PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematický software a numerické metody - OKBM1M110A
Anglický název: Mathematical software and numerical methods
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Prerekvizity : OKBM1M103A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (28.12.2017)

Předmět je zaměřen na využití tabulkových procesorů pro výpočty v matematice. Studenti se seznámí se základními postupy řešení vybraných numerických problémů, které se vyskytují při řešení úloh z praxe.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. David Janda, Ph.D. (25.02.2021)

Studentům bude mailem zaslána pozvánka do týmu v MS Teams a kurzu v Moodlu, kde bude probíhat výuka.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (02.02.2020)

JANČAŘÍK, A.; HOŠPESOVÁ, A.; DVOŘÁK, P. Využití programu MS Excel v práci učitele matematiky, Praha: UK v Praze, PedF, 2007, ISBN 978-80-7290-300-9 (dostupné on-line)

RALSTON, A. Základy numerické matematiky, Praha: Academia, 1973

VLACH, M. Základní numerické metody, Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1971

On-line: http://homel.vsb.cz/~kuc14/teach_NM.html

On-line: http://mathonline.fme.vutbr.cz/Numericke-metody-I/sc-8-sr-1-a-11/default.aspx

On-line: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~felcman/nm.pdf

NOVOTNÁ, J. ? TRCH, M.: Algebra a teoretická aritmetika, Sbírka příkladů část 2, Polynomická algebra. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2000.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (02.02.2020)

I. setkání Tabulkové procesory 

Teoretická část:

Relativní a absolutní odkazy, matematické funkce, maticové funkce.

Hromadné zpracovnání dat

Numerické x algebraické řešení

Praktická část:

Úloha Střela a cíl

 

II. setkání Numerická matematika 1

Teoretická část:

Úvod do problematiky numerické matematiky

Aproximace funkce ze známých dat

Praktická část:

Výpočet dráhy na základě částečných údajů

 

III. setkání Numerická matematika 2

Teoretická část:

Kontingenční tabulky

Numerické derivování a integrování funkce jedné proměnné.

Praktická část:
Volný pádSamostudium studentů
Odhady kořenů polynomů - Seznámit se s textem v Moodle, umět použít základní metody.

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (02.02.2020)

Zápočet bude udělen po složení praktického testu – řešení úloh pomocí matematického software v počítačové učebně a prokázání znalostí ze samostatně nastudovaného tématu numerického řešení otázky nalezení kořenů polynomické rovnice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK