PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hudební výchova pro vychovatele II - OKBV3H034A
Anglický název: Music education for Chaperones and Supervisors
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Prerekvizity : OKBV3H025A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (28.01.2020)
Základy hudební teorie a výcvik praktických dovedností (kolektivní hlasová výchova, základy taktovací techniky, hra písní na klavír).
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (07.09.2022)
5 kreditů/150 hod.: 12 hod. přímé výuky, 50 hod. příprava na osvojení hudebně teoretických poznatků, 50 hod. příprava nástrojová a vokální, 38 hod. příprava na klasifikovaný zápočet
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (07.09.2022)

Zenkl, L.: ABC hudební nauky

Učebnice HV pro 1. stupeň

Eben, P.; Hurník, I.: Česká Orffova škola

I. Hurník: Umění poslouchat hudbu

Herden, J.: My pozor dáme a posloucháme

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (10.09.2023)

1) Vytvoření rytmického doprovodu ke zvolené písni

2) Přehrávka na klavír: hra 8 lidových písní s doprovodem základní harmonické kadence v tóninách C dur, D dur (4 písně v pětitónovém prostoru, 4 písně ve větším rozsahu); současný zpěv. Na jedné písni studenti prokážou základní taktovací dovednosti.

Organizace plnění klasifikovaného zápočtu (přehrávka a odevzdání partitury) - studenti mají 3 pokusy (jeden řádný a dva opravné). Termíny budou vypsány v SIS. 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (10.09.2023)

Opakování: notopis, takty, durová stupnice, tónický kvintakord

Obraty tónického kvintakordu

Základní harmonická kadence

Seznámení s mollovou stupnicí, durový a mollový tónický kvintakord

Periodizace dějin evropské hudby

Hra lidových písní na klavír – písně ve větším než 5tónovém rozsahu: melodie s doprovodem základní harmonické kadence, současný zpěv

Další rozvoj rytmických a vokálních dovedností

Hudební činnosti ve školní praxi

Didaktické využití lidové písně (hledisko rytmické, pěvecké, intonační, vytváření rytmických doprovodů, metody nácviku písně, přípravná cvičení)

Hudební formy ve školní praxi

Ukázky práce s poslechovou skladbou, výběr skladeb vhodných pro poslech hudby na 1. stupni ZŠ

Shrnutí nabytých hudebních vědomostí, předvedení pěveckých a nástrojových dovedností na 8 lidových písních

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (28.01.2020)

On-line studijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8967
Heslo pro hosty: akredkpg19

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK