PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metodologie a logika hudebně pedagogického výzkumu - OD0408101
Anglický název: Methodology and logic of music pedagogical research
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HS]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: VANOVAH/PEDF.CUNI.CZ (31.08.2011)
Cílem předmětu je prohlubovat orientaci doktorandů v základních etapách vědeckovýzkumné práce v hudební pedagogice a připravit je po stránce metodologické na zpracování disertační práce s výzkumným zaměřením. Logika výzkumné práce, její charakteristika od aktivit studijního rázu (stanovení problému, informační příprava, teoretické uchopení řešeného tématu) přes činnosti organizační a výzkumné povahy. Tištěné i elektronické primární a sekundární informační zdroje, techniky informační přípravy. Obsahová a metodologická stránka výzkumu, uplatnění jednotlivých výzkumných metod a technik v hudebně výchovné praxi, diagnostika hudebních schopností a dovedností. Sepsání závěrečné výzkumné zprávy. Etika vědecké práce. Vypracování disertační práce z hlediska obsahové, formální, jazykové a stylistické správnosti. Specifickým cílem je diagnostika hudebnosti dětí různých věkových skupin.
Literatura
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (30.10.2019)

VÁŇOVÁ, H., SKOPAL, J. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. Praha : Karolinum, 2007. 162 stran. ISBN 978-80-246-3621-4
HOLAS, M, VÁŇOVÁ, H., DUZBABA, O. Metody a techniky výzkumu v hudební výchově. Praha : SPN 1987.
PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum 1998. ISBN 80-7184-569-8.
SKALKOVÁ, J. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha : SPN 1983.ISBN 14-275-85.
GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno : Paido 1996. ISBN 80-85931-15-X.
HOLAS, M. Úvod do psychologie hudby. Hudební diagnostika. Praha : SPN 1990.
ISBN 17-011-90.
HOLEČKOVÁ, L. Příručka k vědecké práci. Praha : VŠZ 1977. ISBN 60-206-77.
DEUTCH, D. The Psychology of Music. San Diego : Academia Press, 1999.
POLEDŇÁK, I. aj. Hudební věda - II. díl. Praha : SPN 1988. ISBN 14-564-88.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (30.10.2019)

Podrobně prostudovat základní studijní literaturu (Váňová, Skopal: Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice) a poznatky aplikovat na téma disertační práce. Studium tří dalších titulů s výzkumnou tematikou dle výběru doktoranda.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK