Vývojová psychologie a psychologie osobnosti - OKB231301
Anglický název: Developmental Psychology and Personality Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Záměnnost : OB2313006
Je prerekvizitou pro: OKB2314302, OKB2314402, OKB2314V40
Je záměnnost pro: OKBPP13003, OKBPP13008
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: TRPISO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2012)
Předmět je zařazen na začátku studia a pro řadu studentů je úvodem do studia psychologie.Začínáme proto se základními pojmy a cílem kurzu je porozumění organizaci duševního života a vývojovým změnám v ontogenezi. Vymezení pojmu osobnost, struktura osobnosti (vrstvy, faktory, vlastnosti, rysy). Různé přístupy k výkladu osobnosti. Temperament, charakter, schopnosti - vše se zdůrazněním na vývoj jednotlivých dispozic a utváření osobnosti.
Literatura
Poslední úprava: TRPISO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2012)

AtkinsonR.L. et al.,Psychologie, Portál, Praha 2003
Drapela, V.J., Přehled teorií osobnosti, Portál Praha 1997
Helus, Z., Dítě v osobnostním pojetí, Portál, Praha 2004
Hartl,P., Hartlová, H., Velký psychologický slovník, Portál, Praha 2010
Mikšík, O., Psychologické teorie osobnosti, Karolinum, Praha 2004
Nakonečný, M., Základy psychologie, Academia, Praha 2002
Nakonečný,M., psyhcologie osobnosti, Academia, Praha 1995
Plháková, A., Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2003
Říčan,P., Psychologie osobnosti,Grada, Praha 2007
Smékal,V., Pozvání do psychologie osobnosti, Barrister a Principal, Brno 2002
Trpišovská, D., Vacínová,M., Základy psychologie, UJEP, Ústí n.L. 2001
Trpišovská, D., Psychologie osobnosti, výkladový slovník, UJEP, Ústí n.L. 2007
Vacínová,M., Trpišovská,D., Farková,M., Psychologie, UJAK, Praha 2010


Pro vývojovou psychologii:
Heidbrink, H., Psychologie morálního vývoje, Portál Praha 1997
Langmeier,J., Krejčířová,D., Vývojová psychologie, Grada, Praha 2005
Macek,P., Adolescence, Portál, Praha 1999
Piaget,J., Inhelderová,B., Psycholgie dítěte, Portál, Praha 1997
Stuart-Hamilton,I., Psycholgie stárnutí, Portál, Praha 1999
Říčan,P., Cesta životem, Pyramida, Praha 1991
Trpišovská, D., Vývojová psycholgie pro studenty učitelství, UJEP, Ústín.L. 2001
Trpišovská,D., Vacínová,M., Ontogenetická psychologie, UJEP, Ústí n.L. 2006
Vágnerová,M., Vývojová psychologie,Portál, Praha 2000

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: TRPISO/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2014)

Kurz má předepsány dvě kontroly studia, zápočet a zkoušku.

Podmínkou zápočtu bude splnění podmínek vědomostního testu z psychologie osobnosti.

Zkouška bude z předmětu vývojová psychologie a bude mít také písemnou formu.

Sylabus
Poslední úprava: TRPISO/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2014)

Protože tento kurz je pro řadu studentů prvním kurzem psychologie začíná jako úvod do psychologie.
Předmět psychologie - duševní život, jeho podoby, prožívání, chování, vědomí, nevědomí.
Vymezení pojmu osobnost.
Základní teoretické přístupy k výkladu osobnosti.
Hlavní témata psychologie osobnosti:
struktura osobnosti - vrstvy, faktory, rysy, vlastnosti
temperament (emoce)
charakter (volní procesy) a jeho vývoj
koncepce JÁ, sebepojetí a jeho vývoj
schopnosti a jejich utváření, inteligence, poznávací procesy a jejich vývoj
dynamika osobnosti - motivy chování
geneze osobnosti
pojem vývoj, podmínky a zákonitosti vývoje, teorie vývoje
periodizace vývoje - kritéria, vývojové mezníky, vývojové úkoly, senzitivní fáze ve vývoji, vývojové krize

Vstupní požadavky
Poslední úprava: TRPISO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2012)

Předmět je zařazen v prvním semestru, tedy bez prerekvizit.
Je určen jako povinný pro studenty pedagogiky (nemá charakter výběrového kurzu) Studenti jiných oborů se zapisovat nemohou.