PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
České a obecné dějiny III - OPBD4D031A
Anglický název: Czech and General History III
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 120 / 111 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Iva Beránková
Mgr. Helena Chalupová
prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (22.09.2022)
Předmět České a obecné dějiny III je členěn na přednášky a cvičení. Přednášky jsou věnovány hlavním problémům historického vývoje v evropském prostoru se systematičtějším zaměřením na dějiny českých zemí (chápaných v širším kontextu habsburské monarchie), a to v raně novověkém období 1526-1740. Vedle politických dějin budou podány informace o náboženském vývoji, o sociálním a ekonomickém stavu sledovaných území a v neposlední řadě také o jejich kulturním a myšlenkovém v rámci renesance, manýrismu a baroka. Součástí přednášek je i podchycení počátků moderních evropských států a významných událostí v evropských mocenských centrech, vedle podunajské monarchie především v habsburském Španělsku, Svaté říši římské národa německého, Nizozemí, Anglii apod. Cvičení jsou zaměřena na šest významných témat, jejich úkolem je seznámit studenty s důležitými prameny k těmto tématům a s jejich širšími kontexty.
Deskriptory
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (07.09.2022)
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Samostudium literatury (za semestr) 40 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 2 hodiny
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 3 hodiny
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 40 hodin
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (14.11.2023)

Základní studijní literatura:

Petr VOREL, Velké dějiny zemí Koruny české VII., 1526-1618, Praha-Litomyšl 2005;

Ivana ČORNEJOVÁ – Jiří KAŠE – Jiří MIKULEC – Vít VLNAS, Velké dějiny zemí Koruny české VIII., 1618-1683, Praha-Litomyšl 2008;

Pavel BĚLINA – Jiří KAŠE – Jiří MIKULEC – Irena VESELÁ – Vít VLNAS, Velké dějiny zemí Koruny české IX., 1683-1740, Praha-Litomyšl 2011;

Richard MACKENNEY, Evropa šestnáctého století, Praha 2001;

Thomas MUNCK, Evropa sedmnáctého století, Praha 2002;

Jeremy BLACK, Evropa osmnáctého století, Praha 2003;

Drahomír SUCHÁNEK – Václav DRŠKA, Církevní dějiny – Novověk, Praha 2018.

 

Další literatura (z ní si studenti vybírají knihy k přečtení ke zkoušce):

a) Edice pramenů

Bohuslav Balbín, Krásy a bohatství české země, ed. Helena BUSINSKÁ, Praha 1986;

Bohuslav Balbín, Rozprava krátká, ale pravdivá, ed. Milan KOPECKÝ, Praha 1988; 

Jan František Beckovský, Poselkyně starých příběhův českých, II/1-3 (1526-1715), ed. Antonín REZEK, Praha 1879-1880;

Václav Březan, Životy posledních Rožmberků, I-II, ed. Jaroslav PÁNEK, Praha 1985;

Václav Budovec z Budova, Antialkorán, ed. Noemi REJCHRTOVÁ, Praha 1989;

Marek Bydžovský z Florentina, Svět za tří českých králů, ed. Jaroslav KOLÁR, Praha 1987;

Česká touha cestovatelská, edd. Josef POLIŠENSKÝ – Simona BINKOVÁ, Praha 1989;

České baroko, ed. Zdeněk KALISTA, Praha 1941;

Mikuláš Dačický z Heslova, Paměti, ed. Jiří MIKULEC, Praha 1996;

Deník rudolfínského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, edd. Marie KOLDINSKÁ – Petr MAŤA, Praha 1997;

Václav Hájek z Libočan, Kronika česká, ed. Jan LINKA, Praha 2013;

Kniha o bolesti a smutku. Výbor z moravských kronik XVII. století, ed. Josef POLIŠENSKÝ, Praha 1948;

Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, Praha 1941, ed. Zdeněk KALISTA, Praha 1936;

Ludvík XIV., Paměti krále Slunce. Úvahy pro poučení dauphinovo, ed. Martin POKORNÝ, Praha 2007;

Gualdo Priorato, Historie života Albrechta z Valdštejna, vévody frýdlantského, ed. Alessando CATALANO, Praha 2016;

Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, edd. Věra PETRÁČKOVÁ, – Jan VOGELTANZ, Praha 1979;

Paul de Gondi kardinál de Retz, Paměti, ed. Bedřich ŠINDELÁŘ, Praha 1973;

Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká, ed. Josef JANÁČEK, Praha 1984;

Karel Slavíček, Listy z Číny a jiná korespondence s evropskými hvězdáři (1716-1735), ed. Josef KOLMAŠ, Praha 1995;

Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze, ed. Eliška FUČÍKOVÁ, Praha 1989

Země dobrá, tj. země česká, edd. Ivona KUČEROVÁ – Lucie MEDOVÁ, Brno 1998.

 

b) Sekundární literatura

Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia, Praha 2006

Peter BURKE, Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996;

Václav BŮŽEK, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků. České Budějovice 2006

Václav BŮŽEK – Josef HRDLIČKA – Pavel KRÁL – Zdeněk VYBÍRAL, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha 2002;

Václav BŮŽEK – Pavel KRÁL – Kateřina Pražáková, České stavovské povstání. Mezi Prahou, Drážďany, Heidelberkem, Londýnem a Mnichovem, Praha 2022;

Alessandro CATALANO, Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách, Praha 2008;

Barry COWARD, Oliver Cromwell, Praha 2000;

Jaroslav ČECHURA, Selské rebelie roku 1680, Praha 2000;

Ivana ČORNEJOVÁ, Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách. Praha 1995 (2. vyd. 2002)

Richard van DÜLMEN, Bezectní lidé.O katech, děvkách a mlynářích. Nepočestnost a sociální izolace v raném novověku, Praha 2003

Peter ENGLUND, Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Praha 2000;

Robert J. W. EVANS, Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003;

Radek FUKALA, Jan Jiří Krnovský. Stavovské povstání a zápas s Habsburky, České Budějovice 2005;

Radek FUKALA, Třicetiletá válka 1618-1648, díl I., Pod vítězným praporem habsburské moci (1618-1629), díl II. Pod taktovkou kardinála Richelieua: (1630-1648), České Budějovice 2018;

Carlo GINZBURG, Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600, Praha 2000 (2. vyd. 2022)

Jiří HRBEK, České barokní korunovace, Praha 2010;

Jiří HRBEK a kol., Panovnický majestát. Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století, Praha 2021; 

Olivier CHALINE, Bílá hora, Praha 2013;

Josef JANÁČEK, Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987 (2. vyd.1997);

Josef JANÁČEK, Století zámořských objevů, Praha 1959;

Josef JANÁČEK, Valdštejn a jeho doba, Praha 1978;

Josef JANÁČEK, Ženy české renesance, Praha 1987;

Arlette JOUANNOVÁ, Bartolomějská noc. Zločin v zájmu státu: 24. srpen 1572, Praha 2010;

Jiří JUST, 9. 7. 1609 Rudolfův Majestát. Světla a stíny náboženské svobody, Praha 2009;

Zdeněk KALISTA, Čechové, kteří tvořili dějiny světa. Z historikova skicáře o XVI. a XVII. věku, Praha 1939 (2. vyd. 1999);

Zdeněk KALISTA, Česká barokní pouť. K religiozitě českého lidu v době barokní, Žďár nad Sázavou 2001;

Zdeněk KALISTA, Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko, Brno 1970

Robert Jean KNECHT, Richelieu, Praha – Litomyšl 2002;

Tomáš KNOZ, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2006;

Vojtech KOPČAN, Turecké nebezpečenstvo a Slovensko, Bratislava 1986;

Jan P. KUČERA, 8. 11. 1620 Bílá hora. O potracení starobylé slávy české, Praha 2005;

Howard LOUTHAN, Obracení Čech na víru aneb rekatolizace po dobrém a po zlém, Praha 2011;

Petr MAŤA, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004;

Eduard MAUR, Český komorní velkostatek v 17. století. Příspěvek k otázce příspěvek k otázce "druhého nevolnictví" v českých zemích, Praha 1976;

Ëduard MAUR, Chodové. Historie a tradice, Praha 1984;

Jiří MIKULEC, České země v letech 1620-1705. Od velké války k dlouhému míru, Praha 2016;

Jiří MIKULEC, Leopold I. Život a vláda barokního Habsburka, Praha 1997;

Jiří MIKULEC, 31. 7. 1627. Rekatolizace šlechty v Čechách, Praha 2005;

Jaroslav MILLER, Odložený zrod Leviatana. Krize raně stuartovské monarchie (1603-1641), Praha 2006;

Geoffrey PARKER, Filip II. Španělský král z rodu Habsburků. „Nejmocnější křesťanský vládce“, Praha 1998;

Jaroslav PÁNEK, Poslední Rožmberkové – velmoži české renesance, Praha 1989;

Jaroslav PÁNEK, Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547-1577, Praha 1982;

Jaroslav PÁNEK, Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552, České Budějovice 2003;

Josef PEKAŘ, Kniha o Kosti. Kus české historie (nejlépe 5. vydání, Praha 1998, lze však číst i některé ze starších vydání (1910-1911, 1935, 1942, 1970)

Josef PETRÁŇ, Staroměstská exekuce, Praha 1985 (2. vyd.), případně novější vyd. 1996, 2004, 2022;

Tomáš PĚKNÝ, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 1993;

Josef POLIŠENSKÝ, Třicetiletá válka a evropská krize 17. století, Praha 1970;

Josef POLIŠENSKÝ – Josef KOLLMANN, Valdštejn. Ani císař, ani král, Praha 1995;

Pavel PREISS, Boje s dvouhlavou saní. František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha 1981 (2. vyd. 2003);

Svatava RAKOVÁ, Dobrodruzi, puritáni a indiáni. Angličané v Novém světě, Praha 1998;

Tomáš RATAJ,  České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí, Praha 2002;

Noemi REJCHRTOVÁ, Václav Budovec z Budova, Praha 1984;

Marie RYANTOVÁ, Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království, Praha 2016 (2. vyd. 2022);

Jan ROYT, Obraz a kult v barokních Čechách, Praha 1999 (2. vyd. 2011);

Ferdinand SEIBT, Karel V. Císař a reformace, Praha 1999;

Martin SVATOŠ – MICHAL Svatoš, Živá tvář Erasma Rotterdamského, Praha 1985;

Milan ŠVANKMAJER, Petr I. Zrození impéria. Praha 1999;

Dušan UHLÍŘ, Bitva na Bílé hoře 8.11.1620. Útrapy a hrůzy třicetileté války, České Budějovice 2018;

Valentin URFUS, Císař Josef I. Nekorunovaný Habsburk na českém trůně, Praha 2004;

Valentin URFUS, 19. 4. 1713. Pragmatická sankce. Rodný list podunajské monarchie. Praha 2002;

Josef VÁLKA, Morava reformace, renesance a baroka, Brno 1996;

Rosario VILLARRI a kol., Barokní člověk a jeho svět, Praha 2004;

Vít VLNAS, Jan Nepomucký, česká legenda, Praha 1993 (2. vyd. 2013);

Vít VLNAS, Novokřtěnci v Münsteru, Praha 2002;

Vít VLNAS, Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka, Praha – Litomyšl 2001;

Petr VOREL, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 1999.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (22.09.2022)

Přednášky, cvičení, konzultace.

Na každém cvičení bude rozebrán jeden pramen, k němuž pak bude diskuse. Dále zde budou předneseny dva referáty studentů, které se budou vztahovat ke studovanému pramenu a jeho kontextům.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (22.09.2022)
Předmět je zakončen ústní zkouškou vztahující se k tematickým okruhům a k přečtené literatuře. Podmínkou přístupu ke zkoušce je vytvoření a prezentování referátu na cvičeních.
Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (10.10.2022)

Témata přednášek:

 • Raný novověk – modernizace státu a společnosti
 • Nástup Ferdinanda I. na český trůn a vznik habsburské monarchie
 • Stavovská společnost a státní správa v 16. století, skladba zemí Koruny české, jejich vztahy
 • Německá reformace, konfesionalizace, tridentský koncil
 • Velmoci na evropském západě a jejich vztahy v 16. století (Španělsko, Nizozemí, Anglie, Francie)
 • První protihabsburský odboj roku 1547 a jeho důsledky
 • Náboženské poměry v českých zemích a zápas o Českou konfesi
 • Cesta k velkému konfliktu v českých zemích – katolický „převrat“ 1599, velký bratrský spor, Rudolfův Majestát
 • Zahraničněpolitická a vojenská problematika habsburské monarchie, turecké nebezpečí v 16. století
 • Humanismus, renesance, manýrismus – kulturní prostředí a životní styly předbělohorské společnosti
 • České stavovské povstání 1618-1620 – příčiny, průběh
 • Důsledky povstání, tresty, Obnovené zřízení zemské a pobělohorské změny v postavení českého státu
 • Pobělohorská rekatolizace a náboženská emigrace
 • Třicetiletá válka a její výsledky v evropské perspektivě
 • Baroko: kultura, mentalita a životní styl, vzdělání a intelektuální život
 • Zemský patriotismus a barokní vlastenectví v českých zemích
 • Dvě cesty k řešení konfliktů mezi panovníkem a stavy v 17. století: Anglická revoluce, Francie Ludvíka XIV.
 • Turecké ohrožení střední Evropy, dobývání Uher a Balkánu
 • Pragmatická sankce a její souvislosti
 • Ekonomické nauky, hospodářské poměry a poddanská otázka v českých zemích
 • Habsbursko-bourbonské soupeření, válka o dědictví španělskéTémata cvičení:

 • Nástup Ferdinanda I. na český trůn

 • Náboženské pnutí ve Francii a Bartolomějská noc

 • Majestát Rudolfa II. a nábožensko-politický konflikt v Čechách

 • Stavovské povstání a Konfederace zemí Koruny české

 • Baroko – zázraky a mariánská zbožnost

 • Osmanské ohrožení střední Evropy, obležení Vídně 1683  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK