PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Česká jazyková situace a jazyková kultura - OKNC2C114A
Anglický název: Czech Language Situation and Language Culture
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Záměnnost : OPNC2C114A
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (05.02.2023)
Předmět je zaměřen a) na současnou jazykovou situaci České republiky a na komunikačně relevantní stratifikaci jazykové situace češtiny, b) na uzlové body uvažování o jazykové správnosti, jazykové kultuře a spisovnosti v posledních sto letech české lingvistiky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (26.01.2022)

Cílem předmětu je pro budoucího učitele českého jazyka naučit se v návaznosti na dosavadní studium komplexně přistupovat k jazykové realitě v ČR a všestranně a kriticky ji dokázat vyhodnocovat.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (26.01.2022)

KARLÍK, P.; NEKULA, M.; PLESKALOVÁ, J. (ed.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016.

BENEŠ, M. Jak a proč sociologizovat pohled na jazykovou kulturu. Naše řeč, 2016, roč. 99, s. 227–242.

BLÁHA, O. Funkční stratifikace češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009.

CVRČEK, V. Koncept minimální intervence. Slovo a slovesnost, 2008, roč. 69, s. 284–292.

DANEŠ, F. K dvěma základním otázkám kodifikace. In Kultura a struktura českého jazyka. Praha: Karolinum, 2009 [1977], s. 72–82.

DANEŠ, F. Celková situace. In DANEŠ, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997, s. 12–18.

ERTL, V. Řeč a gramatika. In Dobrý autor. Výbor z jazykovědného díla. Praha: Akropolis, 2011 [1927], s. 111–117.

GLADKOVA, H.; VAČKOVA, K. (ed). Jazykové právo a slovanské jazyky. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013.

HALLER, J. Problém jazykové správnosti I. In Dar jazyka. Praha: Herrmann a synové, 2007 [1930], s. 11–30.

HAUSENBLAS, K. Kultura jazykového komunikování. In Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti. Praha: Academia, 1979, s. 122–131.

HAUSENBLAS, O. Nevšednost a formálnost jako podstatné rysy spisovné češtiny. Naše řeč, 1993, roč. 76, s. 72–74.

HAVRÁNEK, B.; WEINGART, M. Obecné zásady pro kulturu jazyka; MATHESIUS, V. O požadavku stability ve spisovném jazyce. In Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha: Melantrich, 1932, s. 245–258; 14–31.

HOMOLÁČ, J.; MRÁZKOVÁ, K. K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních. Slovo a slovesnost, 2014, roč. 75, č. 1, s. 3–38.

HOMOLÁČ, J.; NEBESKÁ, I. Příspěvek ke kritické analýze pojmu jazyková norma. Slovo a slovesnost, 2000, roč. 61, s. 102–109.

KRAUS, J. et al. Současný stav a vývojové perspektivy kodifikace spisovné češtiny. Slovo a slovesnost, 1981, roč. 42, s. 228–238.

MAREŠ, P. Spisovnost a nespisovnost, formálnost a neformálnost. In: Přednášky z XLVI. běhu LŠSS. Praha: FF UK, 2003, s. 99–101.

NEBESKÁ, I. Jazyk, norma, spisovnost. Praha: Karolinum, 1995.

NEKVAPIL, J.; SLOBODA, M.; WAGNER, P. Mnohojazyčnost v České republice:  Základní informace / Multilingualism in the Czech Republic: Basic Information. Praha:  Nakladatelství Lidové noviny, 2009.

NEKVAPIL, J.; SHERMAN, T. Jazykový management a teorie jazykového managementu: úvodní poznámky. Slovo a slovesnost, 2014, roč. 75, s. 245–254.

SOJKA, P. Zakotvení statusu českého jazyka v našem právním řádu. Nová Čeština doma & ve světě, 2018, roč. 8, č. 2, s. 14–20.

STARÝ, Z. Jazykověda a teorie jazykové kultury. In JANČÁKOVÁ, J.; KOMÁREK, M.; ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha: FF UK, 1995, s. 60–65.

ULIČNÝ, O. Otázky kodifikace normy slovanských spisovných jazyků v postkomunistickém období. In Jazyk – jazykověda – komunikace. Slavica Pragensia XXXVIII. Praha: Karolinum, 2006 [1998], s. 47–52.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (05.02.2023)

Plnění průběžně zadávaných úkolů.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (26.01.2022)

Česká jazyková situace: jazyky v ČR, variety češtiny, jazykové společenství, jazykové právo.

Jazykové chování, kultura jazykové komunikace.

Normy komunikační, stylové, jazykové.

Spisovná čeština, její norma a kodifikace.

Principy regulace jazyka a jejich uplatňování v ČR.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK