PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecné dějiny II - OPBD2D107A
Anglický název: General History II
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Sládková (20.08.2021)
Kurz se věnuje hlavním problémům českých a evropských dějin v období 1310-1526 (s určitými časovými přesahy zvláště do období předchozího). Sleduje nejdůležitější jevy a procesy v politickém, hospodářském, náboženském i kulturním vývoji pozdně středověké Evropy (morovou epidemii, tureckou expanzi, církevní schizma a konciliární hnutí, renesanci, zámořské objevy atd.) a v chronologickém pořádku přibližuje vývoj v českých zemích. Zvláštní pozornost je věnována období vlády Lucemburků. V ZS 2020/2021 bude výuka probíhat prezenčně, pokud to epidemiologická situace umožní. V případě nutnosti distanční forma přes MS Teams.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Sládková (20.08.2021)

Cílem přednášek je seznámení posluchačů s politickým, hospodářským, společenským, náboženským a kulturním vývojem v Evropě a českých zemích v období pozdního středověku (období 1310-1526).

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Sládková (20.08.2021)

V ZS 2021/2022 bude výuka probíhat prezenčně, pokud to epidemiologická situace umožní. V případě nutnosti distanční forma přes MS Teams.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Sládková (30.09.2020)

Prameny: 

Bible svatá

Bocaccio, Giovanni: Dekameron. Praha

Česká středověká lyrika. Praha 1990

Dopis rabi Ovadji otci a další hebrejské renesanční cestopisy. Praha 2004

Enea Silvio: Historia Bohemica (Historie česká). Praha 1998

Husitská kronika Vavřince z Březové a Píseň o vítězství u Domažlic. Praha 1979

Jan ze Žatce: Oráč z Čech. Praha 1985

Karel IV. Literární dílo. (Vita Caroli, Morality, Korunovační řád českého krále, Legenda o sv. Václavovi). Praha 2000

Karel IV. Státnické dílo. (Maiestas Carolina, Zlatá bula Karla IV. aj.). Praha 2003

Kronika takřečeného Dalimila. Praha 1977

Kronika takřečeného Dalimila. Praha - Litomyšl, 2005

Kroniky doby Karla IV. Praha 1987

Pigafetta, A.: Zpráva o první cestě kolem světa. Praha 2004

Polo, M.: Milion. Praha

Tetzel, G.: Cestovní deník Lva z Rožmitálu a na Blatné 1465 - 1467

Zbraslavská kronika. Praha 1976

Ze starých letopisů českých. Praha 1980

Ze zpráv a kronik doby husitské. Praha 1981 

Literatura:

Baum, W.: Císař Zikmund. Kostnice, Hus a války proti Turkům. Praha1996

Bergdolt, K.: Černá smrt v Evropě. Praha 2000

Bláhová, M.: Historická chronologie, Praha 2001

Bobková, L. - Bártlová, M.: Velké dějiny zemí Koruny české IV.b 1310 - 1402. Praha - Litomyšl  2003

Bobková, L.: 7. 4. 1348 Ustavení Koruny Království českého. Praha 2006

Bobková, L.: Územní politika prvních Lucemburkůna českém trůně. Ústí nad Labem. 1993

Bobková, L.: Velké dějiny zemí Koruny české IV.a 1310 - 1402. Praha - Litomyšl 2003

Boubín, J.: Petr Chelčický. Praha Člověk českého středověku, edd.Nodl, M. - Šmahel, F. Praha 2002

Čornej, P. - Bártlová, M.: Velké dějiny zemí Koruny české VI. 1437 - 1526. Praha - Litomyšl 2007

Čornej, P.: Lipanská křižovatka. Praha 1992

Čornej, P.: Tajemství českých kronik. Praha - Litomyšl 2005

Čornej, P.: Velké dějiny zemí Koruny české V. 1402 - 1437. Praha - Litomyšl 2000

Čornej, P.: 30. 7. 1419. První pražská defenestrace: krvavá neděle uprostřed léta. Praha 2010

Čornej, P.: Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka. Praha 2019

Dějiny Byzance. edd. Zástěrová B. Praha 1994.,  Dějiny českého umění výtvarného I/1, I/2, Od počátků až do konce středověku, ed. Chadraba R., Krása J. a kol, Praha 1984

Drška, V. - Skřivan, A. - Stellner, F.: Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648, Praha 1995

Drška, V.: Zikmund Lucemburský. Liška na trůně. Praha 1996

Duby, G.: Věk katedrál. Umění a společnost 980 - 1420. Praha 2002

Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 1999

Ehlers, J.-Müller, H.-Schneidmüller, B.: Francouzští králové v období středověku. Praha 2003

Ennenová, E.: Ženy ve středověku, Praha 2001

Fajt J. (ed.), Karel IV. – Císařz boží milosti, Praha 2006

Francek, J.: 24. 10. 1517 Svatováclavská smlouva. Urození versus neurození. Praha 2006

Franzen, A.: Malé církevní dějiny. Praha 1992

Fridrich, G.: Rukověť křesťanské chronologie. Praha - Litomyšl 1997

Hibbert, Ch.: Vzestup a pád rodu Medici. Praha 1997

Hledíková, Z.: Biskup Jan IV. z Dražic. Praha 1991

Hledíková, Z.: Arnošt z Pardubic. Arcibiskup, zakladatel a rádce. Praha 2008

Hledíková, Z.: Svět české středověké církve, Praha 2010

Huizinga, J.: Podzim středověku, Praha 1999

Charvátová, K.: Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142 - 1420, 2. svazek, Praha 2002

Churchill, W.: Dějiny anglicky mluvících národů. Praha 1996

Iwańczak, W.: Po stopách rytířských příběhů. Praha 2001

Kadlec, J.: Přehled českých církevních dějin. Řím 1987

Kalous, A.: Matyáš Korvín (1443 1490). Uherský a český král. 2009

Kašpar, O.: Zámořské objevy 15. a 16. století a jejich ohlas v českých zemích. Praha 1992

Kavka, F.: 5. 4. 1355 Korunovace Karla IV. císařem Svaté říše římské. Praha 2002

Kavka, F.: Čtyři ženy Karla IV. Královské sňatky. Praha - Litomyšl 2002

Kavka, F.: Karel IV. Historie života velkého vladaře. Praha 1998

Kavka, F.: Poslední Lucemburk na českém trůně. Praha 1998

Kavka, F.: Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355 - 1378) I. a II. Praha 1992 a 1993

Kejř, J.: Husův proces v Kostnici. Praha 2000

Kieckhefer, R.: Magie ve středověku, Praha 2005

Kopičková, B.: Eliška Přemyslovna. Královna česká. Praha 2003

Krása J.: Rukopisy Václava IV., Praha 1971.

Krieger, K. F.: Habsburkové ve středověku. Od Rudolfa I. (1218 - 1291) do Fridricha III.. (1415 - 1493). Praha 2003

Küng., H.: Malé dějiny katolické církve. Praha 2005

Ladero Quesada, M. A.: Španělsko Katolických králů. Brno 2003

Lambert, M.: Středověká hereze, Praha 2000

Le Goff, J.: Intelektuálové ve středověku. Praha 1999

Le Goff, J.: Kultura středověké Evropy. Praha 1991

Le Goff, J.: Středověká imaginace. Praha 1998

Le Goll, J. - Schmitt, J.-C.: Encyklopedie středověku. Praha 1999

Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. F. Kavkovi, CSc. Uspořádaly L. Bobková a M. Holá, Praha-Litomyšl 2005.

Macek, J.: Česká středověká šlechta. Praha 1997

Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích 1. - 4. Praha 1992 - 1999

Macek, J.: Tři ženy krále Vladislava. Praha 1991

Macek, J.:Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha 2001

Mezník, J.: Lucemburská Morava 1310 - 1423. Praha 1999

Nechutová, J.: Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha 2000

Nejedlý, M.: Fortuny kolo vrtkavé. Praha 2003

Nejedlý, M.: Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků. Praha 2007

Nodl, M.: Dekret kutnohorský, Praha 2010

Paravicini, W.: Karel Smělý. Zánik domu burgundského. Praha - Litomyšl 2000

Pěkný, T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha 1993

Pernaudová, R.: Žena v době katedrál. Praha 2002

Pernaudová, R.: Život a smrt Jany z Arcu, 2009

Pešina J. (ed.), České umění gotické 1350-1420, Praha 1970

Plaček, M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů a tvrzí. Praha 2001

Polo de Beaulieu, M. A.: Středověká Francie. od roku 1000 po černou smrt 1348. Praha 2003

Pozdně gotické umění v Čechách 1471-1526, ed. Homolka, J. – Krása, J. – Mencl, V. – Pešina, J. Petráň, J., Praha 1984

Procacci, G.: Dějiny Itálie. Praha 1997

Rapp, F.: Svatá říše římská národa německého. Od Oty Velikého po Karla V. Praha - Litomyšl 2007

Royt, J., Středověké malířství v Čechách, Praha 2003

Seibt, F.: Karel IV. Císař v Evropě (1346 - 1378). Praha 1999

Seibt, F.: Lesk a bída středověku. Praha 2000

Skýbová, A.: Listy bílé paní rožmberské. Praha 1985

Spěváček, J.: Jan Lucemburský a jeho doba 1296 - 1346. Praha 1994

Spěváček, J.: Král diplomat. Jan Lucemburský 1296 - 1346. Praha 1982

Spunar, P.: Kultura českého středověku. Praha 1985

Svátek, J.; Soukup, P.: Křížové výpravy v pozdním středověku. Praha 2010

Šmahel, F.: Husitská revoluce. Praha 1993

Šmahel, F.: Idea národa v husitských Čechách. Praha 2000

Šmahel, F.: Mezi středověkem a renesancí. Praha 2002

Štěpán, V.: Moravský markrabě Jošt. Brno 2002

Šusta, K.: Karel IV. Otec a syn. 1333 - 1346. Praha 1946

Šusta, K.: Karel IV. Za císařskou korunou. 1346 - 1355. Praha 1948

Šusta, K.: Král cizinec. Praha 1939

Šusta, K.: Počátky lucemburské. 1308 - 1320. Praha 1919

Tretera, I.: Nástin dějin evropského myšlení. Praha - Litomyšl 1999

Vlnas, V.: Jan Nepomucký. Česká legenda. Praha 1993 

 
 

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Sládková (20.08.2021)

Přednášky -prezenčně nebo online, e-learning Moodle, konzultace.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Sládková (20.08.2021)

Předmět je zakončen zkouškou. 1. část zkoušky: test,  2. část zkoušky: ústní zkouška vztahující se zejména k přečtené literatuře

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Sládková (26.09.2019)

1. Pozdně středověká krize

2. Nástup Lucemburků na český trůn. Vláda Jana Lucemburského.

3. Zahraniční a domácí politika Karla IV.

4. Vzdělanost a kultura ve 14. a 15. století v Evropě a v českých zemích.

5. Vláda Václava IV. Církevní krize.

6. Husitství, husitské války a jejich důsledky.

7. Doba poděbradská v českých zemích.

8. Doba jagellonská v českých zemích.

9. Stoletá válka a její důsledky.

10. Turecká expanze a její důsledky pro Evropu a české země. Středovýchodní Evropa v pozdním středověku (Polsko, Litva, Uhry).

11. Italská renesance a humanismus a její odlesk v českých zemích.

12. Zámořské plavby a jejich důsledky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK