PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zpracování grafiky na počítači - OB2319264
Anglický název: Computer Processing of Graphics
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Mgr. Stanislav Lustig
Prerekvizity : OB2319164
Záměnnost : OB2319251
Anotace -
Poslední úprava: RAMBO/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)
Posláním studijního předmětu Zpracování grafiky na počítači je docílit u studentů pochopení základních principů a způsobů zpracování grafických dat na počítači a navodit, resp. rozvinout příslušnou způsobilost pro tvůrčí práci s grafickými nástroji a jejich prostřednictvím s grafickými informacemi na počítači. Úkolem předmětu je současně vytvořit adekvátní teoretické a kompetenční předpoklady pro další rozvoj ve směru využití a tvorby obecné i technicky orientované počítačové grafiky a multimediálních aplikací. Cíl studijního předmětu spočívá v osvojení příslušných poznatků a činností z oblasti počítačové grafiky, zvládnutí základů práce s grafickými daty a využívání grafických informací s podporou počítače, osvojení různých způsobů získávání a úpravy grafických dat, včetně volby a ovládnutí příslušných zařízení či programů pro práci s grafikou a poznání jejich specifik a funkčních možností. Obsahově se předmět orientuje na druhy, vlastnosti a možnosti zpracování grafických dat na počítači, zdroje grafických dat, technické vybavení pro zpracování grafiky, zpracování barvy, typy a vlastnosti grafických formátů, programy pro tvorbu a zpracování grafiky a způsoby jejich využití ve smyslu tvorby, úpravy nebo prezentace grafiky na počítači.
Literatura
Poslední úprava: RAMBO/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)
 • HASHIMOTO, A., CLAYTON, M. Velká kniha digitální grafiky a designu. Brno : Computer Press, 2009.

 • HUDEC, B., FELKEL, P. Základy počítačové grafiky. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2007.

 • HUGHES, J. et al. Computer graphics - principles and practice, 3rd edition. B, Addison-Wesley Publishing, 2012.

 • KLAWONN, F. Introduction to Computer Graphics, 2nd edition. London : Springer-Verlag London Ltd, 2012.

 • KOLINGEROVA, I. Krásy počítačové grafiky.  Dostupné z URL: <http://iason.zcu.cz/~kolinger/vyukaZCU.html#KPG>.

 • LEA D. Mistrovství v Adobe Photoshop : Tvorba digitálních ilustrací a umělecké techniky. Brno : Computer Press, 2011.

 • NAVRÁTIL. P. Počítačová grafika a multimédia. Praha : Computer Media, 2007.

 • SHIRLEY, P., MARSCHNER, S. Fundamentals of Computer Graphics , 3rd edition. Boston : A K Peters, 2009.

 • TŮMA, T. Počítačová grafika a design. Brno : Computer Press, 2007. Centre of Computer Graphics and Data Visualisation. Dostupné z URL: <http://herakles.zcu.cz/education/zpg/cviceni.php>.

 • ŽÁRA, J. a kol. Moderní počítačová grafika. Brno : Computer Press, 2004.

 • Materiály k výuce předmětu na serveru MOODLE.  Dostupné z URL: <http://moodle.it.pedf.cuni.cz/>.

 • On-Line Computer Graphics Notes. Dostupné z URL: <http://graphics.idav.ucdavis.edu/education/GraphicsNotes/homepage.html>.

 • Server o počítačové grafice a digitální fotografii. Dostupné z URL: <http://www.grafika.cz/>.

 • Server o problematice 3D grafiky a digitálních médií. Dostupné z URL: <http://3dgrafika.cz/>.

 • Textové materiály, prezentace a grafické soubory distribuované v průběhu semestru.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RAMBO/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)

 

 • Zkouška má část teoretickou a praktickou

 • Teoretická část bude realizována písemnou a ústní formou zkoušení.

  v písemné části se jedná prokázání příslušné úrovně vědomostí z oblasti zaměření předmětu formou testu

  v ústní části se jedná o prokázání příslušné úrovně vědomostí při obhajobě zápočtové práce a související rozpravě z oblasti zaměření předmětu

 • Praktická část se týká prokázání způsobilosti v tvorbě, získávání a zpracování grafických dat na počítači formou realizace úkolů na základě zadání

 • Zkouška bude realizována v aplikačním prostředí korespondujícím s výukou

Sylabus -
Poslední úprava: RAMBO/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)

GRAFIKA NA POČÍTAČI

 • Semigrafika, grafický režim, grafické uživatelské rozhraní

 • Jas a barva, vnímání barvy a jasu

 • Elementy počítačové grafiky, bod, přímka, vektor, křivka a plocha, transformace

DRUHY A Vlastnosti GRAFIKY

 • Zdroje grafických dat

 • Rastrový obraz, bodová grafika, bitová mapa

 • Vektorový obraz, vektorová (liniová) grafika

 • Barevná hloubka, bitová hloubka, rozlišení, interpolace, alias

ZPŮSOBY PRÁCE S GRAFIKOU NA POČÍTAČI

 • Charakteristiky bitmapových a vektorových grafických formátů

 • Komprese grafických dat

 • Zpracování barvy, přímé barvy, procesní modely barev, barevné profily, tisk

 • Specifika a oblasti aplikace vektorové a bitmapové grafiky

HARDWARE PRO ZPRACOVÁNÍ GRAFIKY

 • Světlocitlivé snímací prvky, skenery, rozlišovací schopnost, digitální foto

 • Grafické karty a grafické akcelerátory, vývoj, standardy, základní parametry

 • Monitory, projektory

 • Tiskárny, způsoby tisku, rozlišovací schopnost, specifika 

PROGRAMY PRO TVORBU A ZPRACOVÁNÍ GRAFIKY

 • Kreslicí programy, grafické editory, programy pro úpravu grafiky, grafické dílny a podpůrné programy, specializované programy

 • Charakteristika bitmapově a vektorově orientovaných grafických editorů 

 • Charakteristika prohlížečů, grafických dílen a nástrojů, podpůrných programů, specializovaných programů 

PRÁCE S BITMAPOVÝM GRAFICKÝM EDITOREM

 • Prostředí programu, dostupné nástroje a funkce

 • Základy práce s obrazem, zobrazení plochy, nástroje pro malování a kreslení, výběry barev a výplní, možnosti vytváření bitmapové grafiky

 • Úpravy bitmap, retušování, filtry a masky, změny velikosti, rozlišení a barevnosti, výřezy a vyjímání ploch, speciální efekty

 • Pracovní prostředí, uživatelské nastavení, práce s vrstvami

 • Import, archivy obrázků, export, konverze, kalibrace, tisk 

   

   

   

PRÁCE S VEKTOROVÝM GRAFICKÝM EDITOREM

 • Prostředí programu, dostupné nástroje a funkce

 • Zobrazení dokumentu, základy tvorby objektů, manipulace s objekty, úpravy objektů, řetězcový text, editace křivek, vyplňování objektů a práce s barvami, obrys objektů, Speciální funkce vektorových editorů a užití efektů

 • Vektorizace bitmapové grafiky, obkreslování (tracing) bitmap

 • Pracovní prostředí, uživatelské nastavení, práce s vrstvami, styly a šablonami

 • Import, symboly a archivy obrázků, export, tisk

DALŠÍ ZPŮSOBY PRÁCE S GRAFIKOU

 • Užití grafických programů pro úpravu a konverzi grafických souborů

 • Snímání obrazových předloh prostřednictvím skeneru

 • Optické rozpoznávání textů OCR - Optical Character Reading

 • Snímání obsahu obrazovek, jejich částí a dějů

 • Tvorba diagramů, funkce programu

 • Tvorba animovaných GIF sekvencí

 • Základní ozvučení grafických souborů a střih videosekvencí

 • Digitální foto, úpravy a tisk fotografií

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RAMBO/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)

Požadavky k zápočtu

 • Aktivní práce v seminářích, průběžné plnění úkolů

 • Obhájení kvalitní původní zápočtové práce z oblasti zaměření předmětu vytvořené samostatně ve struktuře a formě dle zadání

 • Zápočet bude realizován v aplikačním prostředí korespondujícím s výukou

   

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK