PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Tvorba webových stránek - OBUZ19V204
Anglický název: Web sites development
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBZ0I121C
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Neslučitelnost : OBUZ19204
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. (18.01.2018)
Studijní předmět Tvorba webových stránek je zařazen do společného základu tříletého bakalářského studia. Předmět je určen pro studenty oborů se zaměřením na vzdělávání, pedagogiku a speciální pedagogiku studijního programu B7507 Specializace v pedagogice. Tento volitelný předmět je v modelovém učebním plánu daného studia zařazen do zimního i letního semestru s dotací 0/2 hodiny týdně. Studijní předmět je uzavřen klasifikovaným zápočtem a je ohodnocen 4 kredity.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. (18.01.2018)

Cílem studijního předmětu je vybavit studenty příslušnými vědomostmi a kompetencemi z oblasti technických prostředků počítačových sítí, vyuţívání sluţeb sítě Internet včetně dovedností publikování dokumentů v síti Internet a základů vlastní tvorby WWW stránek respektujících obecně platná kritéria pro tvorbu validních, přístupných a použitelných www materiálů. Komunikační a informační význam Internetu předmět doplňuje o základní principy funkce a správy informačních systémů a klade si za cíl objasnit studentům principy a techniky databázových systémů a naučit je základům práce s konkrétními databázovými publikačními a redakčními systémy.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. (18.01.2018)
 • CASTRO, Elizabeth a Bruce HYSLOP. HTML5 a CSS3: názorný průvodce tvorbou WWW stránek. 1. vyd. Překlad Lukáš Krejčí. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3733-8.
 • KADLEC, Tim. Responzivní design profesionálně. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2014. ISBN 978-80-7413-280-3.
 • KRUG, S. Web design - nenuťte uživatele přemýšlet. Brno : Computer Press, 2003. ISBN: 80-7226-892-9
 • NIELSEN, J. Web.design, průvodce od Jakoba Nielsena. Praha : SoftPress, 2002.

Informační zdroje

 • Materiály a soubory předávané v průběhu semestru
 • http://www.w3.org/
 • http://www.w3schools.com/
 • http://www.html5rocks.com   
 • Další materiály pro podporu výuky na http://moodle.it.pedf.cuni.cz/
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. (18.01.2018)

Klasifikace má část teoretickou a praktickou.

 • Teoretická část je realizována formou testu s doplňujícími ústními dotazy ověřujícími orientaci v problematice tvorby www stránek.
 • Praktická část spočívá ve vytvoření www stránek dle zadání. Praktická část je realizována v aplikačním prostředí korespondujícím s výukou.
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. (18.01.2018)

VLASTNOSTI A METODY VÝVOJE V PROTŘEDÍ WWW

 • Struktura technologií, protokolů a služeb využívaných na webu
 • Historie a vývoj jednotlivých webových technologií
 • W3C standardy pro tvorbu webu, validita, verze
 • Specifika programování na straně serveru a prohlížeče

JAZYK HTML JAKO PODKLAD PRO TVORBU WWW STRÁNEK

 • Struktura a syntaxe HTML a XHTML kódu, zápis parametrů
 • Struktura www dokumentu – strukturální značky
 • Formátování obsahu www stránek – seznamy, tabulky
 • Komponenty pro vkládání multimediálních prvků do HTML
 • Interaktivní komponenty HTML jazyka, metody přenosu dat
 • Multimediální prvky webových stránek

DESIGN WWW STRÁNEK

 • Kaskádové definice stylu (CSS)
 • Globální stylování značek HTML
 • Deklarace a využití selektorů CSS
 • Kaskádová struktura CSS a možnosti jejího využití
 • CSS pozicování, změny stylu na základě událostí ve stránce
 • Pokročilé způsoby práce s grafikou, možnosti formátu SVG
 • Responzivní web design, specifika přenosných zařízení

PROGRAMOVÁNÍ NA STRANĚ PROHLÍŽEČE

 • JavaScript jako příklad jazyka na straně prohlížeče
 • Syntaxe jazyka, způsoby zápisu do HTML stránek
 • Objektová struktura JavaScriptu, použití vestavěných a vlastních objektů
 • Příkazy cyklů a podmínek a funkcí, ukázky praktického využití
 • Neobtruzivní JavaScript, zpracování událostí, deklarace handlerů
 • JS knihovny, způsob a možnosti využití vzdálených rozhraní
 • Obsluha lokálního úložiště dat na straně klienta

PROGRAMOVÁNÍ NA STRANĚ SERVERU

 • Principy a specifika serverových programovacích jazyků
 • Generování obsahu www stránky serverovou aplikací
 • Možnosti serverového, souborového úložiště dat (XML, JSON...)
 • Asynchronní metody přenosu dat (AJAX)
 • Základní princip RESP, možnosti distribuce HTTP volání
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. (18.01.2018)
 • aktivní práce v seminářích včetně zpracování praktických úkolů zadávaných na seminářích či prostřednictvím LMS
 • vytvoření zadané zápočtové práce z oblasti zaměření předmětu (typicky www stránek na zvolené téma). Není-li specifikováno v zadání jinak, požaduje se práce původní, vytvořená samostatně na základě v práci citované literatury a dalších informačních zdrojů.

Pozn.: Zápočet nemusí být udělen, jestliže úkoly nejsou zpracovávány průběžně.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK