PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecné dějiny III - OPBD2D110A
Anglický název: General History III
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 4/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (12.01.2022)
Přednášky Obecné dějiny III jsou věnovány hlavním problémům historického vývoje v evropském prostoru se systematičtějším zaměřením na dějiny českých zemí (chápaných v širším kontextu habsburské monarchie), a to v raně novověkém období 1526-1740. Vedle politických dějin budou podány informace o náboženském vývoji, o sociálním a ekonomickém stavu sledovaných území a v neposlední řadě také o jejich kulturním a myšlenkovém v rámci renesance, manýrismu a baroka. Součástí přednášek bude i podchycení počátků moderních evropských států a významných událostí v evropských mocenských centrech, vedle podunajské monarchie především v habsburském Španělsku, Svaté říši římské národa německého, Nizozemí, Anglii apod.
Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (12.01.2022)

Základní studijní literatura:

Petr VOREL, Velké dějiny zemí Koruny české VII., 1526-1618, Praha-Litomyšl 2005;

Ivana ČORNEJOVÁ – Jiří KAŠE – Jiří MIKULEC – Vít VLNAS, Velké dějiny zemí Koruny české VIII., 1618-1683, Praha-Litomyšl 2008;

Pavel BĚLINA – Jiří KAŠE – Jiří MIKULEC – Irena VESELÁ – Vít VLNAS, Velké dějiny zemí Koruny české IX., 1683-1740, Praha-Litomyšl 2011;

Richard MACKENNEY, Evropa šestnáctého století, Praha 2001;

Thomas MUNCK, Evropa sedmnáctého století, Praha 2002;

Jeremy BLACK, Evropa osmnáctého století, Praha 2003;

Drahomír SUCHÁNEK – Václav DRŠKA, Církevní dějiny – Novověk, Praha 2018.

 

Další literatura:

a) Edice pramenů

Bohuslav Balbín, Krásy a bohatství české země, ed. Helena BUSINSKÁ, Praha 1986;

Bohuslav Balbín, Rozprava krátká, ale pravdivá, ed. Milan KOPECKÝ, Praha 1988; 

Jan František Beckovský, Poselkyně starých příběhův českých, II/1-3 (1526-1715), ed. Antonín REZEK, Praha 1879-1880;

Václav Březan, Životy posledních Rožmberků, I-II, ed. Jaroslav PÁNEK, Praha 1985;

Václav Budovec z Budova, Antialkorán, ed. Noemi REJCHRTOVÁ, Praha 1989;

Marek Bydžovský z Florentina, Svět za tří českých králů, ed. Jaroslav KOLÁR, Praha 1987;

Česká touha cestovatelská, edd. Josef POLIŠENSKÝ – Simona BINKOVÁ, Praha 1989;

České baroko, ed. Zdeněk KALISTA, Praha 1941;

Mikuláš Dačický z Heslova, Paměti, ed. Jiří MIKULEC, Praha 1996;

Deník rudolfínského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, edd. Marie KOLDINSKÁ – Petr MAŤA, Praha 1997;

Václav Hájek z Libočan, Kronika česká, ed. Jan LINKA, Praha 2013;

Kniha o bolesti a smutku. Výbor z moravských kronik XVII. století, ed. Josef POLIŠENSKÝ, Praha 1948;

Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, Praha 1941, ed. Zdeněk KALISTA, Praha 1936;

Ludvík XIV., Paměti krále Slunce. Úvahy pro poučení dauphinovo, ed. Martin POKORNÝ, Praha 2007;

Gualdo Priorato, Historie života Albrechta z Valdštejna, vévody frýdlantského, ed. Alessando CATALANO, Praha 2016;

Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, edd. Věra PETRÁČKOVÁ, – Jan VOGELTANZ, Praha 1979;

Paul de Gondi kardinál de Retz, Paměti, ed. Bedřich ŠINDELÁŘ, Praha 1973;

Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká, ed. Josef JANÁČEK, Praha 1984;

Karel Slavíček, Listy z Číny a jiná korespondence s evropskými hvězdáři (1716-1735), ed. Josef KOLMAŠ, Praha 1995;

Země dobrá, tj. země česká, edd. Ivona KUČEROVÁ – Lucie MEDOVÁ, Brno 1998.

 

b) Sekundární literatura

Peter BURKE, Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996;

Václav BŮŽEK – Josef HRDLIČKA – Pavel KRÁL – Zdeněk VYBÍRAL, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha 2002;

Barry COWARD, Oliver Cromwell, Praha 2000;

Jaroslav ČECHURA, Selské rebelie roku 1680, Praha 2000;

Ivana ČORNEJOVÁ, Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách. Praha 1995 (2. vyd. 2002)

Peter ENGLUND, Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Praha 2000;

Robert J. W. EVANS, Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003;

Radek FUKALA, Role Jana Jiřího Krnovského ve stavovských hnutích, Opava 1997;

Jiří HRBEK, České barokní korunovace, Praha 2010;

Olivier CHALINE, Bílá hora, Praha 2013;

Josef JANÁČEK, Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987 (2. vyd.1997);

Josef JANÁČEK, Století zámořských objevů, Praha 1959;

Josef JANÁČEK, Valdštejn a jeho doba, Praha 1978;

Josef JANÁČEK, Ženy české renesance, Praha 1987;

Jiří JUST, 9. 7. 1609 Rudolfův Majestát. Světla a stíny náboženské svobody, Praha 2009;

Zdeněk KALISTA, Čechové, kteří tvořili dějiny světa. Z historikova skicáře o XVI. a XVII. věku, Praha 1939 (2. vyd. 1999);

Zdeněk KALISTA, Česká barokní pouť. K religiozitě českého lidu v době barokní, Žďár nad Sázavou 2001;

Zdeněk KALISTA, Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko, Brno 1970

Robert Jean KNECHT, Richelieu, Praha – Litomyšl 2002;

Tomáš KNOZ, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2006;

Vojtech KOPČAN, Turecké nebezpečenstvo a Slovensko, Bratislava 1986;

Petr MAŤA, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004;

Jiří MIKULEC, České země v letech 1620-1705. Od velké války k dlouhému míru, Praha 2016;

Jiří MIKULEC, Leopold I. Život a vláda barokního Habsburka, Praha 1997;

Jiří MIKULEC, 31. 7. 1627. Rekatolizace šlechty v Čechách, Praha 2005;

Jaroslav MILLER, Odložený zrod Leviatana. Krize raně stuartovské monarchie (1603-1641), Praha 2006;

Geoffrey PARKER, Filip II. Španělský král z rodu Habsburků. „Nejmocnější křesťanský vládce“, Praha 1998;

Jaroslav PÁNEK, Poslední Rožmberkové – velmoži české renesance, Praha 1989;

Jaroslav PÁNEK, Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547-1577, Praha 1982;

Jaroslav PÁNEK, Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552, České Budějovice 2003;

Josef PETRÁŇ, Staroměstská exekuce, Praha 1985 (2. vyd.), případně novější vyd. 1996, 2004;

Tomáš PĚKNÝ, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 1993;

Josef POLIŠENSKÝ, Třicetiletá válka a evropská krize 17. století, Praha 1970;

Josef POLIŠENSKÝ – Josef KOLLMANN, Valdštejn. Ani císař, ani král, Praha 1995;

Pavel PREISS, Boje s dvouhlavou saní. František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha 1981 (2. vyd. 2003);

Svatava RAKOVÁ, Dobrodruzi, puritáni a indiáni. Angličané v Novém světě, Praha 1998;

Tomáš RATAJ,  České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí, Praha 2002;

Noemi REJCHRTOVÁ, Václav Budovec z Budova, Praha 1984;

Jan ROYT, Obraz a kult v barokních Čechách, Praha 1999 (2. vyd. 2011);

Ferdinand SEIBT, Karel V. Císař a reformace, Praha 1999;

Martin SVATOŠ – MICHAL Svatoš, Živá tvář Erasma Rotterdamského, Praha 1985;

Milan ŠVANKMAJER, Petr I. Zrození impéria. Praha 1999;

Valentin URFUS, Císař Josef I. Nekorunovaný Habsburk na českém trůně, Praha 2004;

Valentin URFUS, 19. 4. 1713. Pragmatická sankce. Rodný list podunajské monarchie. Praha 2002;

Josef VÁLKA, Morava reformace, renesance a baroka, Brno 1996;

Rosario VILLARRI a kol., Barokní člověk a jeho svět, Praha 2004;

Vít VLNAS, Jan Nepomucký, česká legenda, Praha 1993 (2. vyd. 2013);

Vít VLNAS, Novokřtěnci v Münsteru, Praha 2002;

Vít VLNAS, Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka, Praha – Litomyšl 2001;

Petr VOREL, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 1999.

 

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (12.01.2022)

Přednášky, konzultace.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (12.01.2022)

Předmět je zakončen ústní zkouškou vztahující se k tematickým okruhům a přečtené literatuře.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (12.01.2022)

Témata:

 

 1. Raný novověk – modernizace státu a společnosti

 2. Nástup Ferdinanda I. na český trůn a vznik habsburské monarchie

 3. Německá reformace, konfesionalizace, tridentský koncil

 4. Stavovská společnost a státní správa v 16. století, skladba zemí Koruny české, jejich vztahy

 5. První protihabsburský odboj roku 1547 a jeho důsledky

 6. Mocenský vzestup Španělska, revoluce v Nizozemí, Nizozemsko-španělská válka, Francie v 16. století

 7. Zahraničněpolitická a vojenská problematika habsburské monarchie, turecké nebezpečí v 16. století

 8. Náboženské poměry v českých zemích a zápas o českou konfesi

 9. Humanismus, renesance, manýrismus – kulturní prostředí a životní styly předbělohorské společnosti

 10. Cesta k velkému konfliktu v českých zemích – katolický „převrat“ 1599, velký bratrský spor, Rudolfův Majestát

 11. České stavovské povstání 1618-1620 – příčiny, průběh

 12. Důsledky povstání, tresty, Obnovené zřízení zemské a pobělohorské změny v postavení českého státu

 13. Pobělohorská rekatolizace a náboženská emigrace

 14. Třicetiletá válka a její výsledky v evropské perspektivě

 15. Skladba společnosti českých zemí

 16. Anglická revoluce, Francie Ludvíka XIV.

 17. Zemský patriotismus a barokní vlastenectví v českých zemích

 18. Baroko: kultura, mentalita a životní styl, vzdělání a intelektuální život

 19. Postavení poddaných v pobělohorské době, rok 1680

 20. Hospodářská situace českých zemí, ekonomické nauky

 21. Turecké ohrožení střední Evropy a rekonkvista Uher a Balkánu

 22. Náboženský život v době baroka a karolínská rekatolizační vlna

 23. Habsbursko-bourbonské soupeření, válka o dědictví španělské

 24. Pragmatická sankce a habsburská monarchie za Karla VI.

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (12.01.2022)

Zkouška ústní formou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK