PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika českého jazyka II - OKNC2C105A
Anglický název: Didactics of Czech Language II
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Prerekvizity : OKNC2C101A
Záměnnost : OPNC2C105A
Je prerekvizitou pro: OKNC2C109A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (28.01.2021)
Obsahově se disciplína didaktika českého jazyka II soustředí na rozvoj komunikační kompetence žáka na základě uvědomělého osvojení zákonitostí jazykového systému v oblasti syntaxe, lexikologie a sémantiky a slovotvorby, a to na 2. i 3. vzdělávacím stupni. Budou rozvíjeny praktické dovednosti studentů v oblasti didaktických a psychodidaktických kompetencí učitele: studenti získají další vědomosti potřebné pro výuku ČJ na ZŠ a SŠ, osvojí si dovednosti potřebné pro tuto činnost (dokáží analyzovat vyučovací činnost svou i kolegů, připravit komplexní rozvahu didaktického postupu pro vybranou partii učiva). Budou analyzovány konkrétní výukové situace. Těžiště činností je ve a) ve vlastní produkci didaktických postupů, b) studentských mikrovýstupech a jejich analýze, c) rozvoji poznatkové báze a didaktické znalosti obsahu.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (28.01.2021)

Výuka bude probíhat online, a to v reálném čase ve virtuálním univerzitním prostředí MS Teams. Studující se do virtuální místnosti dostanou přes odkaz, který jim vždy bude předem zaslán prostřednictvím SIS. Doporučuji studentům, aby si danou platformu pro on-line výuku vyzkoušeli s dostatečným předstihem.

Studenti budou kromě aktivní účasti při online výuce plnit průběžně zadané úkoly a řešit výukové situace.

Jako studijní opora bude sloužit kurz v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4264 ((důležité je to ID kurzu na konci odkazu, tedy 4264), neboť kurzů „Didaktika českého jazyka II“ je tam více. Do kurzu je třeba se zapsat.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (28.01.2021)

Literatura      

Čechová, M. - Styblík, V.: Čeština a její vyučování, Praha 1998.

Čechová, M. a kol.: Komplexní jazykové rozbory. SPN, Praha 1996

Čechová, M.: Komunikační a slohová výchova, Praha 1998.

Hauser, P. a kol.: Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ I., II. Brno 1994.

Hausenblas, O.: Vrátíme smysl hodinám češtiny? Jinočany 1992, PedF UK 1994.

Janík, T. a kol: Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2013.

Kostečka, J.: Do světa češtiny jinak. Praha 1993.

Minářová, E.: Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ III. Brno 1994.

Slavík, J; Štěpáník, S. Žákovské prekoncepty jako konstitutivní prvek výuky mateřského jazyka. Pedagogická orientace 27, 2017, č. 1, 58–80.

Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchovy. Praha 1999, 2. vyd. 2005.

Štěpáník, S.; Šmejkalová, M.: Průvodce začínajícího češtináře. Praha: PedF UK, 2017.

Štěpáník, S.: Výuková situace: Transformace větného členu na větu a naopak v kontextu větného rozboru. 2016, Komenský 140, č. 4, 30–39.

Štěpáník, S.: Konstruktivismus a jeho didaktické implikace ve vyučování českého jazyka. Čeština doma a ve světě 2, 2015, č. 2, 11–22.

Štěpáník, S. (2019). O nutnosti obsahově zaměřeného přístupu v didaktice češtiny. Didaktické studie, 11(1), 13–25.

Štěpáník, S. (2018/2019). Kognitivně-komunikační princip jako základní východisko výuky českého jazyka. Český jazyk a literatura, 69(5), 214–223.

Štěpáník, S. a kol.: Školní výpravy do krajiny češtiny. Didaktika českého jazyka pro základní školy. Praha : Fraus, 2020.

 

Učebnice českého jazyka a metodické příručky

 

Jednotlivé články ke zvolenému tématu z časopisů:

Český jazyk a literatura

Didaktické studie

Kritické listy

Webové stránky: www.kritickemysleni.cz; www.rvp.cz

 

Nedílnou součástí studijní literatury jsou studijní materiály pro předmět Didaktika českého jazyka II vytvořené a uložené ve studijním prostředí Moodle (kurz Didaktika českého jazyka II).

 

Zahraniční:

CLARKE, S. R.; DICKINSON, P.; WESTBROOK, J. The Complete Guide to Becoming an English Teacher. London : SAGE Publications Ltd, 2010. Dostupné v Ústřední knihovně UK-PedF.

PELECH, J.; PIEPER, G. The Comprehensive Handbook of Constructivist Teaching : From. Theory to Practice. Charlotte : Information Age Publishing, 2010. Dostupné v Ústřední knihovně UK-PedF.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (28.01.2021)

Student dosavadní znalostizískané v ppředmětu Didaktika českého jazyka I a nabyté dovednosti zúročí při tvorbě praktických materiálů, při hodnocení žákovských prací, při plánování výuky a v diskusi nad problematickými momenty při výuce. Se svou rolí učitele bude konfrontován nejen při souvislé pg. praxi, ale také prostřednictvím svého minivýstupu v semináři. Získá další teoretické poznatky oborové didaktiky.

Tématem semináře bude učivo standardní edukační trajektorie, které bude podrobeno didaktickému zpracování. Ústředním úhlem pohledu na ně bude komunikační hledisko, tedy rozvoj funkční jazykové gramotnosti, samostatné aktivní myšlenkové a verbální činnosti žáka, případně tříbení smyslu pro jemné významové rozdíly.

 

S přihlédnutím ke kurikulu ZŠ:

Žák

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí

 

S přihlédnutím ke kurikulu SŠ:

Žák

- v písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou příruček řeší složitější případy; účinně využívá možností grafického členění textu

- v písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci, kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní význam slov v daném kontextu

- ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka

- využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, o aktuálním členění výpovědí a o druzích vět podle záměru mluvčího k vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému dorozumívání, logickému strukturování výpovědí a k odlišení záměru mluvčího

- v mluveném i psaném projevu vhodně využívá slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků češtiny

- používá různé prostředky textového navazování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, přehlednosti a logické souvislosti sdělení; uplatní textové členění v souladu s obsahovou výstavbou textu a rozvíjením tématu

- při analýze vybraných textů popíše základní rysy češtiny a vysvětlí zákonitosti jejího vývoje i současné vývojové tendence

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (28.01.2021)

Požadavky k zápočtu:

 

1. Aktivní účast v semináři (vyučující si vede záznam docházky) a průběžné plnění úkolů v prostředí Moodle. 

2. Seminární výstup na zadané téma. Rozpis témat bude učiněn na prvním semináři - povinná účast. Dodatečné přihlášení k tématu nebude možné.

3. Odevzdání 3 komunikátů (didakticky okomentovaných). Bližší informace na prvním semináři.

 

Ad 2

Učivo standardní edukační trajektorie, které bude podrobeno didaktickému zpracování. Ústředním úhlem pohledu na ně bude komunikační hledisko, tedy rozvoj funkční jazykové gramotnosti, samostatné aktivní myšlenkové a verbální činnosti žáka, případně tříbení smyslu pro jemné významové rozdíly.

 

S přihlédnutím ke kurikulu ZŠ:

Žák

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí

 

 

S přihlédnutím ke kurikulu SŠ:

Žák

- v písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou příruček řeší složitější případy; účinně využívá možností grafického členění textu

- v písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci, kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní význam slov v daném kontextu

- ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka

- využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, o aktuálním členění výpovědí a o druzích vět podle záměru mluvčího k vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému dorozumívání, logickému strukturování výpovědí a k odlišení záměru mluvčího

- v mluveném i psaném projevu vhodně využívá slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků češtiny

- používá různé prostředky textového navazování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, přehlednosti a logické souvislosti sdělení; uplatní textové členění v souladu s obsahovou výstavbou textu a rozvíjením tématu

- při analýze vybraných textů popíše základní rysy češtiny a vysvětlí zákonitosti jejího vývoje i současné vývojové tendence

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK