PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klauzurní práce z německého jazyka pro bakalářské studium - OPBG2G123A
Anglický název: Final Exam: German Language for Bachelor Study Programme
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0, KLP [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Vyučující: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Atributy: Klauzurka B NJ2
Prerekvizity : OPBG2G114A
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (15.01.2023)
Klauzurní práce z německého jazyka pro bakalářské studium. Výuka v předmětu neprobíhá. Klauzurní práce z německého jazyka je realizována formou písemného testu a ověřuje stupeň ovládnutí německého jazyka na úrovni B2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Testem jsou prověřovány především znalosti z morfologie, syntaxe, lexikologie a slovní zásoby německého jazyka, jakož i receptivní řečová dovednost čtení s porozuměním.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (14.01.2023)

 

Podklady pro hodnocení Klauzurní práce z německého jazyka

Klauzurní práce z německého jazyka je realizována formou písemného testu a ověřuje stupeň ovládnutí německého jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky:

"Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze. Dobře ovládá široký rozsah jazyka, který mu/jí umožňuje vybírat si formulace tak, aby se vyjádřil(a) jasně a na odpovídající stylové rovině k široké škále obecných, akademických, profesních témat či témat týkajících se volného času, aniž by musel(a) jazykově redukovat to, co chce vyjádřit. Dodržuje důsledně vysoký stupeň gramatické správnosti. Zřídka se dopouští systémových chyb a tyto chyby jsou sotva postřehnutelné, ale pokud se objeví, obvykle jsou opraveny." (SERR, 2001, s. 24, 28)

Výstupem Klauzurní práce je čtyřstupňová klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl/a). Známka je stanovena na základě bodového ohodnocení. U klauzurní zkoušky lze dosáhnout maximálně 100 bodů (10 bodů čtení s porozuměním, 90 bodů gramatická část), minimální hranice pro úspěšné absolvování zkoušky je 66 bodů.

Vyhodnocování Klauzurní práce z německého jazyka je v souladu s prováděcím ustanovením pro jazykové zkoušky formulovaným mezinárodní organizací ALTE, která schvaluje jazykové certifikáty a uděluje jejich mezinárodní platnost, a podle níž se řídí většina evropských certifikovaných jazykových zkoušek.

Bodové hodnocení souborné zkoušky z německého jazyka100 - 66  - prospěl,  65,5 - 0 - neprospěl

V případě neúspěšného pokusu možnost nahlédnutí do testu, a to nejlépe do čtyř týdnů po daném termínu Klauzurní práce.

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK