PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výběrový seminář z didaktiky matematiky - OKMN0M290C
Anglický název: Elective seminar from mathematics education
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Jůzová
PhDr. Štěpán Ročák
Anotace -
Kurz je v zimním semestru tvořen dvěma moduly, ze kterých si student vybírá jeden. Modul A probíhá souběžně s kurzem prezenčního studia: Výběrový seminář z didaktiky matematiky OPMN0M367C, který bude student navštěvovat spolu se studenty prezenčního studia a plnit jeho povinnosti (čtvrtek 18.05-19.35, R126). Kurz je zaměřen na detailní poznávání konstruktivistického přístupu k vyučování matematice - Hejného metody. Zajemci o tento modul to písemně sdělí doc. D. Jirotková (darina.jirotkova@pedf.cuni.cz) Modul B je zaměřen na propojení a doplnění poznatků z jednotlivých matematických a didaktických předmětů a jejich provázání na výstupní požadavky. Podkladem pro naše diskuze budou videonahrávky z hodin matematiky, které budeme analyzovat, a žákovská řešení úloh, u nichž se budeme zabývat chybami, jejich příčinami a řešitelskýmái strategiemi.
Poslední úprava: Jirotková Darina, doc. RNDr., Ph.D. (05.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem kurzu je 

Modul A: umožnit studentům porozumět konstruktivistickému způsobu výuky na základě vlastních prožitků jak v roli žáka, tak v roli učitele. 

Modul B: dovést studenty k ucelenému pohledu na matematické vzdělávání pro úroveň prvního stupně ZŠ. 

Poslední úprava: Jirotková Darina, doc. RNDr., Ph.D. (15.09.2022)
Deskriptory

3 kredity předpokládají, že časové zatížení studentů je celkem 75-90 h.

- přímá výuka - semináře 2h týdně, celkem 24h

- příprava na výuku, vyhledávání a kompletování materiálů. - 2h týdně, celkem 24 h

- samostudium čtení odborné literatury - 10 h

- seminární práce - 4 h

- zpracování  portfolia - 8 h

- vzájemné sdílení a posuzování seminárních prací - 5 h

V případě distanční výuky bude uveden odkaz, kde bude probíhat výuka, jinak je vedena prezenčně.

Poslední úprava: Jirotková Darina, doc. RNDr., Ph.D. (09.09.2022)
Literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován do kurz v Moodlu podle probíraných témat. 

Poslední úprava: Jirotková Darina, doc. RNDr., Ph.D. (09.09.2022)
Sylabus

Témata pro setkání si budou studenti volit a případně i navrhovat.

Nabízená témata: 

- Budování představ žáků o čísle a číselných operacích

- Budování představ žáků o geometrických o 2D i 3D tvarech a vazbách mezi nimi

- Rozvíjení prostorové představivosti v geometrii

- pojmy míry v geometrii - obvod, obsah, objem povrch, kostra. 

- Geometrické konstrukce

- Metody  objevování a vyvozování vztahů a závislocstí, rozvoj funkčního myšlení

- práce s chybou

- práce se slovními úlohami

 - individulaizace a diferenciace ve výuce M

Poslední úprava: Jirotková Darina, doc. RNDr., Ph.D. (09.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Kurz je ukončen zápočtem. 

Požadavky k udělení zápočtu:

- aktivní účast (student se zapojuje do diskusí, navrhuje témata pro diskuse, sdílí své zkušenosti, referuje o nastudované odborné literatuře) 

- založení profesního portfolia - uspořádaný  a komentovaný soubor materiálů k probíraným tématům

- obahjoba portfolia formou kolokvia

Poslední úprava: Jirotková Darina, doc. RNDr., Ph.D. (09.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK