PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe 02 - ON2319904
Anglický název: Teaching practice in schools 02
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [týdny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 2 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNI2I109A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
Prerekvizity : ON2319807
Anotace -
Poslední úprava: CERNOCHO/PEDF.CUNI.CZ (24.09.2011)
Pedagogická praxe 02 navazuje na Pedagogickou praxi 01 a je pro studenty další příležitostí vyzkoušet si své pedagogické dovednosti přímo ve školní výuce v předmětech zaměřených na ICT. Pedagogická praxe probíhá na vybraných středních školách. Studenti navštěvují vzorové hodiny svých vedoucích a absolvují vlastní výstupy. Studenti se učí vytvářet přípravy na hodinu, navrhovat, realizovat, řešit a vyhodnocovat pedagogické situace ve výuce ICT předmětů. Pozornost je věnována především realizační fázi a reflektivní fázi. Během praxe se zapojují nejen do vyučování, ale i do dalších akcí a programů školy, aby získali zkušenosti s řešením reálných problémů ve školním prostředí a poznali profesi učitele v různých situacích a podmínkách. Studenty mají během pedagogické praxe na starosti supervisoři (mentor - fakultní učitel, tutor - oborový didaktik).
Literatura
Poslední úprava: CERNOCHO/PEDF.CUNI.CZ (27.11.2009)

BENDL, S., KUCHARSKÁ, A. (ed.) a kol. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. UK v Praze, Pedagogická fakulta : Praha, 2008.

ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 1998. Sv. 70.

JANÍK, T. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Brno : Paido, 2009.

JANÍK, T. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí u budoucích učitelů. Brno : Paido, 2009.

Osnovy a učebnice oborového předmětu pro základní a střední školy.

Sylabus -
Poslední úprava: CERNOCHO/PEDF.CUNI.CZ (24.09.2011)

1. Seznámení s koncepcí a organizací pedagogické praxe 02.
2. Výběr školy. Zápis na praxi. Administrativní záležitosti související se zajištěním praxe.
3. Pedagogická praxe na škole. On-line podpora. Hospitace.
4. Vyhodnocení praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (04.12.2014)

požadavky k zápočtu

- včasné nahlášení / výběr školy pro konání praxe a předání následujících podkladů k praxi garantovi praxe:

  •  název a adresa školy
  •  typ a stupeň školy
  •  vyučovaný předmět
  •  fakultní učitel
  •  kontakt na školu a fakultního učitele

 

- zápis předmětu Pedagogická praxe v SISu (do ukončení zápisu na daný semestr)

- kontrola zápisu do Moodle kurzu Pedagogická praxe (po obdržení pozvánky do kurzu
e-mailem od garanta praxe)

- nahlášení rozvrhu praxe v Moodlu (nejpozději při nástupu na praxi, ideálně s jistým předstihem) a jeho případných mimořádných změn (co nejdříve při mimořádnosti)

- odevzdání materiálů pro vyhodnocení praxe

  •  vytištěné a fakultním učitelem vyplněné dohody o provedení práce
  •  elektronicky zpracované a do Moodlu odevzdané přípravy na všechny odučené hodiny (nejméně jedna příprava prostřednictvím formuláře KITTV, který je k dispozici v Moodlu)
  •  vyplněné a fakultním učitelem potvrzené denní záznamy studenta (vytištěné nebo nascanované a zaslané e-mailem garantovi praxe)
  •  studentem a fakultním učitelem vyplněné el. dotazníky hodnocení praxe v Moodlu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK