PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s MP II. - OKBS1S121A
Anglický název: Special education of individuals with mental hendicap II.
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Prerekvizity : OKBS1S107A
Záměnnost : OPBS1S121A
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (03.02.2019)
Trendy v podpoře člověka s mentálním postižením - osobnosti, počátky ústavní péče, původní poslání ústavů, charakteristické znaky ústavu jako totální instituce (E. Goffman), deinstitucionalizace. - Zdravotní postižení a významné lidsko-právní dokumenty - UN CRPD/Úmluva o právech osob se zdravotním postižením - článek 5, 19, 24. - Rodina s mentálně postiženým dítětem. Psychologické modely reakce rodičů – typické fáze. - Sociální služby - východiska, principy, příspěvek na péči. - Právní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - formy základního vzdělávání pro žáky s MP, charakteristika speciálních vzdělávacích potřeb dle Katalogu podpůrných opatření, poradenská pracoviště - druhy. - Komunikační specifika v kontextu mentálního postižení, augumentativní a alternativní komunikace, příklady komunikačních systémů používaných u jedinců s MP. - Zaměstnávání - pracovní rehabilitace/metoda podporované zaměstnávání
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (03.02.2019)

Student se orientuje v  do systému podpory jedinců s mentálním postižením postižením v duchu současného inkluzivního paradigmatu speciální pedagogiky.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (03.02.2019)

Černá, M., Šiška, J., Strnadová I., Titzl, B.: Česká psychopedie. Karolinum Praha 2015

Valenta, M., Muller: Psychopedie, teoretické základy, metodika. Parta 2013

Valenta,M., Michalík,J., Lečbych,M. a kol. Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně.právním kontextu. Grada. raha 2012

Michalík, J.  a kol.: Zdravotní postižení a pomáhající profese, Portál, 2011

Matoušek, O. a kol.: Sociální služby. Portál. 2007

Vágnerová M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál, Praha 2004

Novosad, Libor. Základy speciálního poradenství : struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-197-5

Šiška, J., Latimier, C.: Práva dětí s mentálním postižením v České Republice v kontextu Úmluvy o právech dítěte OSN. Sociální práce. 2011 dostupné z https://cuni.academia.edu/JanSiska

Šiška, J., Káňová, Š.: Kvantitativní analýza deinstitucionalizace sociálních služeb v České Republice. Sociální práce 2013. dostupné z https://cuni.academia.edu/JanSiska

 

Vybrané internetové zdroje:

Inclusion Europe: http://inclusion-europe.eu/

Šance dětem. Děti se zdravotním postižením. https://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim.shtml

Academic Network of European Disability Experts (ANED) http://www.disability-europe.net/

Společnost pro podporu osob s potižením (SPMP ČR) http://www.spmpcr.cz/

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (03.02.2019)

Hospitace v centru denních služeb Tloskov, písemná zkouška.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK