PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe na ZŠ s reflexí - ON2317011
Anglický název: Pedagogical Practice in Basic Schools with Reflection
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNY2P106A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Prerekvizity : ON2317002, ON2317003
Je prerekvizitou pro: ON2317020
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (05.02.2019)
Předmět zahrnuje řízenou souvislou pedagogickou praxi studentů na základních školách pod supervizí oborového didaktika. V návaznosti na didaktické semináře umožňuje souvislá praxe studentům aplikovat osvojené postupy ve výuce výchovy ke zdraví a získat praktické zkušenosti s prací s dětmi. Praxe probíhá na fakultních školách pod vedením zkušených pedagogů, kteří se zabývají výchovou k podpoře zdraví a průběžně se dále v této oblasti vzdělávají. Před nástupem na praxi absolvují studenti instruktážní seminář, během vlastní praxe absolvuje každý student určený počet hospitací (u fakultního učitele nebo u svých kolegů) a vlastních výstupů. Studenti mají možnost seznámit se s materiály a pomůckami, které se fakultním učitelům při výchově ke zdraví osvědčily. Samostatné výstupy studentů jsou didakticky analyzovány. Důraz je kladen na reflexi vlastního pedagogického působení. Na závěr praxe se uskuteční společný seminář, na němž studenti reflektují praxi, její organizaci, zajištění, spolupráci s fakultním učitelem apod. prostřednictvím dotazníků a využitím videozáznamů vybraných studentských výstupů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (05.02.2019)

Předmět zahrnuje řízenou souvislou pedagogickou praxi studentů na základních školách pod supervizí oborového didaktika. V návaznosti na didaktické semináře umožňuje souvislá praxe studentům aplikovat osvojené postupy ve výuce výchovy ke zdraví a získat praktické zkušenosti s prací s dětmi.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (05.02.2019)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : VÚP, 2007. 126 s.

Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, platný od 1.9.2013. Praha : MŠMT 2013. Dostupné na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-skolstvi/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani 

MARÁDOVÁ, E. Výchova ke zdravému životnímu stylu: metodické náměty pro učitele rodinné výchovy. Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. 32 s. ISBN 80-7020-008-1

MARÁDOVÁ, E. Zdravý životní styl - ediční řada učebnic. Praha : Fortuna, 1999 - 2003.

MARÁDOVÁ, E. Školní vzdělávací program. Výchova ke zdraví. Praha : Fortuna, 2006.

Učebnice používané pro výuku výchovy ke zdraví

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (05.02.2019)

Absolvování hospitací, samostatných výstupů v požadovaném rozsahu, odevzdání portfolia.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (05.02.2019)

1. Seznámení s koncepcí a organizací pedagogické praxe

 

2. Výběr školy. Zápis na praxi. Administrativní záležitosti související se zajištěním praxe.

 

3. Pedagogická praxe na škole. Hospitace, samostatné výstupy.

 

4. Vyhodnocení praxe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK