PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací pedagogika - ON23142006
Anglický název: Comparative Pedagogy
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314006
Záměnnost : ON2314006
Je prerekvizitou pro: ON23142102, ON23142104
Anotace -
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (23.10.2010)
Srovnávací pedagogika je součástí pedagogických věd. Zkoumá pedagogické jevy a fakta a současně porovnává jejich shody a rozdíly ve dvou nebo více zemích. Usiluje o nalezení platného zobecnění s cílem zlepšit vzdělávání ve vlastní zemi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (23.10.2010)

Student má porozumět předmětu a metodám srovnávací pedagogiky, má se naučit vyhledávat a využívat domácí i zahraniční poznatky o vzdělávacích systémech a pedagogických problémech v jiných zemích a kriticky posuzovat náš školský systém na základě znalostí vývojových trendů u nás i ve světě.

Literatura
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (01.04.2013)

JUVA,V., LIŠKAŘ,Č. ÚVod do srovnávací pedagogiky. Praha: SPN, 1982.

PROKOP, J. K otázkám srovnávací pedagogiky. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0571-6.

PROKOP, J. Sravnitelna pedagogika. Sofia: APSS, 2012.

PRUCHA, J. Srovnávací pedagogika. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-155-7.

PRUCHA, J. Vzdělávání a školství v zahraničí. Praha: Portál, 1999.

RÝDL, K. Inovace školských systémů. Praha: ISV, 2003.

WALTEROVÁ, E. Srovnávací pedagogika. Praha: PedF UK, 2006. ISBN 80-7290-269-5.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (06.10.2014)

Požadavky k zápočtu:
- 75 % účast na seminářích
- skupinový projekt: školský systém vybraného státu (daná struktura)
- individuální úkol: nalézt v odborném pedagogickém časopise mezinárodní srovnání či zahraniční zkušenost u konkrétního edukačního jevu

Požadavky ke zkoušce:
- test, písemná zkouška z prostudované povinné literatury (75% úspěšnost)

Sylabus -
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (23.10.2010)

Tematické okruhy:

  • Srovnávací pedagogika jako vědní disciplína.
  • Předmět, metody, funkce a historie srovnávací pedagogiky.
  • Analýza vzdělávacích systémů vybraných zemí (typologie školských systémů).
  • Světové trendy v oblasti školství.
  • Srovnání v oblasti řízení školství.
  • Analýza českého vzdělávacího systému z hlediska světových trendů (srovnání podle jednotlivých školských úrovní).
  • Mezinárodní porovnávání vzdělávacích výsledků žáků a studentů.
  • Učitelské vzdělávání u nás a ve světě. Současný stav, rozdíly a trendy.
  • aj.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK