PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy znakového jazyka - OK0218512
Anglický název: Introduction to Sign Language
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKBS1S149B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Prerekvizity : OK0218213
Záměnnost : OBSP18752
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (31.01.2018)
Předmět je zaměřen na seznámení se se základními pravidly komunikace ve znakovém jazyce, na praktický nácvik spojený s osvojením frekventovaných jazykových spojení a frází běžně používaných v komunikaci neslyšících osob. Důraz je kladen zejména na zvládnutí základních témat nejčastěji používaných v každodenní konverzaci v českém znakovém jazyce, dále pak na trénink přesné produkce jednotlivých znaků a větných celků či frází. Důraz je také kladen na schopnost porozumět jednoduchmu sdělení ve znakovém jazyce a reagovat na něj. Vytvoření aktivní znakové zásoby na jednotlivá témata: základní pozdravy a úvodní fráze, pojmy související s rodinou, s osobními údaji, studijní a volnočasové aktivity, časové ůdaje (dny, měsíce), číslovky, frekventovaná slovesa, znaky vyjádřující základní pojmy vztahující se k potravinám, barvám
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (14.06.2018)

 

Povinná literatura a zdroje:

GABRIELOVÁ, D.; PAUR, J.- ZEMAN. J. Slovník znakové řeči. Praha: Horizont, 1988. ISBN 40-085-88.

LANGER,J. - PTÁČEK,V.- DVOŘÁK,K. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk 1.,2.,3.,4. (CD-ROM) Olomouc: UP PedF, 2004.

POTMĚŠIL, Miloň. Všeobecný slovník českého znakového jazyka. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 2002-2006. 3 sv. ISBN 80-7168-800-2.

 

Doporučená literatura a zdroje:

MACUROVÁ, A. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-05-5.

OKROUHLÍKOVÁ, L., SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P.: Rysy přirozených jazyků - český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie -slovníky českého znakového jazyka. Praha: ČKTZJ, 2008.ISBN 978-80-87153-47-5.

SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika – český jazyk x český znakový jazyk. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-07-9.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (14.06.2018)

Předmět je zaměřen na praktický nácvik komunikace zaměřený na níže uvedené okruhy:

1.       Pravidla týkající se komunikace ve znakovém jazyce, nácvik základních frází v ČZJ používaných v úvodu komunikace

2.       Sebeprezentace – jmenné znaky, využití prstové abecedy

3.       Vyjádření věku – základní číslovky

4.       Časové údaje – dny, měsíce

5.       Rodina  -  členové rodiny

6.       Souhrnné opakování

7.       Vzdělávání, každodenní aktivity

8.       Volnočasové aktivity

9.       Potraviny

10.   Barvy, oblečení

11.   Bydlení

12.   Souhrnné opakování

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (31.01.2018)

k udělení zápočtu - zpracování seminární práce na zadané téma a její schválení vyučujícím, hodnocena zároveň i schopnost základní konverzace v českém znakovém jazyce v probraném rozsahu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK