PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Oborová didaktika dějepisu II - OCDU19DV27
Anglický název: Didactics of History
Zajišťuje: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (22)
letní:neurčen / neurčen (22)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PaedDr. František Parkan
Prerekvizity : OCDU19DV18
Anotace -
Poslední úprava: Bc. David Mück (27.01.2023)
Cílem předmětu je vybavit účastníky vzdělávání základními znalostmi a dovednostmi z oblasti oborové didaktiky v souladu s výkonem jejich profese.
Literatura
Poslední úprava: Bc. David Mück (27.01.2023)

Julínek, S. a kol. Základy oborové didaktiky dějepisu. Brno, 2004.

Labischová, L. a B. Gracová. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava, 2008;

Parkan, F. a R. Ferstl. Environmentální výchova ve výuce histori: Metodika pro střední školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2007. + CD

Parkan, F. a R. Ferstl. Environmentální výchova ve výuce dějepisu: Metodika pro ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2007. + CD

Parkan, F. a kol. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví: Metodická příručka. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2008.

Parkan, F. Didaktika dějepisu. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014.

V elektronické verzi z roku 2013 na:vzdelavani-dvpp.eu/download/opory/03parkan.Kn.bl.TISK.pdf

Sylabus
Poslední úprava: Bc. David Mück (27.01.2023)

Obsahové vymezení:

­Obsahem kurzu je seznámení účastníků vzdělávání s didaktikou dějepisu jako mezioborovou disciplínou. Posluchači se seznámí a s vývojem výuky dějepisu a didaktiky na základních a středních školách, s  vývojem vzdělávání učitelů dějepisu a s vlivem jednotlivých historiografických směrů na tvorbu učebnic a výuku dějepisu.

­V další fázi výuky se účastníci vzdělávání seznamují s problematikou profesionalizace přípravy učitele dějepisu a s dějepisem jako vyučovacím předmětem a jeho funkčním zastoupení v učebních plánech základních a středních škol a pojetím dějepisu. Vlastním obsahem je vztah mezi historickými vědními disciplínami a didaktikou dějepisu, spočívající ve vytváření komplexní didaktické analýzy. Dalším obsahem je otázka významu, cíle, úkolů a obsahu předmětu. V praktické části výuky studenti vypracují návrh didaktické přípravy tematických celků zařazených do výuky dějepisu na základních a středních školách. V této fázi uplatní znalosti a dovednosti z historiografie, regionalistiky, historické geografie a kartografie a PHV, které získali v jejich odborném studiu a během exkurze ve vybrané paměťové instituci. Tyto znalosti využijí při vytváření programu mimotřídní výuky.

­Součástí výuky je seznámení studentů s úvodem do teorie pedagogického výzkumu a metodikou dějepisu. Vlastním obsahem je pedagogický experiment jako základní metoda pedagogického výzkumu, tvorba a práce s didaktickým testem, s didaktickými pomůckami, zásady didaktického hodnocení učebnic, didaktická analýza jako metoda didaktiky dějepisu, plánování učiva a specifika dějepisného vyučování, vyučovací formy, metody a prostředky a mezipředmětové vztahy. Zpětnou vazbu získávají během vlastní výuky dějepisu na školách.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. David Mück (27.01.2023)

Zkouška:

Posluchači předloží návrh tématu závěrečné práce, která musí kromě historické problematiky obsahovat její metodické využití. Základní výstupy práce prezentují během výuky a na konzultacích, které si podle potřeby domluví s vyučujícím.

Témata:

­          Výuka dějepisu ve školách v historickém vývoji

­          Vliv historiografie na tvorbu učebnic a výuku dějepisu

­          Vzdělávání učitelů dějepisu

­          Kontext vyučování národním a světovým dějinám

­          Historická geografie a kartografie ve výuce  dějepisu

­          Regionální historie a její místo ve výuce dějepisu

­          Typy a zásady tvorby dějepisných testů

­          Problematika spolupráce školy s muzei, galeriemi a archivy

­          Historická, didaktická a metodická analýza

­          Využití didaktických pomůcek při výuce dějepisu

­          Současné učebnice dějepisu a kritéria jejich hodnocení

­          Kulturní dědictví ve výuce dějepisu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK