PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tyflopedie a metodika tyflopedická II - OCRS18UC32
Anglický název: Typhlopedy and its methodology II.
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Prerekvizity : OCRS18UC31
Anotace -
Metodika a didaktika školy pro slabozraké, pro nevidomé. Rehabilitace zrakově postižených.
Poslední úprava: Zemková Jaroslava, PaedDr., Ph.D. (19.06.2019)
Literatura -

Hamadová, P., Květoňová, L., Nováková, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido 2007.

Květoňová-Švecová, L. Oftalmologie. Brno: Paido 2000.

Květoňová-Švecová, L.(ed). Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku.Brno: Paido, 2004.

Ludíková,L. Tyflopedie. In Valenta.M akol. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál 2014. Keblová,A.: Zrakově postižené dítě. Praha: Septima 2001.

Keblová, A.: Sluchové vnímání u zrakově postižených. Praha: Septima 1999.

Keblová,A.: Hmat u zrakově postižených. Praha: Septima 1999.

Štancel, J.: Telesná výchova hluchoněmých a slepých žiakov. Bratislava: SPN 1983.

Tampírová, L. a kol.: Metodický průvodce ke slabikáři pro 1. ročník základní školy pro nevidomé a základní školy pro žáky se zbytky zraku. Praha: SPN, 1980

Wiener, P.: Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených. Praha: Avicenum, 1986.

Vágnerová, M: Oftalmopsychologie dětského věku. Praha, UK Karolinum 1995.

Vítková, M (ed).: Možnosti reedukace zraku u dětí s kombinovaným postižením.Paido, Brno, 1999.

Vítková, M (ed).Integrativní školní /speciální) pedagogika. Brno, MSD, 2003.

Jesenský, J:  Prostor pro integraci, Comenia consult 1993.

Jesenský, J.: Rehabilitace zrakově postižených a způsoby její realizace, SNS v ČR 1992.

Jesenský, J.: Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených, Praha UK 1995.

Poslední úprava: Zemková Jaroslava, PaedDr., Ph.D. (19.06.2019)
Sylabus

Psychologie školního dítěte, problematika zrakově postižených dětí při vstupu do škol, příčiny zrakových vad u slabozrakých dětí, čtení, psaní, jazyková a literární výchova slabozrakých, užití speciálních metodik dle aprobačního předmětu, základní metodické pokyny pro práci s dětmi se zbytky zraku, principy zrakové hygieny, zraková terapie.

Seznámení s teoretickými východisky rehabilitace a možnostmi její realizace v praxi u osob se zrakovým postižením (ZP):

celková životní situace osob se ZP (problémové oblasti, typy poškození zrakových funkcí a jejich dopad v praktickém životě); teoretická východiska rehabilitace, zvláště rehabilitace sociální (vztah procesu sociální rehabilitace a integrace, rehabilitace v jednotlivých věkových obdobích s důrazem na období dospělosti); přehled jednotlivých programů sociální rehabilitace ZP; historie a institucionalizace rehabilitace ZP; využití pomůcek v procesu rehabilitace, vztahy mezi rehabilitací a odstraňováním architektonických bariér; zásady kontaktu s člověkem se zrakovým postižením.

Výchova a vzdělávání dětí se zrakovými vadami, speciálně pedagogické působení jako významný faktor optimálního vývoje dítěte. Vstup dítěte se zrakovým postižením do školy. Povinné vzdělávání žáků se zrakovým postižením, přechod k předprofesní a profesní přípravě. Podmínky integrativní výchova a vzdělávání. Reedukace zraku u dětí s narušeným binokulárním viděním. Vizuální vnímání a kognitivní vývoj. Vizuální reflexe, vizuální pozornost. Rozpoznávání vzoru, vnímání kontrastu, rozpoznávání obličeje, percepce barev, vizuomotorika. Sociální učení.

Poslední úprava: Zemková Jaroslava, PaedDr., Ph.D. (19.06.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

písemný test a ústní zkouška

Poslední úprava: Zemková Jaroslava, PaedDr., Ph.D. (19.06.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK