PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Veřejné zdravotnictví - ON2317010
Anglický název: Public Health
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Prerekvizity : ON2317002, ON2317003
Je prerekvizitou pro: ON2317028, ON2317033
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2014)
Předmět Veřejné zdravotnictví rozšiřuje a prohlubuje zdravotní gramotnost studentů, poskytuje základní informace o funkci a účelu veřejného zdravotnictví a roli občana, samosprávy a státu v systému zdravotní péče.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MUDr. Jan David, Ph.D. (07.01.2016)

 

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními typy zdravotnických systémů, managementem zdravotnických zařízení, systémem zdravotnických služeb. Student by měl být schopen porozumět globálním a národním zdravotním politikám a využít získané znalosti při působení v pedagogické praxi.

 

Literatura -
Poslední úprava: MUDr. Jan David, Ph.D. (09.01.2016)

- JANEČKOVÁ, H., HNILICOVÁ, H. Úvod do veřejného zdravotnictví. Portál, 2009. 294 s. ISBN 978-80-736-7592-9.

- KOMÁREK, L., PROVAZNÍK, K. Ochrana a podpora zdraví. Praha: Nadace CINDI ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK Praha, 2011, 99 s. ISBN 978-80-260-1159-0. (http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/CINDI/OCHRANA_A_PODPORA_ZDRAVI.pdf)

- SCHNEIDER, M. Introduction to public health. 3rd ed. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, 2011, 595 p. ISBN 0763763810.

- Zdraví 2020: národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, 2014, 75 s. ISBN 978-80-85047-47-9.

- ZÁKON 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, § 8 Zotavovací akce.

- VYHLÁŠKA 106/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Změna: 422/2013 Sb.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: MUDr. Jan David, Ph.D. (19.01.2016)

Účast na výuce je dobrovolná, nekontroluje se. Podmínkou připuštění ke zkoušce je prezentace kazuistiky demonstrující problematiku kvality a bezpečí ve zdravotnictví. Předmět je zakončen zkouškou formou písemného testu (hranice úspěšnosti je 60 %), rozsah požadovaných znalostí odpovídá sylabu. 

Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. Jan David, Ph.D. (07.01.2016)

1.       Veřejné zdravotnictví, základní pojmy

2.       WHO programy, Zdraví 2020, národní programy

3.       Financování zdravotnictví, zdravotní pojištění

4.       Zdravotnické systémy ve světě a v ČR

5.       Práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb

6.       Kvalita a bezpečí při poskytování zdravotních služeb

7.       Obyvatelstvo a jeho charakteristiky, demografie, národní registry

8.       Zotavovací akce a školy v přírodě

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK