PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická a školní psychologie - ONPP13001
Anglický název: Pedagogical and School Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (120)
letní:neurčen / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Záměnnost : ONPP13101
Je prerekvizitou pro: ONPP13064, ONPP13058, ONPP13059, ONPP13061, ONPP13060
Je záměnnost pro: ON213100, ONPP13101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Zvýšit citlivost budoucích učitelů pro pedagogicko psychologické situace ve školní praxi. Informovat o možnostech využití školních poradenských služeb v současném školství.Cíl kurzu: Osvojení základních poznatků a technik pedagogické a školní psychologie. Pomoc studentům v nastolení komplexnějších výkladových schémat, které jim umožní zvýšit srozumitelnost výchovně-vzdělávací reality.
Poslední úprava: PAVELKOI/PEDF.CUNI.CZ (22.01.2010)
Literatura

St. Bendl, A. Kucharská (ed.): Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha: UK PedF, 2008.

Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001.

Elliot, J. Place, M. : Dítě v nesnázích - příčiny, prevence, terapie, Grada 2002.

Hadj Moussová, Z., Duplinský, J. a kol.: Diagnostika.

Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha PedF UK 2002.

Hadj Moussová, Z. a kol..: Intervence. Pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha, PedF UK 2003.

Helus, Z.: Dítě v osobnostním pojetí.(Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče.) Praha, Portál 2004.

Fišer, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha, Portál 1997.

Hrabal, V.: Jaký jsem učitel ? Praha, SPN 1988.

Hrabal, V.: Pedagogicko - psychologická diagnostika žáka. Praha 2002, UK PedF.

Hrabal,Vl. (2002): Sociální psychologie pro učitele, UK, Praha.

Hrabal, V., Man, F., Pavelková, I.: Psychologické otázky motivace ve škole.

Praha, SPN 1984, 1989.

Kolář, M.: Bolest šikanování, Portál, Praha 2001.

Kyriacou, Ch.(2005): Řešení výchovných problémů ve škole, portál, Praha.

Kulič, V.: Psychologie řízeného učení. Praha, Academia 1992.

Mareš, J.: Styly učení žáků a studentů. Praha, Portál 1998.

Mareš, J.: Sociální opora u dětí a dospívajících, Nucleus, HK 2002.

Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, Slon 1993.

Matoušek, O.,Kroftová,A.: Mládež a delikvence, Portál, Praha 2000.

Pavelková, I.: Motivace žáků k učení (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci). Praha, PedF UK 2002.

Petty, G.: Moderní vyučování. Praha, Portál 1996.

PSŠE: Typy žáků. PF UK Praha 1995.

PSŠE: Čeští žáci po deseti letech. Praha PedF (v tisku).

Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. (Východiska a nové metody pro praxi.)Praha, Portál 1999.

Vágnerová, M.: Psychologie problémového dítěte školního věku, UK HTF, Praha 1995.

Vágnerová, M.(1995) : Psychologie školního dítěte, HTF,UK,Praha.

Vágnerová, M. 2005): Školní poradenská psychologie,Praha.Karolinum.

Výrost,J.,Slaměník, I. 2001): Aplikovaná sociální psychologieII.,Portál,Praha.

Poslední úprava: PAVELKOI/PEDF.CUNI.CZ (22.01.2010)
Sylabus

Obsah kurzu:

 • Pedagogická a školní psychologie: Vymezení, pojetí, tématické zaměření pedagogické a školní psychologie (vývoj předmětu a jeho současná podoba), výzkum v pedagogické psychologii - posuny v metodologii (kombinace kvantitativních a kvalitativních metodologických strategií), rozvoj kvalitativních metod (etnografický přístup), nejčastější metody využívané v pedagogické a školní psychologii.

 • Učitelská profese: Navázání a prohloubení témat probíraných v kurzu "Psychologie učitelství" (viz. Bc. studium VVP): Pojetí učitelské profese, osobnost učitele, nároky učitelské profese, nejistoty a zátěže učitelské práce, učitelská profese - změny v dnešní době. Pojetí žáka a jeho zdroje, pojetí výuky učitelem. Utváření obrazu učitele o dítěti jako o žákovi (obraz o osobnosti žáka, obraz o jeho výkonových charakteristikách). Profesní dráha učitele (začínající učitel - učitel expert). Autodiagnostické zdatnosti učitele.

 • Žák: Osobnost žáka, školní "zdatnosti" - stávání se žákem (školní socializace), sociální a jazyková determinovanost školního vzdělávání, žák v širších biodromálních souvislostech, nároky školy vs. struktura žákovských dispozic. Žáci se specifickými edukační potřebami - žáci s potížemi v učení, žáci pracující pod a nad své schopnosti, nadaní žáci, žáci s poruchami chování apod. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka.

 • Školní úspěšnost: Pojetí školní úspěšnosti, školní zdatnost a školní úspěšnost, hlavní příčiny učebních neúspěchů, rozvoj potencialit žáka - facilitující a inhibující faktory. Diagnostika školních zdatností žáka.

 • Motivace k učení: Vliv motivace na průběh učení a jeho výsledky. Krátkodobé i dlouhodobé strategie ovlivňující učební motivaci. Motivace učební činnosti (struktura žákovské motivace: výkonová motivace, poznávací motivace, sociální motivace, instrumentální motivace, odměny a tresty atd.; žákovská sebepercepce motivačních pohnutek k učení; učitelova percepce žákovských motivačních pohnutek; vývoj žákovské motivace k učení na ZŠ; rozdíly mezi chlapci a dívkami v učební motivaci, změny v žákovské motivaci v průběhu posledních 20 let). Motivace a vůle. Volní procesy a jejich diagnostika. Diagnostika žákovské motivace k učení. Rozvíjení motivace žáků aktualizací vybraných potřeb. Vztah k budoucnosti jako činitel žákovské motivace. Žákovská nemotivovanost a motivační vlivy převážně snižující školní výkon (druhy a příčiny žákovské nemotivovanosti, nuda ve škole, strach ve škole), překonávání motivačních krizí ve vztahu ke škole.

 • Hodnocení ve škole: Funkce (význam), psychologická rizika a úskalí spojená s hodnocením, souvislosti s typem vyučování, možnosti a meze jednotlivých druhů hodnocení, vztahové normy, evaluace školních výsledků (měření na národní a mezinárodní úrovni), autodiagnostické postupy učitele v oblasti hodnocení.

 • Učení a poznávání: Pojem učení a podoby učení, vybrané teorie učení a druhy učení (asociační teorie učení, klasické a operantní podmiňování, tvarová koncepce učení - učení vhledem, kognitivní teorie učení). Piaget - pojetí kognitivního vývoje a učení; Bruner - instrumentální konceptualismus; Bloomova taxonomie učebních cílů a procesy učení, transfer a interference v učení. Zákonitosti učení podle jednotlivých druhů učení. Učení ve školním kontextu: paměťové učení, učení senzomotorické (učení dovednostem), pojmové učení, učení poznatkům - vědomostem, učení řešením problémů, učení z textu, učení z obrazového materiálu, sociální učení. Učení a chyba - práce s chybou. Autoregulace učení - vzdělávací autoregulace (diagnostika a rozvoj). Strategie efektivního učení - smysluplné učení.

 • Individuální zvláštnosti učení: Kognitivní styl, učební styl (žákovo pojetí učení, učební strategie, učební přístupy), ovlivňování (neovlivňování) stylů učení - soulad učitelova a žákova stylu. Vztah žáků k učení a poznávání. Specifické poruchy učení - výskyt, nejčastější projevy, diagnostika, přístup učitele, náprava.

 • Psychologické přístupy k učivu a vyučování: Dětské interpretace světa - žákovo pojetí učiva. Strukturování učiva. Modely vyučování a učení (transmisivní vs. konstruktivistické atd.). Metakognitivně koncipovaná výuka. Skupinové faktory v učení a vyučování.

 • Interakce učitel x žák (žáci): Zákonitosti procesu připisování příčin; kauzální atribuce a školní výkon. Percepce žáka učitelem. Pojetí žáka (pojetí úspěšného žáka). Učitelova očekávání ("sebenaplňující proroctví"), typizování žáků, preferenční postoje učitele, kategorizace učitelů žáky. Pedagogická interakce a komunikace.

 • Klima ve třídě a škole - pojem a základní dimenze. Výzkumy školního klimatu (diagnostika třídního a školního klimatu).Psychologie školní třídy a možnosti intervence v práci se třídou. Význam funkce"třetí aprobace"- třídní učitel.

 • Rodina - Rodinná socializace a její dysfunkce, rodinné výchovné styly. Rozdíly mezi školní a rodinnou socializací (role rodiče a role učitele). Rodinná očekávání Nové formy komunikace mezi rodinnou a školou.

 • Vývojové problémy v období dospívání ve vztahu ke školní práci a chování žáků a studentů. Akcelerace ve vývoji, problémy v hledání vlastní identity. Možné odchylky ve vývoji ( základní informace z patopsychologie v daném věkovém období).

 • Specifické vývojové problémy v učení (SPU), příčiny, reedukace. Studijní problémy těchto žáků na 2. a 3. stupni školy.

 • Prevence sociopatogenních jevů, preventivní práce se školní třídou a specificky zaměřenými skupinami žáků s rizikovým chováním.

 • Odborné kompetence pracovníků v systém poradenských služeb ve školství: výchovný poradce, školní metodik prevence, odborník na reedukaci SPU, školní psycholog. Spolupráce s PPP, SPC, SVP./znalost vyhlášky 72,73 / 2005 viz webové stránky MŠMT ČR/.

 • Školní a poradenská psychologie v učitelské přípravě.

 • Nadaný žák ve škole.

 • Žáci s problémovým chováním v období pubescence a adolescence, posuzování normy chování z hlediska práce učitele.

 • Neklidný žák / syndrom ADHD/, neurotické obtíže a jejich problémy v prožívání, poruchy chování v závislosti na výchovných vlivech, možnosti intervence ve škole,spolupráce s PPP,SVP a s rodinou žáka.

 • Profesionální příprava školních poradců a třídního učitele.

 • Specifické poruchy učení , příčiny, reedukace, problémy těchto žáků na 2. stupni ZŠ a ŠS.

Poslední úprava: PAVELKOI/PEDF.CUNI.CZ (22.01.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK