PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná sociální psychologie - ON2317009
Anglický název: Applied Social Psychology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNY2P105A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Prerekvizity : ON2317002, ON2317003
Je prerekvizitou pro: ON2317022, ON2317020, ON2317023, ON2317018
Anotace -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.10.2010)
Předmět poskytuje studentům široce aplikovatelné poznatky současné sociální psychologie. Vychází z pozic sociálně kognitivního paradigmatu a vede studenty k osvojení systemického přístupu v psychologii. Těžiště předmětu spočívá v problematice sociální percepce osob a fungování sociálních skupin. Rozšiřuje a prohlubuje znalosti psychologie skupinového života, struktury skupin, skupinového chování, skupinových norem, skupinové atmosféry, vlastností skupiny, klasifikace skupin. Důraz je položen na aplikační možnosti sociálněpsychologických poznatků v praxi učitele výchovy ke zdraví.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.10.2010)

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům široce aplikovatelné poznatky současné sociální psychologie.

Literatura
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (04.10.2010)

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-1168-3

KOHOUTEK, R. Základy užité psychologie. Brno : CERM, 2002. 544 s. ISBN 80-214-2203-3

KOUKOLÍK, F. Sociální mozek. Praha : Karolinum, 2006. 269 s. ISBN 80-246-1242-9

MAREŠ, J.; KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno : Masarykova univerzita, 1995. 210 s. ISBN 80-210-1070-3

NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha : Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1679-9.

TAVEL, P. Vybrané kapitoly ze sociální psychologie. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. ISBN 978-80-244-2327-2.

VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha : Karolinum, 2001. 304 s. ISBN 80-246-0181-8

VYBÍRAL, Z. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-812-0

VÝROST, J.; SLAMĚNÍK, J. Aplikovaná sociální psychologie II. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-0042-5.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2014)

Požadavky ke zkoušce - zkouška má 2 části:

1. část - odevzdání seminární práce dle sdělených požadavků a úspěšné obhájení seminární práce (v případě neúspěchu je možné postup opakovat pouze 1x) .

2. část - písemný test (min. úspěšnost 75 %)

Sylabus -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (04.10.2010)

1. Přehled sociálněpsychologických pojmů a směrů.

2. Teorie sociální percepce, koncept "person perception".

3. Vytváření skupin, členství, střed skupiny, identita skupiny, jazyk, skupinová dynamika, sociální učení.

4. Náročné, zátěžové a konfliktní situace, techniky vyrovnávání se s náročnými životními situacemi.

5. Konflikt a spolupráce, skupinové procesy, sociálně psychologické aspekty chování ve velkých skupinách,.

6. Rodina a škola jako sociální skupina, sebeprosazování se ve skupinovém a společenském životě.

7. Psychologická (sebe)manipulace a média.

8. Možnosti aplikace vybraných metod a technik sociální psychologie při řešení makro- i mikrosociálních problémů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK