PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Oborová praxe logo-surdo II. - ONSP18888
Anglický název: Practics in logo-surdo I.
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNS1S162B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Korekvizity : ONSP18873, ONSP18876, ONSP18878, ONSP18883
Prerekvizity : ONSP18887
Je korekvizitou pro: ONSP18873, ONSP18878, ONSP18876, ONSP18883
Je prerekvizitou pro: ONSP18889
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (31.05.2018)
Vede studenty k praktickému využití znalostí získaných ve studijních předmětech. Zaměřena na specifickou problematiku týkající se příslušné věkové kategorie. Probíhá pod supervizí zvoleného pracoviště a garanta oborové praxe. Student se spolupodílí na procesu diagnostiky, terapie osob s narušenou komunikační schopností. Je schopen interpretovat a obhájit jím zvolené postupy, metody, posloupnost, jenž v praxi aplikoval. Své působení, závěry z praxe prezentuje formou, která je předem stanovena.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (31.05.2018)

-       ověřit si již získané teoretické i praktické poznatky ze studia problematiky osob se sluchovým postižením v praxi

-       dokázat modifikovat svoji činnost v souladu se specifiky pedagogické činnosti zaměřené na osoby se sluchovým postižením ve školním věku

-       prokázat analytický a komparační přístup k různým diagnostickým, poradenským a vzdělávacím činnostem v oblasti intervence poskytované dětem a žákům se sluchovým postižením

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (14.06.2018)

Povinná literatura:

BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5497-4.

BENDL, S., KUCHARSKÁ, A. (ed.) a kol. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie - skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2008.

KEPKA, J. a KLEČKOVÁ, G. Pedagogická praxe: metodické pokyny. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, 152 s. ISBN 978-80-7043-590-8.

KOL.AUTORŮ Soubor metodických materiálů pro asistenty pedagoga. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.

Doporučená literatura:

BENDOVÁ, P. a kol. Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého 2006. ISBN 80-244-1436-8.

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál 2007. ISBN 978-80-7367-273-7.

SLOWÍK, J. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál 2010. ISBN 978-80-7367-691-9.

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita 1995. ISBN 80-210-1070-3.

NELEŠOVSKÁ, A., SVOBODOVÁ, J. Pedagogická praxe : Praktická příručka určená studentům prezenčního studia oboru učitelství pro I. st. ZŠ. Olomouc: Univerzita Palackého 2000. ISBN 80-244-0171-1.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (10.09.2017)

- aktivní účast na praxi v požadovaném hodinovém rozsahu

- předložení písemných materiálů z praxe (rozsah a obsah dokumentace bude upřesněn na úvodní hodině praxe)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK