Lexikologie a sémantika českého jazyka - OPBC4C031A
Anglický název: Lexicology and Semantics of Czech Language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 80 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.
PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.
Prerekvizity : OPBC4C022A
Je prerekvizitou pro: OPBC4C043A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (04.09.2023)
Cíl: Prohloubení a komplexní pochopení principů české slovotvorby a fungování lexikálního subsystému ve vztahu k potřebám učitele českého jazyka. Vymezení lexikologie jako vědní disciplíny, základní jednotky. Lexém, jméno obecné a vlastní. Jazykový znak, jeho různé pojetí. Paradigmatické a syntagmatické vztahy mezi významy. Paronymie. Frazeologie, kolokabilita. Expresivita. Metafora v kognitivnělingvistickém pojetí. Český národní korpus. Slangy. Slovotvorba, slovotvorné procesy.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (04.09.2023)

Časová zátěž studenta: 137 hodin

Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 3
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 5 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 5 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 15 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 35 hodin
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (04.09.2023)

Slovotvorba

Povinná literatura:

Machová, S. - Mališ, O.: Současný český jazyk. Praha 1992, část I.

Slovník afixů užívaných v češtině. Karolinum, Praha 2017. http://www.slovnikafixu.cz/heslar/-0 

 

 Doporučená literatura:

Adam, R. – Beneš, M. – Bozděchová, I. – Martínek, F. – Prokšová, H. – Synková, P.: Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha, Karolinum 2017, s. 43–66 (Slovotvorba).

Čechová, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. 2. vyd., Praha 2000, kap. III 4 (M. Dokulil: Tvoření slov), s. 92–147.

Daneš, F. - Dokulil, M. - Kuchař, J.: Tvoření slov v češtině 2. Odvozování podstatných jmen. Praha 1967.

Dokulil, M.: Tvoření slov v češtině l. Teorie odvozování slov. Praha 1962.  

 

Otázky lexikologie

Povinná literatura:

Čermák, F.: Lexikon a sémantika. Praha, NLN, 2010. Vybrané kapitoly.

Nový encyklopedický slovník češtiny, Praha 2016. https://www.czechency.org/

Filipec, J. - Čermák, F.: Česká lexikologie. Praha 1985. Vybrané kapitoly.

Hauser, P.: Nauka o slovní zásobě. Praha 1981.

 

 Doporučená literatura:

Čechová, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. 2. vyd., Praha 2011, kap. III 1 a 2 (Pojmenování. Slovo), s. 53–85.

Machová, S. - Mališ, O.: Současný český jazyk. Praha 1992, část II. a III.

Příruční mluvnice češtiny (Lexikologie, s. 65–108). Praha  1995.

 

Povinná literatura k dílčím tématům (je součástí zkoušky):

1. Čermák, F. a kol.: Manuál lexikografie. Praha 1999, kapitola 1 Teorie a praxe jednojazyčného slovníku výkladového.

2. Jaroslav Hubáček, Marie Krčmová (2017): SOCIOLEKT. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SOCIOLEKT.

3. Jaklová, A. Budeme argot nově definovat? Slovo a slovesnost, 1999, roč. 60, č. 4, s. 293–300.

4. Janovec, L. Neologie. In Dynamika českého lexika a lexikologie. Studie k moderní mluvnici češtiny. Olomouc, 2013.

5. Machová, S. – Švehlová, M.: Sémantika a pragmatická lingvistika. Praha 2000, kapitola Sémantika.

6. Martincová, O. – Savický, N.: Hybridní slova a některé obecné otázky neologie. Slovo a slovesnost, 48, 1987, s. 124–138.

7. Martinková, M.: O víceznačnosti. In Dynamika českého lexika a lexikologie. Studie k moderní mluvnici češtiny. Olomouc, 2013.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (08.09.2023)

Zápočet má písemnou formu. V zápočtovém testu student prokazuje pochopení slovotvorného rozboru. Za vyhovující práci bude považována taková, v níž student správně analyzuje patnáct slov z dvaceti. Test má dva opravné termíny.

Semináře dr. Nedvědové

Termín písemné práce: úterý 2. 1. 2024, resp. čtvrtek 4. 1. 2024 v době konání seminářů

Opravné termíny budou stanoveny dle domluvy.

Semináře dr. Sojky

Termín písemné práce: čtvrtek 4. 1. 2024 v době konání seminářů

Opravné termíny budou stanoveny dle domluvy.

Zkouška má podobu ústní. Student při ní prokáže orientaci v disciplíně, a to na základě samostudia zadané literatury a seminářů.

Úspěšně složená zkouška je klasifikována výborně – velmi dobře – dobře, do systému bude známka zapsána bezprostředně po zkoušce. Nelze požadovat zkoušení po skončení zkouškového období.

Student dostane u ústní části zkoušky dvě otázky, které vycházejí z okruhů studijní literatury v oddíle Literatura (Otázky lexikologie). První otázka (viz Povinná literatura) bude zaměřena na obecné otázky lexikologie, druhá (Povinná literatura k dílčím tématům) na literaturu vztaženou k vybraným lexikologickým otázkám. Obě otázky si student vylosuje. Student zkoušku úspěšně složí, pokud zodpoví dostatečně obě otázky.

 

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13776

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (04.09.2023)

1) Úvod do lexikologie – lexikální subsystém, lexikologické disciplíny. Základní jednotka lexikálního systému (slovo, pojmenování, lexém, víceslovné lexikální jednotky, motivovanost slova). Frazeologie.

2) Slovní zásoba češtiny (jádro vs. okrajové vrstvy; neutralita vs. příznakovost). Sociolekty.

3) Význam pojmenovávacích jednotek (struktura významu, jeho konstituování). Mnohoznačnost a jednoznačnost. Polysémie, homonymie, paronymie. Slovo jako jazykový znak a jeho různá pojetí.

4) Významové vztahy lexikálních jednotek – paradigmatické a syntagmatické (synonymie, hyperonymie, hyponymie, opozitnost; kompatibilita, kolokabilita).

5) Změny slovní zásoby – sémantické tvoření (pojetí metafory a metonymie v kognitivní lingvistice), přejímání a adaptace, internacionalismy, neologie

6) Slovotvorba – pojetí slovotvorby, základní pojmy, slovotvorné způsoby, úpravy, postupy a typy; onomaziologické kategorie.

7) Derivace – substantiva

8) Derivace – adjektiva

9) Derivace – slovesa

10) Derivace – adverbia; kompozice a zkracování

11) Vývojové tendence a zachycení slovní zásoby ve slovnících. Český národní korpus.