Úvod do studia českého jazyka - OKMN0C107A
Anglický název: Introduction to Czech Language Studeis
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Záměnnost : OPMN0C107A
Je prerekvizitou pro: OKMN0C291C, OKMN0C116A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.08.2023)
Předmět představuje základní vhled do vysokoškolského studia českého jazyka. Cílem předmětu je systemizace základních jazykových poznatků, jež studenti nabyli na střední škole, kompletování, zopakování a praktické procvičení základních jevů jednotlivých jazykových rovin (pravopis, ortoepie, morfologie, slovní zásoba a tvoření slov, skladba v závislostním pojetí, styl), upevnění základní lingvistické terminologie a seznámení se základní odbornou literaturou, práce se základními jazykovými příručkami. Obsahové celky (systemizace teoret. poznatků a jejich aplikace) – 12 výukových týdnů: 1. Jazykověda, její rozvrstvení, jazykové roviny, úvod do studia českého jazyka. Opakování obecných poznatků o jazyce. 2. Český národní jazyk a jeho útvary. Opakování ortoepie. 3. Norma, úzus, kodifikace a jejich chápání ze školského hlediska. Opakování pravopisu. 4. Práce se základními jazykovými příručkami. Základní jazykovědná terminologie. Opakování morfologie. 5. Konfrontace lingvistického a školského pojetí obsahu a interpretace odb. literatury. Opakování závislostní syntaxe. 6. Jevy pravopisu lexikálního, morfologického a syntaktického – systém a jeho aplikace, procvičování. 7. Psaní zkratek a zkratkových slov, přejímání slov z cizích jazyků, psaní cizích slov. Opakování tvoření slov. 8. Slovní zásoba, její hodnocení, slovotvorba. Opakování pravopisu. 9. Systemizace poznatků zvláště roviny lexikologické, morfologické a syntaktické. Jazykový rozbor. 10. Styl, vhodnost a přiměřenost ve volbě jazyk. prostředků. Stylistický rozbor. 11.–12. Komplexní jazykový rozbor, analýza a interpretace konkrétních textů z různých funkčních oblastí, souhrnné opakování.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.08.2023)

Studijní zátěž: 54 pracovních hodin (2 kredity)

kontaktní výuka: 8 hodin

domácí studium, studium literatury a pramenů, plnění úkolů, příprava
na výuku: 46 hodin


 

 Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5438. Heslo pro zápis: ptakopysk Perry

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.08.2023)

Pravidla českého pravopisu.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost.
Konopková, L., Krejčová, M.: Čeština pro samouky IV. Praha, 1995.

Pravdová, M., Svobodová, I. (eds.) Akademická jazyková příručka. Praha: Academia 2014

http://prirucka.ujc.cas.cz/

Studijní literatura pokryje teoretické i praktické jazykové učivo v rozsahu učebnic českého jazyka pro střední školy (M. Čechová a kol., Český jazyk pro 1.-4. ročník SOŠ, nebo J. Kostečka, Český jazyk pro 1.-4. ročník gymnázií). Prakticky lze jazykové znalosti procvičovat pomocí publikace M. Čechové a kol., Komplexní jazykové rozbory (např. Praha: SPN, 1996).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.10.2023)

Požadavky k zápočtu: 
1) Zvládnutí dílčích písemných prací s úspěšností min. 75 % bodového hodnocení (součet výsledků testů dohromady).  Upřesnění témat a hodnocení prací a korektur na seminářích.
2) Zvládnutí závěrečného souhrnného testu (včetně souhrnné korektury) s úspěšností min. 75 % (dva opravné termíny).

Nepřítomnost na kterémkoliv testu bude omluvena pouze na základě lékařského potvrzení, jinak termín propadá. Náhradní test si studenti mohou dopsat po dohodě s vyučujícím.

 

Pořadí dílčích testů (bude upřesňováno v průběhu semestru):

1. vyjmenovaná slova (+ pravopis cizích a přejatých slov)

2. psaní předpon s-, z-, pravopis skupiny bě/pě/vě/bje/vje

3. skloňování, gramatické kategorie podstatných jmen a sloves, jazykovědná terminologie

4. shoda přísudku s podmětem, interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí, psaní přímé řeči.

5. zkratky, značky, koncovky přídavných jmen, psaní n/nn

 

 

Kurz Moodlu na:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5438. Heslo pro zápis: ptakopysk Perry

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.08.2023)

Předmět představuje základní vhled do vysokoškolského studia českého jazyka. Cílem předmětu je systemizace základních jazykových informací a jejich zvládání podle interpretace aktuální bohemistické lingvistiky, kompletování, zopakování a praktické procvičení základních jevů jednotlivých jazykových rovin (pravopis, ortoepie, morfologie, slovní zásoba a tvoření slov, skladba v tradičním pojetí, styl), upevnění základní lingvistické terminologie a seznámení se základní odbornou literaturou, práce se základními jazykovými příručkami.

Obsahové celky (systemizace teoret. poznatků a jejich aplikace) – 12 výukových týdnů:

1.       Jazykověda, její rozvrstvení, jazykové roviny.

2.       Český národní jazyk a jeho útvary.

3.       Norma, úzus, kodifikace.

4.       Práce se základními jazykovými příručkami. Základní jazykovědná terminologie.

5.       Konfrontace lingvistického a školského pojetí obsahu a interpretace odb. literatury.

6.       Jevy pravopisu lexikálního, morfologického a syntaktického – systém a jeho aplikace.

7.       Psaní zkratek a zkratkových slov, přejímání slov z cizích jazyků, psaní cizích slov.

8.       Slovní zásoba, její hodnocení, slovotvorba.

9.       Systemizace poznatků zvláště roviny lexikologické, morfologické a syntaktické.

10.    Styl, vhodnost a přiměřenost ve volbě jazyk . prostředků.

11.–12. Komplexní jazykový rozbor, analýza a interpretace konkrétních textů z různých funkčních oblastí.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.08.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5438