PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ontogeneze člověka - OPBB2B104A
Anglický název: Human ontogeny
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 0 (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Prerekvizity : OPBB2B102A
Záměnnost : OB2302006, OKBB2B104A
Je záměnnost pro: OKBB2B104A
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (12.12.2020)
Přednáška má jako prerekvizitu úspěšné absolvování kurzu anatomie a morfologie člověka. Je zaměřena nas seznámení studentů se všeimi relevantnímí fázemi prenatálního, perinatální a postnatálního růstu a vývoje člověka včetně nejdůležitějších genetických a epigenetických, fyziologických a biosociálních mechanismů. Soustřeďuje se na pochopení základních principů diferenciačního procesu, jeho vztahu k ke specifickým genetickým aspektům jako je funkce HOX genů a dalších strukturálních genů v raných fázích ontogeneze. Charakterizuje podstatné znaky fyziologické a morfologické ve vývoji dítěte, věnuje pozornost také organogenezi a vývoji orgánů postnatálně, kritickým periodám ve vývoji orgánových soustav a jednotlivým etapám germinačního, embryonálního a fetálního vývoje, zabývá se perinatálním obdobím. Podrobně se věnuje popisu a hodnocení klíčových procesů postnatálního vývoje, s důrazem na klíčová období před-dospělého růstu. Součástí je i výklad průběhu dospělosti a stárnutí, a především problematice životního cyklu a životních historií v lidských populacích.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (19.06.2017)

Cilem je pochopení lidské ontogeneze z hlediska jejího současného chápání, tedy procesu ontogeneze jako fenoménu zahrnující genetické, vývojové i sociobiologické aspekty. Důležité je i pochopení ontogeneze člověka z hlediska životního cyklu a životních historií lidksých populací. Součástí je i praktické zvládnutí přípravy projektu výzkumu lidské ontogeneze/růstu, praktické zvládnutí základních antropometrických metod

Deskriptory
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (11.02.2021)

Ontogeneze člověka - online výuka - budou čtyři základní přednášky – Úvod, Prenatální a perinatální období, Novorozenecké období, dětství a maturace a Dospělost, stárnutí, reprodukce a zivotni historie- v prostředí Ms Teams s využitím prostředí Google (Sites). MsTeams –  Tým Ontogeneze člověka - základní informace přednášky a filmy- dále pak https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogenezehttps://sites.google.com/view/antropology-books/homehttps://sites.google.com/view/biologielovka1/home

Ontogeneze člověka – v distanční kurzu budou zadány 4 úkoly s využitím přednášek, doporučené literatury a analýzy filmů – studenti budou průběžně podle pokynů vyučujícího pravidelně odevzdávat v MsTeams nebo v krajním případě a zcela výjimečně a po dohodě i mailem:

1.       Prenatální a perinatální období – hlavní etapy a charakteristiky jednotlivých období. Úkol vypracovat v rozsahu cca 1 strany ve Wordu (tj. 2 normostrany) s využitím přednášek, studijních materálů a videa Lidské tělo 1.

2.       Ontogeneze před obdobím pohlavní zralosti - charakterizuj rozdíly mezi novorozeneckým kojeneckým obdobím, batolecím obdobím a ranným dětstím, hlavní fáze dětství s přihlédnutím k období školní zralosti, pozdní dětství a prepuberta - Přednášky, literatura filmy Lidské tělo 1, 2,;

3.       Ontogeneze v období pohlavního dozrávání - Proces maturace - charakteristika jednotlivých fází maturace - adrenarche, prepuberta, puberta a stárnutí, Přednášky, studijní materiály a videa  Lidské tělo 3, 4; vypracovat v rozsahu cca 1 strany ve Wordu (tj. 2 normostrany) s využitím přednášek, studijních materálů a videí Lidské tělo 3, 4

4.       Dospělost, reprodukce a stárnutí - adolescence a dospělost - životní cyklus a životní historie, význam stárnutí a teorie stárnutí - Přednášky, literatura film Lidské tělo 1, 4; vypracovat v rozsahu cca 1 strany ve Wordu (tj. 2 normostrany) s využitím přednášek, studijních materiálů a videí Lidské tělo 1, 4

Každý úkol by měl být v rozsahu cca dvou normostran, tedy jedné strany v MsWord.

Pokud student nebude průběžně v daných termínech odevzdávat úkoly, bude to považováno za neplnění studijních povinností a nebude připuštěn k zápočtu.

V rámci distanční výuky je cvičení Ontogeneze člověka přesunuto do prostředí Microsoft Teams – Ontogeneze člověka - cvičení (PS). V tomto prostředí bude probíhat:

- pravidelné zadávání instrukcí a podkladů k plnění úkolů (v den výuky dle rozvrhu), - odevzdávání úkolů - zpětná vazba vyučujícího

Pokud student neodevzdá úkoly dle časového harmonogramu bude mu to počítáno jako absence na cvičení. První upozornění o zadaných úkolech bude studentům zasláno emailem.

Link na Team Ontogeneze člověka

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5bf5916e4ae642ca863cf1cb901ee24a%40thread.tacv2/conversations?groupId=079ba307-d3da-46a7-821e-26f333580bd4&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

 

Link na cvičení PS

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0c4b0eda74034d6fb11f1e2c72d266f1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8858ec54-9677-4238-b95e-bdefa9ba1239&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

 

Cvičení:

V rámci distanční výuky je cvičení přesunuto do prostředí Microsoft Teams. Název týmu: Ontogeneze člověka – cvičení (PS). V tomto prostředí bude probíhat:

 

- pravidelné zadávání instrukcí a podkladů k plnění úkolů, respektive vypracovávání portfolia (v den výuky dle rozvrhu)

- odevzdávání úkolů, respektive dílčích částí portfolia (dle předem stanoveného termínu odevzdání)

- zpětná vazba vyučujícího (v případě nedostatečně zpracovaného úkolu bude daný úkol zaslán studentovi zpět s připomínkami k přepracování a opětovnému zaslání)

 

Hlavní témata obsahu portfolia:

Prenatální a postnatální vývoj

Kojenecké a batolecí období

Dospělost a reprodukce

Somatometrie

+ doplňující úlohy dle zadání

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (20.09.2018)

Ehler E, Přívratský V, Vančata V. (2010). Ontogeneze člověka s přihlédnutím k výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ. in Přívratský V, Teodoridis V, Vančata V. (eds.). Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami. pp 9-30, Unie Comenius, Praha, 2009, ISBN: 978-80-7290-425-9

Králík M., Čuta M. Ontogeneze člověka http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=451

Čuta M. Modelování lidského růstu. Dynamický fenotyp. Antropologia Ingegra, Series Monografica. Svazek 4. Brno 2014. https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/article/viewFile/2419/1994

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. SPN, Praha 1993.

PŘÍVRATSKÝ, V. Biologie člověka pro posluchače oborového studia pedagogických fakult. Nakl. H + H, Praha 1993.

ŠMAHEL Z. Principy,teorie a metody auxologie. Karolinum, Praha 2001.

Vančata V. and Vančatová M., 2002. Growth of Common Chimpanzee (Pan troglodytes) in Captivity: Specific Features of Growth in Genetically Related Individuals. Variability and Evolution 10: 19-38.

Vančatová, M., Vančata, V., Jeřábková, Z., Zlámalová, H., Skřivánková, J., Janeček, J., 1999. The longitudinal study of the growth and development of captive chimpanzees and orangutans. Variability and Evolution, 7: 31-45.

Uliasek S.J., et al., 1998. The Cambridge Encyclopedia of Human Growth and Development. Cambridge University Press, Cambridge.

Studijní opory

https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.01.2021)

Zkouška bude probíhat testem, který zahrnuje problematiku, která je obsažena v presentacích a doporučené literatuře. Prosím věnujte zvláštní pozornost všem presentacím, jsou v nich některé důležité poznatky, které nejsou obsaženy v doporučených studijních materiálech.
Test bude mít 43  otázek a verze A a B. Pro absolvování testu se známkou dobře je třeba odpovědět správně 25 otázek, na velmi dobře pak 32 otázek a na výborně minimálně 38 otázek (hranice jsou orientační, záleží na finální verzi testu). Změny v počtu otázek a podmínky klasifikace budou případně upřesnovány prostřednictvím mailu přes SIS.

První dva termíny budou písemně, třetí pak ústně, otázky k třetímu termínu zkoušky jsou uvedeny na webu https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze.

Podmínky ke zkoušce zasílá vyučující, zpravidla počátkem semestru, prostřednictvím SIS, a to včetně doporučené literatury a otázek, které si budou studenti, kteří půdou na třetí termín, u zkoušky losovat. Otázky ústní zkoušky mají dvě samostatné části, každá z jiné oblasti oboru. Nezodpovězení jakékoliv z těchto částí otázky je důvodem pro udělení klasifikace NEDOSTATEČNĚ, tedy student musí zkoušku opakovat, to pouze v případě, že se může znovu zapsat na předmět, nebo za jiných podmínek odpovídajících studijnímu řádu PedF UK v Praze.

Podmínkou ke splnění předmětu je splnění podmínek zápočtu, které je bezpodmínečné pro připuštění ke zkoušce.

Studenti presenčního studia vypracovávají  výzkumnou práci, která vznikne na základě činnosti v rámci cvičení, případně v aktivitách mimo cvičení (měření doma, v kolektivu dané skupiny, měření na kolejích apod.). Vypracování prací může organizovat a koordinovat vedoucí týmu, kterého si daná skupina zvolí, a který bude mít možnost vše konzultovat s Doc. Vančatou, eventuálně Dr. Němečkovu i mimo samotná cvičení.
Téma práce si vybírá po konzultaci každý tým a výsledná práce má mít strukturu podobnou vědeckému článku, tedy úvod, teoretický přehled, metodickou část, výsledky, diskuzi a použitou literaturu. Vodítka jsou i v prezentacích na cvičeních. Prezentace výzkumných prací proběhne na závěrečném cvičení. Základní podmínkou je presentace výsledků v rámci cvičení.

Ve výjimečných případech, když se student nebude moci zúčastnit závěrečného cvičení, kde budou práce prezentovány (nemoc, mateřské povinnosti apod.) je možné předložit kromě výzkumné práce i práci teoretickou. První práce má mít charakter výzkumný – praktický výzkum ontogeneze člověka (nejlépe měření nebo porovnávání rodinných údajů apod.), metodika, výsledky, diskuze a literatura. Případně druhá odevzdaná práce je pak teoretická z oblasti ontogeneze člověka ve smyslu sylabu. Rozsah každé práce cca 4-5 stran. První práce musí být předložena e-mailem, a to nejpozději sedm dnů před závěrečným cvičením. Případná druhá práce musí být také předložena e-mailem, a to nejpozději tři dny před zkouškou. Výjimky se povolují pouze na základě velmi závažných osobních nebo zdravotních důvodů. Zápočet má jeden řádný termín a dva termíny opravné

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.01.2021)

  Problematika životního cyklu - co je v něm obecně obratlovčí a co typicky lidské, co geneticky životní cyklus podmiňuje. Význam HOX genů, jaké jsou typy HOX genů, NK genů, T-Box genů, Pit1x genu a Sonic Hedgehox genů a dalších, genetické řízení vývoje oka - srovnání obratlovců a bezobratlých. Pilíře lidské ontogeneze - definice základních faktorů lidské ontogeneza a jejich význam. Problematika životní historie a základní specifika lidské životní historie Srovnání životního cyklu a životní historie ve vztahu k hodnocení individuálního vývoje člověka. Ontogeneze člověka -jeji jednotlivé  fáze - vysvětlení významu nejdůležitějších fází lidské ontogeneze

2.      Prenatální období - germinální a embryonální fáze. Počátky životního cyklu člověka - srovnání germinačního a embryonálního období. Oplodnění a germinační období, blastogeneze. Raná embryogeneze - genetické mechanismy, které ji ovlivňují - srovnání vývoje klíčových soustav - nervové, svalové a kosterní.  Pozdní embryogeneze - srovnání embryonální a fetální placenty

3.      První fáze fetálního období - dozrávání jednotlivých soustav - význam placenty. Organogeneze a vývoj nervového systému u plodu. Základní fáze fetálního období a růst plodu - faktory, které jej ovlivňují. Vývoj skeletu u embrya a plodu. Perinatální období a porod

4.      Časné dětství - základní fáze, jejich význam vývoj nervového systému, skeletu a pohybově opěrného aparátu. Vlastní dětství - ranné, střední a pozdní - definice. Období dětství - jeho jednotlivé fáze, definice a mechanismy vývoje. Období středního dětství a adrenarche, prepuberta a počátky maturace

5.      Finální fáze růstového období lidské ontogeneze. Proces maturace, definice, jednotlivé fáze, předpoklady pro úspěšné pohlavní dozrávání, prepuberta a adrenarche. Biologické, biosociální a sociální mechanismy, které ovlivňují kvalitu a rychlost procesu pohlavního dozrávání. Pohlavní diferenciace v procesu maturace a její význam - hodnocení stupně pohlavního dozrávání - puberta a adolescence

6.      Fáze dospělosti - definice a rozdělení - genetické a fyziologické mechanismy reprodukce, specifické biosociálnírysy reprodukčního procesu. Stárnutí - příčiny a základní fáze stárnutí u člověka - menopauza a další fyziologické změny, které se mohou odrážet na zdravotním stavu člověka

7.      Vztah rozmnožování a životního cyklu a životní historie člověka - specifické fyziologické a etologické mechanismy související se sociální strukturou a rozmnožováním.

8.      Životní historie člověka jako biosociální fenomen. Nejdůležitější specifické rysy životní historie člověka a jejich význam pro jednotlivé fáze lidské ontogeneze -porod a raná postnatální ontogeneze, dětství, pohlavní dozrávání a reprodukce

9.      Fylogeneze člověka, její nejdůležitější fáze z hlediska a jejího vlivu na vývoj ontogenetických vlastností a charakteru ontogeneze současného člověka

Cvičení:

Prenatální a postnatální vývoj

Kojenecké a batolecí období

Somatometrie

Dospělost a reprodukce

Prezentace výzkumných prací z oblasti somatometrie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.01.2021)

Zápočet: Vyplněné úkoly portfolia a tvorba i představení výzkumné práce

Zkouška: Úspěšné splnění testu, popř. ústní zkoušky

Studijní opory
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.01.2021)

Studijní opory

webové stránky

https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

https://sites.google.com/view/antropology-books/home

https://sites.google.com/view/biologielovka1/home

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK