Historický vývoj jazyka I - OPBC2C114A
Anglický název: Historical Development of Language I
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 2 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBC2C105A, OPBC2C106A
Je prerekvizitou pro: OPBC2C117A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (30.08.2022)
Cílem předmětu je seznámení s ranými etapami vývoje jazyka a základní slavistickou problematikou jako nezbytným základem pro prohloubené poznání bohemistické. Osnova: Teoretické vývojové zákonitosti jazyků. Praslovanština – datace, vývoj, nářeční štěpení, význam. Vznik slovanských jazyků. Slovanská srovnávací jazykověda, slovanské jazyky a jejich vztah k jazykům indoevropským, dělení slovanských jazyků a jejich typologie Staroslověnština – Velká Morava. Misie Konstantina a Metoděje – politické, ideologické základy misie, staroslověnská tvorba, konec misie a jeho dopady na slovanském území – redakce staroslověnštiny. Fonetický, fonologický, morfologický a syntaktický systém staroslověnštiny. Slovní zásoba. Písmo, četba a rozbor staroslověnských textů.
Deskriptory
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (17.10.2022)

Moodle pro studenty prezenčního studia: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14291#section-5

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (10.09.2022)

Elektronický slovník jazyka staroslověnského: http://gorazd.org/gulliver/

Hauptová, Zoe a Večerka, Radoslav. Staroslověnská čítanka. 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 189 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0478-7. Online včetně slovníčku dostupné vydání z roku 1997: NKP - Zpřítupněno pod licencí Díla nedostupná na trhu – online.

Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář [online]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 110 s. ISBN 978-80-210-6974-9. Dostupné také z: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/131101.

Pacnerová, Ludmila, Skalka, Boris (2017): CYRILICE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. URL: https://www.czechency.org/slovnik/CYRILICE (poslední přístup: 3. 11. 2019)

VEČERKA, Radoslav. Staroslověnština [online]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984 [cit. 2020-09-29]. Učebnice pro vysoké školy. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html

Pro zájemce

Boček, Vít. Praslovanština a jazykový kontakt. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 432 s. Studia etymologica Brunensia; 17. ISBN 978-80-7422-272-6. Výběr.

Bogoczová, Irena. Úvod do studia slovanských jazyků a gramatika staroslověnštiny: (textová opora). Vyd. 2., rozš. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 87 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7464-142-8.

REJZEK, Jiří. Zrození češtiny: jazyková situace a jazykový vývoj v českých zemích mezi 6. a 11. stoletím. Vydání první. Praha: NLN, 2021. 167 stran. ISBN 978-80-7422-799-8.

Večerka, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 112 s. ISBN 80-210-0363-4.

VYKYPĚL, Bohumil et al. Staroslověnské dědictví ve staré češtině. Praha: NLN, 2021. 300 stran. Studia etymologica Brunensia; 26. ISBN 978-80-7422-779-0.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (10.09.2022)

Aktivní účast v semináři (platí pouze pro prezenční formu studia), toleruje se jedna absence.

Aktivní účast v on-line kurzu (platí pouze pro kombinovanou formu studia).

Samostudium dle  zadané literatury, úspěšné plnění zadávaných kontrolních úkolů. Přesný rozpis témat bude prezentován na úvodním semináři.

ÚČAST NA POSLEDNÍM SEMINÁŘI JE POVINNÁ (UDĚLOVÁNÍ ZÁPOČTŮ).

Studijní opora pro kombinovanou formu studia je realizována prostřednictvím kurzu v LMS Moodle na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13775 Studenti prezenční formy plní úkoly prezenčně přímo v semináři.