PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teorie profese učitele - ON23142106
Anglický název: Teacher Profession Theory
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314106
Prerekvizity : ON23142104
Záměnnost : ON2314106
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (09.10.2012)
Studenti se seznámí se stěžejními koncepty teorie učitelské profese. Porozumí učitelství jako expertní profesi a uvědomí si determinovanost profese v měnících se společenských a vzdělávacích kontextech. Osvojí si základní charakteristiky profese učitele a podmínky udržitelnosti kvality a rozvoje profese. Budou se zabývat aktuálními problémy učitelství. Budou schopni teoretické reflexe učitelské praxe.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (09.10.2012)

Cílem je získání nejnovějších znalostí o teorii, výzkumech  a praxi učitelské profese  a jejich reflexe ve vlastní pedagogické práci.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (23.07.2012)

BLÍŽKOVSKÝ, B. aj. Středoevropský učitel na prahu učící se společnosti 21. století. Brno: Konvoj 2000.

LAZAROVÄ, B. (ed) Pozdní sběr. O Práci zkušených učitelů. Brno : Paido, 2011.

KRYKORKOVÁ,H. ; VÁŇOVÁ, R. a kol. Učitel v současné škole. Praha : FF UK, 2010.

PRŮCHA, J. Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha : Portál, 2002.

VAŠUTOVÁ, J. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno :Paido, 2004

LUKÁŠOVÁ-KANTORKOVÁ, H. Učitelská profese v primárním vzdělávání a pedagogická příprava učitelů. Teorie, výzkum, praxe. Ostrava: Ostravská univerzita- PedF, 2003.

ŠVECOVÁ , J. , VAŠUTOVÁ, J. (ed.). Problémy učitelské profese ve světě. Praha : ÚIV, 1997.

POL, M. ; LAZAROVÁ Spolupráce učitelů-podmínka rozvoje školy. Praha : STROM, 1999.

SPILKOVÁ, V. (ed.). Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno : Paido, 2004.

URBÁNEK,P. Vybrané problémy učitelské profese. Aktuální analýza. Liberec : TUL, 2005.

VAŠUTOVÁ, J a kol. Vzděláváme budoucí učitele. Nové přístupy k pedagogicko-psychologické                přípravě studentů učitelství. Praha: Portál, 2008.

ZELINOVÁ, M. , ZELINA, M. Tvorivý učiteľ. Osobnost a práca tvorivého učiteľa v systéme tvorivo-humanistickej výchovy. Bratislava: Metodické centrum města Bratislavy, 1997.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (15.10.2012)

Zkouška s podmínkou vypracování seminární práce, kterou budou studenti prezentovat v seminářích. Témata seminárních prací a okruhy ke zkoušce budou stanoveny během prvního setkání..

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (09.10.2012)

1.Teorie profesí. Učitelství jako profese a její specifika. Prestiž učitelství. Spokojenost v profesi.  Mýty o učitelství.

2.Kontexty učitelské profese. Současné problémy učitelské profese, rozkvět  a krize učitelství. Profesionalizace a  deprofesionalizace učitelství.

3.Podmínky práce učitelů. Pracovní zátěž a profesiogram. Syndrom vyhoření. Zdraví a nemoci z povolání učitele.

4.Kategorie pedagogických pracovníků. Kvalifikace učitelů.  Zákon o pedagogických pracovnících.

5.  Osobnost učitele. Model profesního chování a etický kodex.  Autorita profesionála a její   utváření. Typologie učitele. Profesní deformace.

6.Pedagogické role,  činnosti  a povinnosti učitele. Specifičnost práce učitele ve škole.

7. Profesní znalosti učitele. Koncept kompetence. Standard učitelské profese. Zahraniční modely profesního standardu.

8. Hodnocení v učitelské profesi. Modely kvality učitele (dobrý učitel, kvalitní učitel, efektivní učitel, učitel-ideál). Kriteria hodnocení. Nástroje hodnocení (reflexivní deník, hospitace, profesní portfolio).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK