PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Souvislá praxe z matematiky na základní škole s reflexí - OKNM3M023A
Anglický název: Teaching practice at the primary school with reflection
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 48 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Prerekvizity : OKNM3M012A
Záměnnost : OPNM3M023A
Anotace -
Didaktická praxe na základní škole by měla poskytnout studentům učitelství matematiky dostatečný prostor pro získávání prvních zkušeností v oblasti výchovně vzdělávací, pro vytváření a prohlubování základních didaktických dovedností v oblasti diagnostiky, hodnocení, komunikace, organizace a řízení vzdělávacího prostředí se zaměřením na vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. Je pro ně příležitostí, aby aplikovali poznatky získané v kurzech obecné a oborové didaktiky i pedagogiky a psychologie. V rámci rozborů (přímo na školách či v reflektivních seminářích) náslechových hodin u učitelů fakultních škol a rozborů samostatných vyučovacích hodin realizovaných studenty bude rozvíjena sebereflexe studentů, na jejímž základě mohou dojít k poznání, jaké je jejich vlastní pojetí učitelské profese, které oblasti učitelské profese patří k jejich slabším stránkám a které by měli v dalším studiu a v rámci dalšího vzdělávání cílevědomě rozvíjet. Materiály, které studenti zpracují při přípravě, realizaci a vyhodnocení praxe (zápis náslechu, projekt výuky, reflexe vlastní výuky, sebereflexe celé praxe), proto budou součástí jejich didaktického portfolia a bude s nimi dále pracováno v předmětu Didaktika matematiky 2.
Poslední úprava: STEHLIKO (18.09.2019)
Deskriptory
Prezenční jednoobor Prezenční dvouobor Kombinovaný jednoobor Rozšiřující
Odučené hodiny na škole 24 12 24 12
Reflexe s mentorem na škole 24 12 24 12
Reflektivní semináře na fakultě 24 12 10 10
Příprava na hodiny, vyhodnocení  48 24 48 24
Náslechy 12 8 12 8
Další činnosti na škole 30 15 24 12
Úkoly v Moodle 50 25 64 25
Celkem 212 108 206 103
Poslední úprava: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (29.01.2022)
Literatura

Literatura doporučená v kurzech didaktiky matematiky.
Učebnice matematiky různých nakladatelství.

Poslední úprava: STEHLIKO (12.09.2019)
Požadavky ke zkoušce

Praxe je splněna, pokud student:

- odevzdá včas plán praxe dle pokynu vyučující

- odučí stanovený počet hodin za přítomnosti učitele ve škole

- plní další úkoly na škole dle Směrnice k praxi vydané Střediskem pro pedagogickou praxi a podle pokynů vyučující na fakultě

- splní úkoly vypsané v Moodle

- odevzdá vyplněný formulář přehledu praxe

- zúčastní se reflektivních seminářů

Poslední úprava: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (29.01.2022)
Sylabus

Praktická výuka na základní škole.

Seznámení se s chodem školy a pedagogickými dokumenty.

Poslední úprava: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (29.01.2022)
Studijní opory

Moodle kurz - link bude zaslán přihlášeným studentům.

Poslední úprava: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (29.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK