PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Matematická analýza III - OKB2310N05
Anglický název: Calculus III
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 17 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. František Mošna, Ph.D.
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Prerekvizity : OKB2310N04
Záměnnost : OKB2310209
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. František Mošna, Ph.D. (13.09.2017)
Diferenciální rovnice (zejména lineární 1. a 2. řádu), řady a jejich konvergence, posloupnosti a řady funkcí, stejnoměrná konvergence, mocninné řady.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. František Mošna, Ph.D. (13.09.2017)

Primárním cílem předmětu je seznámit studenty (v návaznosti na integrální počet) s metodami řešení a aplikacemi diferenciálních rovnic, dále pak se základními pojmy, znalostmi  a souvislostmi týkajícími se řad a funkčních posloupností a řad. Sekundárním cílem je prověřit, zopakovat a upevnit znalosti z předcházejících kurzů matematické analýzy.  

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. František Mošna, Ph.D. (10.09.2020)
 • Veselý, Jiří, 1998. Matematická analýza pro učitele, I, II. Praha: Matfyzpress
 • Mošna, František, 2019. Obyčejné diferenciální rovnice. Praha: PedFUK
 • Kalas, Josef, Ráb, Miloš, 2001. Obyčejné diferenciální rovnice. Brno: MU
 • Kalas, Josef, Pospíšil, Zdeněk, 2001. Spojité modely v biologii. Brno: MU
 • Ráb, Miloš, 2012. Metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Brno: MU
 • Plch, Roman, 2002. Příklady z matematické analýzy, Diferenciální rovnice. Brno:,MU
 • Barták, Jaroslav, 1984. Diferenciální rovnice. Praha: PedFUK
 • Došlá, Zuzana, Novák, Vítězslav, 2002. Nekonečné řady. Brno: MU
 • Pelikán, Štěpán, Zdráhal, Tomáš, 1994. Matematická analýza, Číselné řady,posloupnosti a řady funkcí. Ústí n. L.: UJEP
 • Trench, William F., 2003. Introduction to Real Analysis. Upper Sadle River: Prentice Hall
 • Knopp, Konrad, 1957. Theory and Application of Infinite Series. London: Blackie
 • Hyslop, James M., 1965. Infinite Series. Edinburgh: Oliver and Boyd
 • Singal, M. K., Singal, A. R., 1999. A first cours in Real Analysis. New Delhi: R.Chand
 • Ross, K.A.,1980. Elementary Analysis: The Theory of Calculus. New York: Springer
 • Fischer, E., 1983. Intermediate Real Analysis. New York: Springer
Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. František Mošna, Ph.D. (13.09.2017)

Přednáška, seminář.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. František Mošna, Ph.D. (10.09.2020)
 • požadavky na zápočet: přiměřená aktivní účast na výuce, dva kontrolní testy (první z diferenciálních rovnic, druhý z řad a z posloupností a řad funkcí), testy se skládají z příkladů uveřejněných v materiálech na Moodle, (pro každý test budou ve zkouškovém období vypsány dva opravné termíny)
 • požadavky na zkoušku: písemná část – příklady, ústní část – porozumění probraným pojmům, vztahům a souvislostem ve třech otázkách (první otázka prověřuje nějaký pojem, definici, tvrzení, souvislost, zavedení..., ve druhé otázce má student rozhodnout o platnosti předloženého tvrzení a své rozhodnutí zdůvodnit nebo podepřít protipříkladem, třetí otázka se týká nějakého odvození, důkazu, řešení problému a podobně.

V případě zavedení distanční výuky může být forma výuky upravena ve smyslu posílení domácích úkolů (zadaných pomocí LMS Moodle), prvků samostudia a komunikace po e-mailu. Rovněž forma zakončení předmětu může doznat změny.

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. František Mošna, Ph.D. (13.09.2017)
 • Diferenciální rovnice - existence, jednoznačnost, metody řešení diferenciálních rovnic 1. řádu (metoda separace proměnných a pro lineární - metoda variace konstanty) a 2. řádu s konstantními koeficienty (metoda neurčitých koeficientů a metoda variace konstant), užití.
 • Řady - kritéria konvergence (srovnávací, integrální, podílové, odmocninové, Leibnizovo, Abelovo, Dirichletovo), absolutní konvergence, součty řad  
 • Poisloupnosti a řady funkcí -  stejnoměrná konvergence posloupností a řad, kritéria (Weierstrassovo, Abelovo, Dirichletovo), mocninné řady, rozvoj základních funkcí v mocninné řady, užití pro výpočet limit a podobně.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK