PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia dějepisu I - OPBD2D101A
Anglický název: a
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 100 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Josef Kales
PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Mgr. Kateřina Sládková
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Robert Skopek (10.09.2017)
Seminář Úvod do studia dějepisu je vstupem do problematiky historie jako vědní disciplíny, pozornost je však také věnována praktickým dovednostem cílených k získání relevantních informací a k ovládnutí pramenné kritiky. Historická dílna je spojena se nutnou znalostí sítě disponibilních archivů a paměťových institucí. V této souvislosti katedra dlouhodobě rozvíjí spolupráci s NPÚ. Vedle uvedení do historiografie je pozornost v semináři věnována také syntézám českých dějin, edičním řadám, encyklopedickým a slovníkovým pracím. Student se seznámí s dynamickou definicí pramene. Vedle základů paleografie získá i představu o pramenech uchovávaných moderními médii, je však uveden i do ikonografie. Student se učí problematizovat téma, provádět heuristiku a s pomocí základních historických metod i tvořit odborný text. Součástí semináře jsou i společné exkurze.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Robert Skopek (10.09.2017)

Bartoš, J.: Úvod do problematiky historického bádání a nauky o pramenech. Olomouc 1999.

Beneš, Z.: Historický text a historická kultura. Praha 1995.

Kutnar F. - Marek J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997.

Zwettler, O. - Vaculík, J. - Čapka, F.: Úvod do studia dějepisu. Brno 1994.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Robert Skopek (10.09.2017)

Přednášky, konzultace.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Robert Skopek (10.09.2017)

Historiografie (terminologie, vývoj)
Heuristika (bibliografie, syntézy, encyklopedie, slovníky, časopisy, edice)
Informační zdroje (archivy, knihovny, internet)
Paměťové instituce (muzea, galerie)
Odborný historický text (metodologie, typologie, postupy zpracování)
Dynamický pramen
Kritika pramene (čtení historických textů)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Sládková (07.11.2017)

Student plní úkoly v průběhu semestru. Předmět je zakončen písemným testem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK