PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Prevence násilí a šikanování v dětských kolektivech - OKB2314V51
Anglický název: Prevention of Violence and Bullying in Children´s Collectives
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2314403
Záměnnost : OB23142027
Anotace -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (07.01.2012)
Předmět vychází ze současné reality našich škol a školských zařízení a klade důraz na postupy, jež může učitel ve své každodenní praxi uplatnit. Pozornost je věnována podstatným teoretickým otázkám násilí a šikanování s důrazem na příčiny jeho existence v dětských kolektivech. Podrobně jsou probírány konkrétní metody prevence a strategie řešení šikany, jakož i příčiny selhávání preventivních a represivních postupů. Součástí je též seznámení s institucionálními formami pomoci.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (13.09.2019)

Studující s využitím  znalostí v oblasti  násilí a šikanování posoudí a analyzuje modelové situace šikanování v dětských kolektivech, navrhne vhodný postup řešení a odpovídající možnost prevence.

Literatura -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (28.08.2012)

ANTIER, E. Agresivita dětí. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-808-2.

BENDL, S. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha : ISV, 2003. ISBN 80-86642-08-9.

KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7367-014-3.

MARTÍNEK, Z. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2310-5.

VÁGNEROVÁ, K. a kol. Minimalizace šikany. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-611-7.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (28.08.2012)

Aktivní účast na prezenční části výuky, úspěšné absolvování zápočtového testu (jeden řádný a dva opravné termíny).

Sylabus -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (07.01.2012)

1. Základní odborná terminologie, studijní literatura a další zdroje informací.

2. Násilí a šikanování v dětských kolektivech - situace v ČR.

3. Příčiny delikventního chování dětí a mládeže.

4. Legislativní a metodická opatření pro prevenci a řešení školního šikanování.

5. Typické situace školního šikanování, kazuistiky.

6. Psychologie šikanujícího a šikanovaného.

7. Specifická a nespecifická prevence násilí a šikanování.

8. Detekce a diagnostika násilí a šikanování.

9. Způsoby intervence při zjištěné šikaně.

10. Profesionální týmová spolupráce při prevenci a řešení šikany.

11. Příklady dobré praxe, význam odborné supervize.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK