PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do didaktiky hudební výchovy - OCRN20UC41
Anglický název: a
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Vyučující: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (28.01.2022)
Úvod do didaktiky hudební výchovy s důrazem na činnostní pojetí předmětu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (28.01.2022)

Cílem předmětu je poskytnout studentovi základy didaktiky hudební výchovy, tj. připravit ho na hudebně výchovnou praxi po stránce teoretické i praktické, rozvíjet jeho hudební i didaktické dovednosti potřebné k řízení hudebních činností žáků.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (09.03.2023)

Předmět bude vyučován prezenčně za podpory kurzu v Moodle - https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13380

Literatura
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (28.01.2022)

VÁŇOVÁ, Hana. Didaktika hudební výchovy ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 1. díl (Práce s písní). Praha: PedF UK, 2020. 83 s. ISBN 978-80-7603-156-2.

SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy na l. st. ZŠ. Praha : SPN 1985.
PECHÁČEK. S., VÁŇOVÁ, H, aj. Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro l. st. základní školy. Praha : Karolinum 1991.
VÁŇOVÁ, H. Pěvecká tvořivosti na základní škole. Praha: SPN 1984.120 stran.
VÁŇOVÁ, H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha : UK-PedF, 2004. 79 stran. ISBN 80-7290-155-9.
SEDLÁK, F. Základy hudební psychologie. Praha : SPN 1990. 319 stran. ISBN 80-04-20587-9
VÁŇOVÁ, H., SKOPAL, J. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. Praha : Karolinum 2007. 196 stran. ISBN 978-80-246-1367-3.
TICHÁ, A. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací.
Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2004. ISBN 80-7068-186-1.
TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-916-X.
Osnovy Hv, učebnice Hv, metodické příručky. RVP.
Časopis Hudební výchova.

HANŽLÍK, B. Staročeský kalendář. Tradice českého roku v lidové písni, pořekadlech a říkadlech pro zpěv, klavír a instrumentální soubor. Praha : UK, Pedagogická fakulta, 2014. 186 stran. ISBN 978-80-7290-792-2.

HANŽLÍK, B. Staročeský kalendář. Tradice českého roku v lidové písni, pořekadlech a říkadlech pro zpěv, klavír a instrumentální soubor. Notová příloha. Praha : UK, Pedagogická fakulta, 2014. 385 stran. ISBN 978-80-7290-793-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (12.02.2023)

Požadavky k zápočtu:

Praktické:  - předvedení hry na rytmickou ozvěnu;

                - hra na klavír - transpozice hlasového cvičení.

                - plnění průběžných úkolů v Moodle

 

Požadavky ke zkoušce:  

1. Student prokáže svou základní orientaci v psychologických základech Hv a předloží návrh diagnostiky zvolené hudební schopnosti.          

2. Student si připraví metodický rozbor středně obtížné písně z učebnic Hv pro 1. st. ZŠ podle následující osnovy:
- pěvecké a nástrojové předvedení písně,
- rytmická a melodická analýza,
- pěvecké problémy v písni (frázování, vazba tónů, výslovnost apod.),
- analýza ostatních hudebně výrazových prostředků a hudební formy,
- nácvik písně imitací,
- možnost uplatnění dvojhlasého zpěvu,
- doprovod na orffovské nástroje a možnost pohybového ztvárnění,
- píseň jako východisko pro dětskou hudební tvořivost,
- využití písně jako poslechové skladby.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (26.01.2023)

Sylabus:
Psychologické základy hudební výchovy - základní hudebně psychologické kategorie, klasifikace hudebních schopností a jejich charakteristika.
Diagnostika hudebnosti.
Rozvoj rytmických a hlasových dovedností.
Metody nácviku písně.
Možnosti dětské hudební tvořivosti.
Prvky vícehlasu, jeho nácvik.
Poslechové činnosti.
Seznámení s učebnicemi Hv a s metodickou literaturou, RVP, ŠVP

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK