PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika matematiky 1 - OCRM20UM08
Anglický název: Mathematics education 1
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s některými teoretickými poznatky, které jsou v základu didaktiky matematiky. Konkrétně se jedná o pojmotvorný proces z hlediska teorie generických modelů, různé druhy porozumění v matematice a vyučování založené na principu aktivního poznávání matematiky žákem. Tyto teoretické poznatky jsou rozvíjeny v úzké součinnosti s praktickými příklady z práce žáků i učitelů na jedné straně a s oporou o výsledky výzkumů na straně druhé.
Poslední úprava: STEHLIKO (10.09.2019)
Literatura

HEJNÝ, M. Teória vyučovania matematiky 2. Bratislava: SPN 1990.

HEJNÝ, M., KUŘINA, F. Dítě, škola matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál, 2001.

HEJNÝ, M., NOVOTNÁ, J., STEHLÍKOVÁ, N. (Eds.). Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Praha: UK v Praze, PedF, 2004. (http://mdisk.pedf.cuni.cz/SUMA/MaterialyKeStazeni/PublikaceKnihy/25KapitolZDM.pdf)

VONDROVÁ, N. Úvod do didaktiky matematiky. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014.

NOVÁKOVÁ, E., VONDROVÁ, N. Tematické okruhy Číslo a početní operace, Číslo a proměnná. In: FUCHS, Eduard a ZELENDOVÁ, Eva. Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. 1 vyd. Praha: NÚV, 2015, s. 8–41

JANÍK, T. e. a. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Online: https://is.muni.cz/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/34884802/59922459/60007219/036_Janko_Kvalita_ve_vzdelavani.pdf

JANDA, D., VONDROVÁ, M., TŮMOVÁ, V. Pojmotvorný proces v oblasti míry v geometrii [e-kniha]. Praha: PedF UK, 2019.

Poslední úprava: STEHLIKO (10.09.2019)
Sylabus

Poznávací proces v matematice

Druhy porozumění v matematice

Diagnostika a reedukace formalismu

Konstruktivismus v didaktice matematiky. Podnětná výuka.

U níže uvedených obsahů bude pozornost věnována didaktické rekonstrukci učiva, problémům žáků, výukovým praktikám, metodickému zpracování a reedukaci formálních poznatků: Číslo a proměnná, Planimetrie, Stereometrie.

Poslední úprava: STEHLIKO (10.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK