PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Evoluční biologie - OKNB1B112A
Anglický název: Evolutionary Biology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Záměnnost : OKN1302012
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (14.09.2018)
Evoluční biologie má syntetický charakter a cílem je získat nejen přehled o historickém vývoji evoluční biologie, ale především pomoci získat základní znalosti ze současné evoluční biologie, jež může učitel využívat při výuce na základní či střední škole. Předmětem semináře budou především následující témata: 1. Přírodní, pohlavní a skupinový výběr, 2. Mikroevoluce a makroevoluce, 3. Adaptace a jejich význam pro evoluci, 4 Evoluční genetika – současné trendy evoluční genetiky, přínos evoluční genetiky pro ostatní disciplíny evoluční biologie pro biologii obecně a možnosti výuky v didaktice biologie a na školách, 4. Evoluční systematika a její praktický přínos pro biologické a paleobiologické vědy. 5. Sociobiologie a její souvislosti s evolucí a chováním, včetně lidského chování. 7. Nové směry v evoluční biologii – evo-devo, evoluční psychologie a neurobiologie a evoluční aspekty fyziologie chování. Vedle přehledu klíčových evolučních pojmů a základních myšlenkových konceptů a vědeckých paradigmat je cílem předmětu aktivizovat posluchače, motivovat je, naučit je vést diskuzi k různým evolučním i obecným tématům a využívat vědomosti získané dosavadním studiem. Což umožňují především cvičení, ve kterých jsou studenti vedeni k tomu aktivně využívání evolučních pojmů a teorií, a interpretovat je na takové úrovni, kterou je možno aplikovat ve školní výuce i v mimoškolních aktivitách
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (19.06.2017)

Cílem je získat přehled o historickém vývoji evoluční biologie a především získání základních znalostí ze současné evoluční biologie, jež může učitel využívat při výuce na základní či střední škole

 
Deskriptory
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (10.09.2022)

Evoluční biologie  budou čtyři základní přednášky – Úvod, Přírodní výběr, Makro a mikroevoluce a Evoluční genetika - v prostředí Ms Teams s využitím prostředí Google (Sites, Hangouts, Classroom). MsTeams –  Tým Evoluční biologie - základní informace přednášky a filmy- dále pak https://sites.google.com/view/evolunbiologiebc/home literatura a také presentace také https://sites.google.com/site/docvancataantomiecloveka/home/evolucni-biologieEvoluční biologie – v distanční kurzu budou zadány 4 úkoly s využitím přednášek a analýzy filmů – studenti budou průběžně podle pokynů vyučujícího pravidelně odevzdávat podle možností buď v MsTeams nebo po dohodě i mailem: Pohlavní a skupinový výběr – filmy Evoluce 1, 2, 6 .- Přednášky; Evoluce a adaptace – filmy Evoluce 5, 6, Skrytá tvář evoluce 1, 2, 3 – Přednášky; Makroevoluce a vymírání – filmy Evoluce 4, Skrytá tvář evoluce 1, 2, 3,  – Přednášky; Evoluce a fylogeneze – genetika a epigenetika, evoluční trendy, sociobiologie – filmy Evoluce 3-6, Skrytá tvář evoluce 1, 2, 3, Počátky života 1,2,3 – Přednáška.

Cvičení evoluční biologie podle potřeby přesouvá do prostředí Microsoft Teams - Evoluční biologie - cvičení (PS). V tomto prostředí bude probíhat:

- pravidelné zadávání instrukcí a podkladů k plnění úkolů (v den výuky dle rozvrhu)

- odevzdávání úkolů

- zpětná vazba vyučujícího

Pokud student neodevzdá úkoly dle časového harmonogramu bude mu to počítáno jako absence na cvičení. První upozornění o zadaných úkolech bude studentům zasláno emailem.

Link na Team kombinovaného studia

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3agjQQjXl0TRlqfC2bcCmD_JfI2sIHz9NNgc8uzCeBSVs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=34f80f34-ada5-4cef-ae3b-1854afa426e5&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (19.06.2017)

Vančata, V. 2015. Evoluční biologie postmoderní syntéze. Katedra biologie a environmentálních studií, PedF UK v Praze https://sites.google.com/site/docvancataantomiecloveka/home/evolucni-biologie

Soukup, M., 2010. Biokulturologie. Evoluce a kultura. Mervart, University Karlova v Praze

DARWIN, CH. O vzniku druhů přírodním výběrem. Nakl. ČSAV, Praha. 1953.

DE WAHL F. (ed.). Tree of Origin. What Primate Behaviour Can Tell Us about Human social Evolution. Harvard University Press, Cambridge and London. 2001.

DOSKOČIL, J. Evoluční biologie. Karolinum, Praha. 1994.

FLEAGLE, J. G. Primate Adaptation and Evolution (2nd edition). Academic Press, Inc., London. 1998.

FLEGR J. Evoluční biologie, Academia, Praha 2005

FLEGR, J. Mechanismy mikroevoluce. Karolinum, Praha. 1998.

FLEGR, J. Zamrzlá evoluce. Academia, Praha 2006

Gould S. J. 2002. The Structure of Evolutionary Theory, Cambridge MA: Belknap Press of Harvard University Press,

PŘÍVRATSKÝ, V. Prostředí a tvar v lidské evoluci. Univerzita Karlova, Praha. 2003.

RIDLEY, M. Evolution. Blackwell Science, London.1996.

VANČATA,V., 2012. Paleoantropologie a evoluční antropologie. Praha: Nakladatelství PedF UK v Praze. (učebnice ISBN 978-80-7290-592-8)

ZRZAVÝ, J., STORCH, D., MIHULKA, S. Jak se dělá evoluce. Paseka, Praha. 2004.

 

Studijní opory

https://sites.google.com/site/docvancataantomiecloveka/home/evolucni-biologie

https://sites.google.com/site/docvancataantomiecloveka/home/evolucni-biologie-cviceni

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (11.01.2021)

Podmínkou ke splnění předmětu je splnění podmínek zápočtu (splnění všech povinností - určuje vyučující cvičení), které je bezpodmínečné pro připuštění ke zkoušce. Nesplnění podmínek zápočtu znamená, že student nebude připuštěn ke zkoušce. Zápočet musí být splněn nejpozději dva týdny před ukončením zkouškového období. Výjimky je nutno dohodnout s vyučujícím cvičení, budou udělovány jen v naprosto výjimečných případech, a to po schválení garantem předmětu.

Zkouška bude probíhat testem, který zahrnuje problematiku obsaženou v presentacích a doporučené literatuře. Prosím věnujte zvláštní pozornost všem presentacím, jsou v nich některé důležité poznatky, které nejsou obsaženy v doporučených studijních materiálech.
Test má verze A a B, jedna otázka je správně.

Zkouška bude probíhat testem, který zahrnuje problematiku obsaženou v presentacích a doporučené literatuře. Prosím věnujte zvláštní pozornost všem presentacím, jsou v nich některé důležité poznatky, které nejsou obsaženy v doporučených studijních materiálech.
Test má verze A a B, jedna otázka je správně. Test má 35 otázek, na známku dobře je třeba zodpovědět správně minimálně 17 otázek, na velmi dobře pak 24 otázek a na výbornou pak 30 otázek.

Ústní zkouška následuje po předchozích dvou neuspěšných zkouškách testem. Studenti u třetího ústního terminu zkoušky losovat.Podmínky k ústní zkoušce, pokud dojde ke změně oproti minulému roku, zasílá vyučující, zpravidla počátkem semestru, prostřednictvím SIS, a to včetně doporučené literatury a otázek, které si budou  studenti u zkoušky losovat. Otázky mají tři samostatné části, každá z jiné oblasti oboru. Podmínky k ústní zkoušce, pokud dojde ke změně oproti minulému roku, zasílá vyučující, zpravidla počátkem semestru, prostřednictvím SIS, a to včetně doporučené literatury a otázek, které si budou  studenti u zkoušky losovat. Otázky mají tři samostatné části, každá z jiné oblasti oboru. Nezodpovězení jakékoliv z těchto částí otázky je důvodem pro udělení klasifikace NEDOSTATEČNĚ, tedy student musí zkoušku opakovat.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (10.09.2022)

1) Evoluce a evoluční biologie

- vymezení pojmů (evoluce, evoluční teorie, evoluční biologie)

- typy konkurence v evoluci organismů (uvést příklady)

2)  Darwinova evoluční teorie

- historie Darwinovy doby

- základní principy Darwinovy evoluční teorie

3) Darwinismus, neodarwinismus a "postneodarwinismus"

- charakteristika jednotlivých období

- pohled na evoluční mechanismy, hlavní oblasti výzkumu

- princip koryta řeky

4) Přírodní versus umělý výběr

- společné znaky a rozdílné znaky

- princip selekce

- do jaké míry je přírodní a umělý výběr oportunistický

- uvést konkrétní příklady

5) Přírodní výběr z pohledu Darwina a selekcionistů, kořeny neodarwinismu

- shody a odlišnosti , Darwin versus Wallace, základní principy neodarwinismu

6) Pohlavní výběr

- sekundární a primární pohlavní znaky

- volba samic, modifikace samců, polygamie

- sekundární pohlavní znaky z hlediska přežití

7) Příbuzenský a skupinový výběr

- altruismus, rozdíly mezi vnitrodruhovým a mezidruhovým altruismem

- teorie sobeckého genu

8) Adaptace

- vymezení adaptace, definice?

- adaptace a fylogeneze

- rozdílné pojetí adaptací mezi strukturalisty a selekcionisty

9) Mutace

- význam mutací v mikroevoluci

- význam mutací v makroevoluci

- genetický drift, efekt hrdla láhve

10) Adaptivní strategie

- generalisté a specialisté

- vymírání a jeho příčiny

- uvést konkrétní příklady

11) Sociobiologie

- základní charakteristika

- altruismus a jiné mechanismy ovlivňující evoluci

12) Klasická vs. Evoluční systematika

- základní charakteristika

- druhy taxonů - mono, para, polyfyletické

- typy znaků - homologický, homoplazie, pleziomorfní, apomorfní

- uvést konkrétní příklady

13) Kladogeneze a kladistika

- základní charakteristika

- princip Occamovy břitvy

Dendogramy - fylogram, kladogram (sestavit konkrétní kladogram)

14) Evoluční genetika

Klasická neodarwinistická evoluční genetika, exklusivní a inklusivní fitness - mechanismy přírodního, pohlavního a příbuzenského výběru

Molekulární tah, reparační tah, genetický tah, meiotický tah

Polymorfismy, tok genů, mutace, Weissmannova bariéra a epigeneze

Evoluce genovou duplikací

Teorie neutrální molekulární evoluce, Teorie téměř neutrální molekulární evoluce

15) Evoluce, ontogeneze a fylogeneze

Hox geny a jejich význam v evoluci strunatců - dorzalizace a vývoj nervové soustavy

Waddingtonovův Model  epigentické krajiny a toku genů v korytě řeky

Evoluční a vývojové konstreinty a proces ontogeneze a fylogeneze

Evo-devo - vývoj a evoluce - evoluce a vývoj - význam a základní pravidla

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D. (14.09.2020)

Podmínkou ke splnění předmětu je splnění podmínek zápočtu je odevzdání portfolia (určuje vyučující cvičení), které je bezpodmínečné pro připuštění k ústní zkoušce. Portfolio musí být předlozena e-mailem, a to nejpozději tři dny před termínem zkoušky, avšak zpravidla by mělo být zasláno nejpozději začátkem zkouškového období. Nejzašší termín určí vyučující - předpokládá se najpozději polovina daného zkouškového období. Výjímky se udělují jednotlivě a zcela výjimečně, a to pouze na základě velmi závažných osobních nebo zdravotních důvodů, a po dohodě s garantem předmětu. Nesplnění podmínek zápočtu znamená, že student nebude připuštěn ke zkoušce.

Hlavní úlohy portfolia:

Vytváření myšlenkových map (přírodní výběr, pohlavní výběr)

Práce s textem odborných knih (přírodní výběr, pohlavní výběr)

Práce s textem populárně naučných článků (adaptace)

Sestavení konkrétních kladogramů

+ doplňující úlohy dle zadání

Veškeré podklady k portfoliu budou studentům zasílány emailem.

 

Ústní zkouška následuje po předchozích dvou neuspěšných zkouškách testem. Studenti u třetího ústního terminu zkoušky losovat.Podmínky k ústní zkoušce, pokud dojde ke změně oproti minulému roku, zasílá vyučující, zpravidla počátkem semestru, prostřednictvím SIS, a to včetně doporučené literatury a otázek, které si budou  studenti u zkoušky losovat. Otázky mají tři samostatné části, každá z jiné oblasti oboru. Nezodpovězení jakékoliv z těchto částí otázky je důvodem pro udělení klasifikace NEDOSTATEČNĚ, tedy student musí zkoušku opakovat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK