PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
České a obecné dějiny II - OPBD4D021A
Anglický název: Czech and General History II
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 110 / 105 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
Mgr. Kateřina Sládková
Vyučující: Mgr. Ing. Gabriela Dykastová
Mgr. Dušan Foltýn
Mgr. Matěj Pros
Mgr. Kateřina Sládková
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Sládková (28.01.2022)
Kurz České a obecné dějiny II se věnuje hlavním problémům českých, evropských a ve vybraných kapitolách i světových dějin v období 1310-1526 (s určitými přesahy do období předchozího). Sleduje nejdůležitější jevy a procesy v politickém, hospodářském, náboženském i kulturním vývoji pozdně středověké Evropy (morovou epidemii, tureckou expanzi, církevní schizma a konciliární hnutí, renesanci, zámořské objevy atd.) a v chronologickém pořádku přibližuje vývoj v českých zemích. Zvláštní pozornost je věnována období vlády Lucemburků a husitství. Ve cvičeních jsou formou studentských referátů probírány klíčové otázky daného období. Získané informace z přednášek jsou dále prohlubovány v semináři na základě práce s prameny, editovanými texty a sekundární literaturou. Témata: 1. Pozdně středověká krize 2. Nástup Lucemburků na český trůn. Vláda Jana Lucemburského. 3. Zahraniční a domácí politika Karla IV. 4.Vzdělanost a kultura ve 14. a 15. století v Evropě a v českých zemích. 5. Vláda Václava IV. Církevní krize. 6. Husitství, husitské války a jejich důsledky. 7. Doba poděbradská a jagellonská. 8. Stoletá válka a její důsledky. 9. Středovýchodní Evropa a Osmané. 10. Italská renesance a humanismus a její odlesk v českých zemích. 11.Zámořské plavby a jejich důsledky.
Deskriptory
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (11.01.2022)

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

35 minut

Samostudium literatury (za semestr)

40 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

2 hodiny

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

3 hodiny

 

Plnění předmětu

Seminární práce

0 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

40 hodin

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (16.12.2019)

Bobková, L. - Bártlová, M.: Velké dějiny zemí Koruny české IV.a,b 1310 - 1402. Praha - Litomyšl 2003

Čornej, P. - Bártlová, M.: Velké dějiny zemí Koruny české VI. 1437 - 1526. Praha - Litomyšl 2007

Čornej, P.: Velké dějiny zemí Koruny české V. 1402 - 1437. Praha - Litomyšl 2000

Drška, V. - Skřivan, A. - Stellner, F.: Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648, Praha 1995

Franzen, A.: Malé církevní dějiny. Praha 1992

Kašpar, O.: Zámořské objevy 15. a 16. století a jejich ohlas v českých zemích. Praha 1992

Le Goll, J. - Schmitt, J.-C.: Encyklopedie středověku. Praha 1999

Polo de Beaulieu, M. A.: Středověká Francie. od roku 1000 po černou smrt 1348. Praha 2003

Procacci, G.: Dějiny Itálie. Praha 1997

Rapp, F.: Svatá říše římská národa německého. Od Oty Velikého po Karla V. Praha - Litomyšl 2007

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Sládková (07.02.2022)

Zkouška: 2 části

1. písemný test - min. 65%

2. ústní zkouška - z přečtené literatury

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Sládková (07.02.2022)

1.    Nástup Lucemburků na český trůn, doba Jana Lucemburského - politický, ekonomický vývoj

2.    Doba Karla IV. – politický, ekonomický vývoj

3.    Církevní vývoj ve 14. a 15. století  

4.    Kultura a vzdělanost do husitských válek

5.    Doba Václava IV. a krize společnosti – politický, ekonomický a náboženský vývoj

6.     Husitské války a jejich důsledky

7.     České země po husitských válkách, doba poděbradská

8.     Jagellonci v českém i evropském kontextu

9.   Stoletá válka – příčiny, průběh, důsledky

10.   Politický a kulturní vývoj na Apeninském poloostrově, renesance a humanismus

11.   Středovýchodní Evropa a Osmané

12.   Zámořské plavby a jejich důsledky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK