PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mediální výchova - OKMN0C291C
Anglický název: Media Education
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Prerekvizity : OKMN0C107A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (10.06.2019)
Předmět systemizuje poznatky z oblasti komunikace s médii, zaměřuje se na mediální gramotnost jako důležitou součást gramotnosti obecně. Směřuje ke kritickému myšlení a poučenému výběru informací z médií, bezpečnému chování při mediální komunikaci, výběru kvalitní mediální zábavy.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (10.06.2019)

Povinná:

JIRÁK, J. - MIČIENKA, M.: Rozumět médiím. Praha : 2006.

ŠEBESTA, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha : Karolinum, 1999.

 

Doporučená:
JIRÁK, J. - KÖPPLOVÁ, B.: Média a společnost. Praha : Portál, 2003.
BURTON, G. - JIRÁK, J.: Úvod do studia médií. Brno : BarristerPrincipal, 2001.
DANĚK, J. - KOSOVÁ, J.: Mediální výchova na základní škole. Český jazyk a literatura, 2004 - 2005, roč. LV, s. 53 - 59.
McLUHAN, M.: Jak rozumět médiím. Praha : Odeon, 1991.
McQUAIL, D.: Úvod d teorie masové komunikace. Praha : Portál, 1999.
PIKE, G. - SELBY, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 2. Praha : Portál, 2000.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (10.06.2019)

1. Mediální výchova jako jedna z modernizačních tendencí ve výuce; mediální gramotnost a její složky; aktivní přístup k médiím.

2. Vyhledávání informací v médiích; manipulace v médiích, její rozpoznávání a obrana proti ní.

3. Druhy médií a mediální instituce; funkce médií.

4. Aktivity zaměřené na výběr, analýzu a tvorbu mediálních textů; projekty ve výuce mediální výchovy.

5. Persvazivní prostředky reklamy, tvorba reklamních komunikátů.

6. Různé druhy zpravodajství, zpravodajské hodnoty, infotainment, objektivita.

7. Časopisy pro mládež, tvorba školního časopisu.

8. Verbální a neverbální násilí v médiích.

9. Jazyk elektronické komunikace, bezpečná komunikace na internetu.

10. Etika v médiích, etické kodexy, předsudky v médiích.

11. Práce s mediálními produkty v hodinách českého jazyka zejména na 1. stupni ZŠ.

12. Zpracování mediální výchovy v učebnicích českého jazyka pro základní školy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK