PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z hygieny a epidemiologie - OKBY2P123B
Anglický název: Chosen Chapters of Hygiene and Epidemiology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2556
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Korekvizity : OKBY2P101A
Záměnnost : OPBY2P123B
Je korekvizitou pro: OKBY2P101A
Je záměnnost pro: OPBY2P121B, OPBY2P123B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)
Předmět umožní studentům osvojit si, vzhledem k zaměření oboru výchova ke zdraví, základní pojmy používané v souvislosti s hygienou a epidemiologií (mikroorganismus, mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, prevalence, incidence, patogen, virologie, bakteriologie, parazitologie, inkubační doba, ohnisko nákazy a proces šíření nákazy, endemie, epidemie, pandemie, virulence, asanace, antisepse, asepse, deratizace).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)

Cílem předmětu je prohloubení znalostí z mikrobiologie, imunologie, hygieny a epidemiologie vzhledem k zaměření oboru výchova ke zdraví. Předmět má teoreticko-praktický charakter.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (04.10.2020)

Vzhledem k tomu, že prozatím nebude z důvodu pandemie COVID -19 možnost se osobně setkávat, je nutné upravit kontaktní výuku na distanční.

Předmět je hodnocen 2 kredity. To odpovídá cca 40 hodinám studentské práce (včetně přímé výuky). Je nutné tedy počítat s domácí přípravou a úkoly.

Naše komunikace se bude uskutečňovat přes mail, on-line a v Moodle.

Připojení k týmu pro prezenční výuku pomocí kódu 5al5d7i.

Připojení k týmu pro kombinovanou výuku pomocí kódu pv76jtz.

Přímá výuka se přesune do on-line prostředí. A to konkrétně přes MS Teams. Konkrétní pozvánka k přístupu na „schůzku“ (on-line výuku) bude všem zapsaným studentům zaslána nejpozději den předem na mailovou adresu, která je uvedena u každého v SISu. Prosím, zajistěte si přístup k internetu, mikrofon a popř. i kameru.

Odkaz na Moodle máte uvedený v SISu. Vstupní klíč (k zápisu) k předmětu do Moodlu obdržíte na prvním našem on-line setkání. V Moodlu naleznete studijní materiály, úkoly apod. Zadané úkoly bude potřeba odevzdávat v průběhu semestru k určeným datům do Moodle. Po každém stanoveném termínu do Moodlu napíšu každému zpětnou vazbu.

Vlastní průběh písemného atestu, vzhledem k možným preventivním hygienickým opatřením (COVID-19), bude upřesněn v průběhu semestru.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)

Göpfertová, D. et al. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena: pro střední a vyšší odborné zdravotnické školy. 3., dopl. vyd. Praha: Triton, 2002. 148 s. ISBN 80-7254-223-0.

Hamplová, L. a kol. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. 1. vydání. Praze: Triton, 2015. 263 stran. ISBN 978-80-7387-934-1.

Podstatová, H. Základy epidemiologie a hygieny. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 158 s. ISBN 978-80-7262-597-0.

Tuček, M. a kol. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2012. 214 s. ISBN 978-80-246-2136-4.

 

Další doporučená literatura:

Aktuální informace Státního zdravotního ústavu a UZIS http://www.uzis.cz/ 

Aktuální informace  http://www.mzcr.cz/

Šulcová, M. Základy hygieny a epidemiologie: modul Klinických předmětů. Vyd. 1. v Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, Ústav zdravotnických studií, 2007. 144 s. ISBN 978-80-7044-881-6.

ZLOCH,  Z. a kol. Kapitoly z hygieny. Praha : Karolinum, 2003. 159 s. ISBN 80-246-0269-5

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)

Požadavky k zápočtu:úspěšné absolvování zápočtového testu - otevřené i uzavřené otázky (min. 75%).  Pro získání zápočtu lze využít maximálně tři termíny.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)

1. Základní pojmy I - mikroorganismus, mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, prevalence, incidence,   patogen, virologie, bakteriologie, parazitologie. 

2. Základní pojmy II - inkubační doba, ohnisko nákazy a proces šíření nákazy, endemie, epidemie, pandemie, virulence, asanace, antisepse, asepse, deratizace.

3. Speciální mikrobiologie.

4. Respirační infekce.

5. Dětská virová a bakteriální onemocnění.

6. Alimentární nákazy.

7. Enterotoxikózy.

8. Onemocnění kůže.

9. Zoonózy.

10. Onemocnění přenášené krví, krevními produkty a jinými biologickými materiály.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK