou sledovány poznatky z anatomie a fyziologie lidského hlasu (včetně specifik hlasu dětského). Psychosomatický přístup bude prostupovat též okruhy vztahující se k didaktice a metodice zpěvu (dech, fonace, rezonance, artikulace, pěvecké vazby, typy cvičení, hudební frázování) i specifická témata věnující se např. problematice hlasové a duševní hygieny (příčiny hlasové únavy, hlasových poruch, postupy a zásady uplatňované při nápravě chybné hlasové funkce, reedukační hlasová cvičení). Součástí předmětu je i metodika práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími. Vzhledem k povaze předmětu je výuka realizována prezenční formou. V případě zhoršení epidemiologické situace nebo nemoci přechází výuka na distanční formu studia.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Hilscherová (28.09.2021)
Seznámit se teoreticky i prakticky se základními principy hlasové funkce. Pochopit psychosomatickou podmíněnost procesu hlasotvorby. Poznatky cíleně aplikovat do metodické práce s hlasem.
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Hilscherová (11.09.2022)

Hlasová výchova - psychosomatická disciplína

Metodické využití poznatků z anatomie a fyziologie hlasu

Vývojové etapy lidského hlasu

Okruhy vztahující se k didaktice a metodice zpěvu (dech, fonace, rezonce, artikulce, pěvecké vazby, typy cvičení, hudební frázování)

Hlasová a duševní hygiena (příčiny hlasové únavy, hlasových poruch, postupy a zásady uplatňované při nápravě chybné hlasové funkce, reedukační hlasová cvičení)

Metodika práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícícmi

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Hilscherová (11.09.2022)

Aktivní účast ve výuce

V případě 30% a vyšší absence student/ka zpracuje seminární práci v rozsahu 10 stran - seznam témat bude zveřejněn v průběhu semestru

V případě 50% a vyšší absence student/ka zpracuje seminární práci v rozsahu 10 stran, odprezentuje ji ve výuce a bude prozkoušen/a z probírané látky v konzultačním čase vyučující 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK