PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Obecná didaktika - ON2314OO4
Anglický název: General Didactics
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D.
Záměnnost : ONPP141
Je prerekvizitou pro: ON2314304
Je záměnnost pro: ONPP141
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Vytvořit systém poznatků z obecné didaktiky a ukázat jejich význam v pedagogické praxi. Rozvíjet samostatné didaktické myšlení a schopnost chápat didaktiku z hlediska vývoje, změn a pedagogických inovací. Obsah kursu : Didaktika a její předmět. Význam studia didaktiky. Vzdělání v didaktickém systému. Význam vzdělanosti a perspektivní trendy vzdělávacích koncepcí. Vyučování jako celistvý proces. Vyučování a různé teorie jeho výkladu. Struktura procesu vyučování. Funkce cíle v procesu vyučování. Didaktická analýza učiva. Osobnost učitele. Didaktické dovednosti učitele. Součinnost učitele a žáků ve vyučování. Osobnost začínajícího učitele. Učivo a jeho výběr. Jak se obsah vzdělání stává učivem? Překonávání poznatkového encyklopedismu a poznatkové roztříštěnosti. Modernizace vzdělávacích obsahů. Alternativní a inovační koncepce - možnosti a meze, didaktické aspekty. Uspořádání učiva v pedagogických dokumentech. Učebnice v multimediálním systému didaktických prostředků. Osvojování vědění a organizace procesu učení žáků. Didaktická transformace učiva v činnosti učitele. Činnostní a zkušenostní orientace vyučování. Osvojování pojmových systémů ve vyučování a jejich používání. Problémové vyučování. Komunikativní a emocionálně motivační dimenze vyučování. Hodnocení jako nedílná součást vyučování. Vyučovací metody s akcentem na aktivizující metody práce. Organizační formy vyučování s akcentem na kooperativní formy práce.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (14.12.2009)

Course outline:

Didactics and its object field. The importance of didactics study. The education in the didactics system. Teaching as an integral process. Goal's funtion in teaching. Didactical analysis of the subject matter. The teacher and her/his didactical skills. Pupil - teacher cooperation. The beginning teacher. The subject matter and its selection. Modernizaton of the pedagogical content. Capacities and limitations of innovative methods. The textbook in the multimedial tools system. Learning and its control. Didactical transformation of the subject matter. Activity/experience based teaching and learning. Communicational and emotionally motivating aspects of teaching and learning. Evaluation as an indispensable part of the teaching process. Teaching methods with emphasis on activization methods.Organizational forms, focused on cooperative work encouragement.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK