PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kapitoly z pragmatiky II - ON2303115
Anglický název: Chapters from Pragmatics II
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Prerekvizity : ON2303107
Je prerekvizitou pro: ON2303122, ON2303123, ON2303126, ON2303125, ON2303124
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (08.09.2017)
Různé typy pragmatických analýz psaných a mluvených textů. Zdvořilost, její kulturní zakotvenost, její jazykové formy. Interkulturní komunikace. Kooperační princip verbální komunikace a jeho každodenní narušování ve školské praxi. Zdvořilost a nezdvořilost ve školním komunikačním prostředí a její vliv na vztahovou a obsahovou rovinu komunikace. Komunikační strategie. Manipulace a asertivita ve školním komunikačním prostředí. Argumentace a kvaziargumentace. Konflikt. Genderové aspekty ve školní komunikaci.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (08.09.2017)

Austin, J. L.: Jak udělat něco slovy. Praha 2000.
De Vito, J. A.: Základy mezilidské komunikace. Praha 2001.
Hirschová, M.: Pragmatika v češtině. Olomouc 2006.
Chejnová, P.: Didaktické transformace pragmalingvistikých témat. Praha 2010.
Chejnová, P. (ed.): Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ II. Praha 2007.
Machová. S. - Švehlová, M.: Sémantika a pragmatická lingvistika. Praha 2001.
Machová, S. - Šamalová, M. (ed.): Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ. Praha 2007.

Saicová Římalová, L. Pragmatika. Praha: Karolinum, 2014.

http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=53848


Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha 2006.
Watzlawick, P. - Bavelasová, J. B. - Jackson, D.: Pragmatika lidské komunikace (interakční vzorce, patologie a paradoxy). Hradec Králové 1999.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (08.09.2017)

 

Okruhy ke zkoušce:

 

1.      Vymezení pragmatiky jako lingvistické disciplíny, její vztah k ostatním disciplínám

2.      Obrat k jazyku, komunikačně-pragmatický obrat v jazykovědě (představitelé)

3.      Okruhy pragmatických zkoumání

4.      Komunikační schéma (R. Jakobson), komunikativní funkce

5.      Pragmatická analýza textu

6.      Premisy sociální komunikace

7.      Presupozice

8.      Implikatura (ve vztahu ke kooperačnímu principu)

9.      Kooperační princip verbální komunikace (P. Grice)

10.  Konflikt

11.  Manipulace v interpersonální komunikaci

12.  Manipulace v mediální komunikaci

13.  Asertivita

14.  Argumentace

15.  Zdvořilostní princip (G. Leech, R. Lakoff)

16.  Pojem tváře, pozitivní a negativní zdvořilost (P. Brown, S. Levinson)

17.  Řečová etiketa, jazykové prostředky vyjadřování zdvořilosti

18.  Teorie mluvních aktů

19.  Komunikativní funkce výpovědi, nepřímé mluvní akty

20.  Deixe

21.  Analýza dialogu, konverzační analýza

22.  Mluvený versus psaný jazyk

23.  Psaná mluvenost, mluvená psanost

24.  Elektronická komunikace

25.  Gender v jazyce, feministická lingvistika

26.  Interkulturní komunikace, kulturní specifika (G. Hofstede)

27.  Neverbální komunikace

28.  Suprasegmentální jevy a jejich vliv v komunikaci

29.  Výuka pragmatických aspektů na základní škole, zakotvení v RVP

30.  Výuka pragmatických aspektů na střední škole, zakotvení v RVP

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (08.09.2017)

Cíle kurzu:

Naučit studenty pracovat s autentickými jazykovými materiály, ohodnotit obsahovou stránku projevů, odhalit manipulaci, pochopit skryté významy, zvládat řečovou etiketu. Aplikace oborových poznatků do oblasti školské praxe. Rozvoj komunikativních dovedností vzhledem k pedagogické orientaci účastníků kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK