PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Historický vývoj jazyka II - OPBC2C117A
Anglický název: Historical Development of Language II
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBC2C114A
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (26.01.2023)
Cílem předmětu je v návaznosti na Historický vývoj jazyka I dále prohlubovat povědomí o historickém vývoji jazyka jako nezbytného předpokladu pro prohloubené chápání češtiny současné. Osnova: 1. Základní poučení o periodizaci vývoje jazyka, vývoje spisovného jazyka a historiografii lingvistiky. Počátky česky psané literatury, konstituování českého spisovného jazyka. Historický a literárněhistorický kontext, bohemismy, bohemika, glosy. Vývoj českých pravopisných systémů. Transliterace a transkripce. Práce s texty. 2.–5. Rozvoj česky psané literatury ve 14. a 15. století. Historická mluvnice (hláskosloví, morfologie, lexikum, syntax). Počátky odborné literatury. Komplexní jazyková analýza a interpretace textů. Historická sémantika. 6.–8. Humanismus. Základní charakteristické rysy humanistické češtiny. Humanističtí gramatikové, vliv jednoty bratrské na spisovný jazyk, jazyk Bible kralické. Komplexní jazyková analýza a interpretace textů. 8.–9. Baroko, historický a literárněhistorický kontext, charakteristické rysy barokní češtiny. Barokní gramatikové. Vývoj jazyka Bible. Komplexní jazyková analýza a interpretace textů. 10. Gramatici osvícenské generace, pražská univerzita, vznik novodobého mluvnictví; obrany. První polovina 19. století. Jazyková situace. Jazyk vědeckého diskurzu; rozvoj české slovní zásoby; mluvnice a slovníky; jazyk uměleckých děl. 11. Druhá polovina 19. stol., brusy, purismus; rozvoj mluvnictví, J. Gebauer a mladogramatická škola; Seminář pro slovanskou filologii, spory o RKZ, jazyk literárních uměleckých děl, jazyk vědeckého diskurzu; jazyk vyučovací. 12. 20. století. Historický kontext, jazyková situace. V. Ertl a Kancelář Slovníku jazyka českého. PLK a teorie spisovného jazyka, funkční lingvistika; mluvnictví, slovníky. Jazyk v období protektorátu a po druhé světové válce.
Deskriptory
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (26.01.2023)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=1359

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (10.02.2023)

Základní studijní literatura a studijní pomůcky

 

Alexová, J. a kol. K jazyku a stylu českých barokních textů, I., II. České Budějovice : Katedra bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, 1998. Výběrově.

Bauer, J. Vývoj českého souvětí. Praha: ČSAV, 1960 (vybrané kapitoly).

Dittmann, Robert et al. Studie k moderní mluvnici češtiny. 3, Čeština a dějiny. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 227 s. Monografie. ISBN 978-80-244-3549-7.

Janečková, Marie. K jazyku českého baroka: hláskosloví, pravopis a tisk, označování kvantity. 1. vyd. Praha: ARSCI, 2009. 190 s. Jazykověda; sv. 1. ISBN 978-80-7420-003-8.

KOUPIL, Ondřej Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533-1672. Praha : Karolinum 2008.

Lamprecht, Arnošt, Dušan Šlosar a Jaroslav Bauer, J. Historická mluvnice češtiny. Praha: SPN, 1986.

Pleskalová, Jana, a kol. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha : Academia 2007.

Porák, Jaroslav. Humanistická čeština. Praha : Univerzita Karlova, 1983.

ŠLOSAR, Dušan, Radoslav VEČERKA, Jan DVOŘÁK a Petr MALČÍK. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Vyd. 3., opr. a dopl. Brno: Host, 2009.

Voleková, Kateřina, ed. Orthographia Bohemica. Vydání této edice první. Praha: Akropolis, 2019.

Weingart, Miloš, ed. a Havránek, Bohuslav, ed. Spisovná čeština a jazyková kultura. V Praze: Melantrich, 1932. 257, [xvii] s. Výhledy: knihy zkušeností a úvah; sv. 14. Režim Dílo nedostupné na trhu - dostupné po přihlášení v digitální knihovně.

Online zdroje, volně přístupné:

https://ucjtk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/57/2015/11/D%C4%9Bjiny-%C4%8De%C5%A1tiny.pdf

https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/130625/monography.pdf

http://kcjl.upol.cz/kombcj/studijni_opory/zaklady_historicke_mluvnice.pdf

Příslušná hesla na https://www.czechency.org/

Určené literární památky na https://vokabular.ujc.cas.cz/

Dále literatura zadaná v moodle (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=1359)

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

 

Boháčová, Michaela, ed., Rychnovská, Lucie, ed. a Zemanová, Jana, ed. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902. Vyd. 1. Brno: Host, 2010. 480 s. ISBN 978-80-7294-508-5.

Komárek, Miroslav a Bláha, Ondřej, ed. Dějiny českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 273 s. ISBN 9788072945917

Šlosar, Dušan. Tisíciletá. Vyd. v Dokořán 1. Praha: Dokořán, 2005. 106 s. ISBN 80-7363-028-1.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (15.02.2024)
Písemný test prověřující znalost učiva (Anotace) a zadanou literaturu (Literatura). Test bude psán hromadně, ve společných termínech pro PS i KS.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK